Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Denk tijdig aan uw zorgvolmacht

De zorgvolmacht moet altijd schriftelijk worden vastgelegd.

Vreest u het moment dat u door een ongeval of ziekte niet meer in staat zal zijn om zelf te beslissen over uw vermogen? Dan kunt u via een zorgvolmacht nu al iemand aanduiden die op dat moment de beslissingen in uw plaats kan nemen.

De zorgvolmacht bestaat sinds september 2014. Sindsdien is hij jaar na jaar populairder geworden. In 2017 werden er in ons land al zo’n 2.400 per maand afgesloten. Dat is de helft meer dan het jaar voordien, toen er ook al een stijging met zowat 60% werd opgetekend.

Met de zorgvolmacht kan iedereen op het moment dat hij nog bij volle verstand is een vertrouwenspersoon volmacht geven om bepaalde handelingen te stellen. Dat kan gaan om het betalen van rekeningen tot het verkopen van een woning of het plannen van uw successie. Welke opdrachten de lasthebber precies krijgt, kan worden neergeschreven in de volmacht.

Onmiddellijk of later

De zorgvolmacht kan onmiddellijk ingaan, bijvoorbeeld omdat de lastgever zich moeilijk kan verplaatsen, of pas op het moment dat de lastgever zelf niet meer in staat is om zijn goederen te beheren. Welke voorwaarden hiervoor dienen te zijn vervuld – bijvoorbeeld constatering door twee artsen – kan eveneens worden opgenomen in de volmacht.

Dit nauwkeurig vastleggen is belangrijk. Vaak is de scheidingslijn tussen wel en niet meer zelf in staat zijn beslissingen te nemen, niet makkelijk te trekken. Niet zelden maken mensen een periode mee waarin ze heldere momenten afwisselen met verwarde.

Een zorgvolmacht kan ook tijdelijk uitwerking hebben. Denk maar aan iemand die in coma geraakt of iemand die een tijdje is uitgeschakeld door een zware operatie.

Vrije keuze van lasthebber

De lastgever kan zijn lasthebber vrij aanduiden. Het kan iemand uit de familie zijn, maar ook een buitenstaander. Het is ook mogelijk meerdere mensen aan te duiden, die al dan niet gezamenlijk moeten optreden.

Vóór de invoering van de zorgvolmacht hing alles af van de rechter. Die moest de betrokkene eerst wilsonbekwaam verklaren en duidde vervolgens zelf een lasthebber aan. Hierin had de wilsonbekwame, gezien zijn toestand, zelf geen keuze meer.

Altijd schriftelijk vastleggen

De zorgvolmacht moet altijd schriftelijk worden vastgelegd. Mondelinge afspraken volstaan niet. U kunt hiervoor aankloppen bij de notaris, wat gezien het belang van goede formuleringen in de volmacht sterk aan te raden is. Maar het hoeft niet. U mag de volmacht ook zelf opstellen.

In beide gevallen is het belangrijk dat de zorgvolmacht nadien wordt geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingen. Wordt hij door de notaris opgemaakt, dan zal die zich over de verplichting bekommeren. Maakt u de volmacht zelf op, dan moet u via de griffie van het vredegerecht gaan.

Herroepen kan

De zorgvolmacht kan altijd herroepen worden zolang de lastgever bij volle verstand is.

Bij de zorgvolmacht is er geen voorafgaandelijke controle door de vrederechter. Uw lasthebber moet wel de vrederechter op de hoogte brengen van de wilsonbekwaamheid, als hij daar kennis van heeft.

De lasthebber moet wel de lastgevingsovereenkomst respecteren. Doet hij dat niet, dan kan elke belanghebbende hiertegen klacht indienen bij de rechtbank en kan de vrederechter alsnog een bewindvoerder aanstellen.

Wilt u dus zelf bepalen wie in uw plaats de beslissingen moet nemen op het moment dat u dit niet kan, neem dan contact op met uw notaris. Wacht zeker niet tot het te laat is. U moet bij uw volle verstand zijn om een zorgvolmacht te kunnen geven.

In het kort

  • Met een zorgvolmacht kunt u zelf iemand aanduiden om uw vermogen te beheren, mocht dat nodig zijn.
  • De zorgvolmacht moet altijd schriftelijk worden vastgelegd.
  • De zorgvolmacht moet worden opgemaakt als de lastgever bij volle verstand is.

Hoe kunnen we u helpen?