Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Verdeel uw vermogen met een levensverzekering

Hoe kunt u er met een levensverzekering voor zorgen dat uw vermogen na uw overlijden wordt verdeeld zoals u dat wil?

Wie zelf wil bepalen aan wie zijn vermogen na zijn overlijden toekomt, kan een testament laten opmaken. Een levensverzekering waarin de erflater een zelf gekozen begunstigde aanduidt, is een waardevol alternatief.

Als u geen specifieke maatregelen treft via testament of via een huwelijkscontract zal uw vermogen bij uw overlijden worden verdeeld volgens de wettelijke regels. Dat betekent dat het in de eerste plaats naar uw partner en uw kinderen zal gaan. Heeft u die niet, dan komen ook de andere familieleden in beeld.

Misschien heeft u wel een reden om zelf te bepalen aan wie uw vermogen dient toe te komen. U kunt bijvoorbeeld het ene kind meer geven dan de andere, bijvoorbeeld omdat het u lang heeft verzorgd. Of u kunt een trouwe vriend verkiezen boven een (ver) familielid, waarmee u weinig of geen contact had.

Beperkt deel

Het deel waarover u vrij kunt beschikken, is wel beperkt. Heeft u kinderen, dan kunt u maar de helft van uw vermogen vrij toewijzen aan de persoon van uw voorkeur. De andere helft moet sowieso naar uw kinderen gaan. Zij zijn de zogenaamde reservataire erfgenamen dus beschermd. Is er te veel toegekend aan anderen, dan kunnen ze een deel terugvragen.

Tot voor kort waren ook uw ouders voor een deel reservataire erfgenamen indien er geen kinderen waren, maar dat is sinds de jongste hervorming van het erfrecht niet langer het geval.

Keuze van begunstigde

Een van de mogelijkheden om derden te bevoordelen, is via een levensverzekering. Daarin kan de verzekeringsnemer een persoon naar keuze als begunstigde aanduiden. Bij afloop van het contract of bij het overlijden van de verzekeringsnemer ontvangt die dan het voorziene bedrag.

De begunstiging in het levensverzekeringscontract heeft voorrang op de bepalingen in het huwelijkscontract en het testament. Alleen indien in het verzekeringscontract geen andere begunstigden werden bepaald of de begunstigde ‘de nalatenschap’ is, zal de verdeling van het verzekerde kapitaal gebeuren volgens de bepalingen van het huwelijkscontract of het testament.

Om zelf een begunstigde te kunnen kiezen, moet de verzekeringsnemer wel meerderjarig zijn. Is dat niet het geval, dan wordt automatisch de nalatenschap aangeduid als begunstigde en volgt de verdeling de wettelijke regels.

Soepele regeling

Een ander voordeel om via een levensverzekering te werken, is de soepelheid om de begunstigde te wijzigen. Overlijdt de begunstigde voor de verzekeringsnemer, dan kan die een nieuwe persoon aanduiden. Hetzelfde kan hij doen indien zijn relatie met de begunstigde vertroebelt. Hij hoeft hem daar zelfs niet van in kennis te stellen.

De levensverzekering kan door de verzekeringsnemer ook altijd worden stopgezet, of in het vakjargon ‘worden afgekocht’. Het geld komt dan, na afhouding van de kosten, terug bij hem terecht. Er moet echter op worden toegezien dat de fiscale gevolgen van een afkoop worden vermeden.

Let wel: indien de begunstigde van de levensverzekering het contract ook daadwerkelijk heeft aanvaard, kan de verzekeringsnemer de overeenkomst niet meer herroepen, tenzij de begunstigde daarmee akkoord gaat.

Fiscale optimalisering

Op de uitkering van een levensverzekering is in geval van een overlijden erfbelasting verschuldigd.

Maar er bestaat ook de mogelijk om de successie fiscaal te optimaliseren. Zo kunnen ouders aan hun kinderen een schenking in geld doen met als voorwaarde dat zij dit in een levensverzekering investeren met de ouders als begunstigde, die aanvaarden. In dat geval kunnen de kinderen het geld niet opmaken, zonder akkoord van de ouders. Overlijden de ouders als eerste, dan valt het vermogen vrij en zijn de verzekeringsnemers vrij om het te besteden. Zij hoeven in dat geval geen erfbelasting te betalen indien de verzekering al minstens drie jaar loopt. Overlijden de ouders wel binnen de drie jaar na de handgift die aan de basis ligt van de investering, dan wordt die wel nog meegeteld voor de berekening van die erfbelasting.

Aan het ‘probleem’ van de drie jaar kan een mouw worden gepast door een bijkomende tijdelijke levensverzekering, die in de uitbetaling van een bedrag dat overeenstemt met de te verwachten successierechten voorziet mochten de ouders in die periode overlijden. Leven ze nog langer dan drie jaar, is er geen probleem meer.

De successieplanning met levensverzekeringen kan zowel via een tak21-spaarverzekering als via een tak23-beleggingsverzekering. In het eerste geval krijgt de verzekeringnemer een gegarandeerde basisopbrengst, die eventueel nog kan worden aangevuld met een winstdeelneming indien de evolutie van de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. In het tweede geval is de opbrengst volledig afhankelijk van de evolutie van de financiële markten, die zowel positief al negatief kan zijn. Bij tegenzittende beurzen kan het kapitaal dus slinken. Zitten ze mee, dan is een hogere opbrengst mogelijk.

In 't kort

  • In een levensverzekering kan u geheel vrij een begunstigde aanduiden.
  • De levensverzekering kan worden gebruikt om uw successie te regelen.
  • Een levensverzekering kan ook worden gebruikt om de successie fiscaal te optimaliseren.
  • Een levensverzekering gaat voor op een huwelijkscontract of een testament.

Hulp nodig bij uw successieplanning?

Contacteer uw Beobank adviseur

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?