Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verdeel uw vermogen met een levensverzekering

Neem een levensverzekering

Wie zelf wil bepalen aan wie zijn vermogen na zijn overlijden toekomt, kan een testament opmaken. Een levensverzekering waarin de toekomstige erflater een zelf gekozen begunstigde aanduidt, is een waardevol alternatief.

Als u geen specifieke maatregelen treft, bijvoorbeeld via testament of via een huwelijkscontract, zal uw vermogen bij uw overlijden worden verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. Dat betekent dat het in de eerste plaats naar uw echtgenoot en uw kinderen zal gaan. Heeft u die niet, dan komen ook de andere familieleden in beeld.

Misschien heeft u wel een reden om zelf te bepalen aan wie uw vermogen dient toe te komen. U kunt bijvoorbeeld het ene kind meer geven dan het andere, bijvoorbeeld omdat het u lang heeft verzorgd. Of u kunt een trouwe vriend verkiezen boven een (ver) familielid, waarmee u weinig of geen contact had.

Beperkt deel

Het deel waarover u vrij kunt beschikken, is wel beperkt.

Heeft u kinderen, dan kunt u maar de helft van uw vermogen vrij toewijzen aan de persoon van uw voorkeur. Uw kinderen zijn immer zogenaamde reservataire erfgenamen en hebben samen recht op minstens de helft. Is er te veel toegekend aan anderen, dan kunnen ze een vergoeding vragen aan de begunstigde(n).

De langstlevende echtgenoot beschikt eveneens over een beschermd minimaal erfdeel. De langstlevende heeft naar keuze minstens recht op hetzij het vruchtgebruik van de helft, hetzij het vruchtgebruik van gezinswoning en huisraad.

Tot voor kort waren ook uw ouders voor een deel reservataire erfgenamen indien er geen kinderen waren, maar dat is sinds de jongste hervorming van het erfrecht niet langer het geval.

Keuze van begunstigde

Een van de mogelijkheden om een bepaalde erfgenaam of een derde te bevoordelen, is via een levensverzekering. Daarin kan de verzekeringsnemer een persoon naar keuze als begunstigde aanduiden. Bij afloop van het contract of bij het overlijden van de verzekerde ontvangt die dan het voorziene bedrag.

Het kapitaal dat wordt uitgekeerd bij overlijden maakt in principe geen deel uit van de nalatenschap. De verzekeraar zal het overlijdenskapitaal rechtstreeks uitkeren aan de begunstigde(n) die werden aangeduid door de verzekeringnemer. Indien in het verzekeringscontract geen begunstigde werd aangeduid, indien de begunstiging geen uitwerking kan hebben, alsook wanneer de begunstigde ‘de nalatenschap’ is of ‘de wettige erfgenamen’, dan zal de verdeling van het verzekerde kapitaal toch gebeuren volgens de bepalingen van het wettelijk of testamentair erfrecht.

Om zelf een begunstigde te kunnen kiezen, moet de verzekeringsnemer wel meerderjarig zijn. Is dat niet het geval, dan wordt automatisch de nalatenschap aangeduid als begunstigde en volgt de verdeling de wettelijke regels.

Soepele regeling

Een ander voordeel om via een levensverzekering te werken, is de soepelheid om de begunstigde te wijzigen. Overlijdt de begunstigde voor de verzekeringsnemer, dan kan die een nieuwe persoon aanduiden. Hetzelfde kan hij doen indien zijn relatie met de begunstigde vertroebelt. Hij hoeft hem daar zelfs niet van in kennis te stellen. Het is wel aan te raden dat de verzekeringsmaatschappij op de hoogte wordt gebracht van deze wijziging.

De levensverzekering kan door de verzekeringsnemer ook altijd worden stopgezet, of in het vakjargon ‘worden afgekocht’. Het geld komt dan, na afhouding van de kosten, terug bij hem terecht. Er moet echter op worden toegezien dat de fiscale gevolgen van een afkoop worden vermeden.

Let wel: indien de begunstigde van de levensverzekering het contract ook daadwerkelijk heeft aanvaard, kan de verzekeringsnemer de overeenkomst niet meer herroepen, tenzij de begunstigde daarmee akkoord gaat.

Fiscale optimalisering

Op de uitkering van een levensverzekering in geval van een overlijden is in principe erfbelasting verschuldigd.

Maar er bestaan ook mogelijkheden om de heffing van erfbelasting of successierecht te vermijden. Zo kunnen ouders aan hun kinderen een schenking in geld doen via bankgift, met als voorwaarde dat zij dit bedrag in een levensverzekering investeren met de ouders-schenkers als begunstigden, die aanvaarden. In dat geval kunnen de kinderen het geld niet opmaken, zonder akkoord van de ouders. Overlijden de ouders als eerste, dan kunnen de kinderen-verzekeringsnemers hun rechten als verzekeringnemer uitoefenen zonder nog toestemming te moeten vragen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld de polis afkopen en de gelden vrij besteden. Zij hoeven in dat geval geen erfbelasting te betalen indien de bankgift plaatsgreep minstens drie jaar voor het overlijden van de ouder-schenker. Immers, tenzij de schenking wordt geregistreerd (tegen een vergoeding van 3%) dan wordt die wel nog meegeteld voor de berekening van de erfbelasting of het successierecht indien de ouders overlijden binnen de 3 jaar na de bankgift die aan de basis ligt van de investering. Overlijden de ouders wel binnen de drie jaar na de bankgift die aan de basis ligt van de investering, dan wordt die wel nog meegeteld voor de berekening van de erfbelasting of het successierecht.

Aan het ‘probleem’ van de drie jaar kan een mouw worden gepast door een bijkomende tijdelijke levensverzekering, die voorziet in de uitbetaling van een bedrag dat overeenstemt met de te verwachten erfbelasting of successierechten mochten de ouders in die periode overlijden. Leven ze nog langer dan drie jaar, is er geen probleem meer.

De successieplanning met levensverzekeringen kan zowel via een tak21-spaarverzekering als via een tak23-beleggingsverzekering. In het eerste geval krijgt de verzekeringnemer een gegarandeerde basisopbrengst, die eventueel nog kan worden aangevuld met een winstdeelneming indien de evolutie van de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. In het tweede geval is de opbrengst volledig afhankelijk van de evolutie van de financiële markten, die zowel positief al negatief kan zijn. Bij tegenzittende beurzen kan het kapitaal dus slinken. Zitten ze mee, dan is een hogere opbrengst mogelijk.

In 't kort

In een levensverzekering kan u geheel vrij een begunstigde aanduiden.

De levensverzekering kan worden gebruikt om uw successie te regelen.

Het overlijdenskapitaal wordt rechtstreeks uitgekeerd aan de begunstigde(n) en valt niet in uw nalatenschap.

 

Hulp nodig bij uw successieplanning?

Contacteer uw Beobank adviseur

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?