Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

 • Beleggen met zorg voor milieu, mens en maatschappij

Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid bij Beobank

Duurzaamheid betekent zorgen voor milieu, mens en maatschappij. Dat resulteert in stabielere en betere bedrijfsresultaten, gelukkigere werknemers en een gezondere samenleving. Daar zijn we bij Beobank van overtuigd.

We willen ook ons steentje bijdragen en een positieve impact hebben op het klimaat en de samenleving door beleggingen met een negatieve impact te beperken. We selecteren, uiterst zorgvuldig en via een uniek selectieproces, de meestbelovende beleggingsproducten die voldoen aan de ESG-criteria. Dit unieke selectieproces houdt niet alleen rekening met de ESG-criteria, maar ook met de aspecten risico en rendement.

Meer weten over onze ESG-aanpak

Wat zijn de ESG-criteria?

 • Risico's en opportuniteiten als gevolg van klimaatverandering
 • Waterbeheer
 • Energie efficiëntie
 • Afvalbeheer
 • Vervuiling van water, lucht en land
 • Ontbossing en bodemgebruik
 • Mensenrechten
 • Kinderrechten
 • Arbeidsrecht en voorwaarden
 • Gegevensbeveiliging en privacy
 • Distributieketens
 • Productveiligheid en -kwaliteit
 • Gelijkheid en diversiteit
 • Anticorruptie
 • Samenstelling van het bestuur
 • Belonings- en aanmoedigingsprogramma's
 • Onafhankelijkheid
 • Belastingen

Waarom kiezen voor duurzaam beleggen?

 • U werkt mee aan een betere toekomst voor het milieu, de maatschappij en de volgende generaties.

 • U investeert in toekomstgerichte bedrijven.

 • Uw portefeuille is beter gediversifieerd en u beperkt het risico van te beleggen in bedrijven met slechte reputatie, slecht bestuur en met controversiële activiteiten.

 • U profiteert mee van de 'best-in-class' ondernemingen en geniet van potentiële interessante rendementen :

  Een bedrijf dat zijn werknemers volgens hun juiste waarde betaalt, dat zijn energetische voetafdruk zo veel mogelijk beperkt of dat zich niet onttrekt aan belastingen, zal zeker beter uitgerust zijn voor de toekomst dan bedrijven die geen rekening houden met deze zorgen.

Hoe gaat Beobank tewerk?

Selectiecriteria voor onze partners

We passen een concept van open architectuur toe, wat inhoudt dat wij producten aanbieden van 10 andere financiële instellingen (de 'partners' van de bank).

We zijn van oordeel dat verantwoord beleggen centraal dient te staan in de relatie tussen vermogensbezitters en vermogensbeheerders. Bijgevolg passen we selectiecriteria toe met betrekking tot verantwoord beleggen op de partners waarmee wij een samenwerking aangaan.

Onze partners dienen de normen in acht te nemen zoals bepaald in de VN-principes voor verantwoord beleggen, de UN Principles for Responsible Investments (hierna “UN PRI”). De UN PRI is ‘s werelds grootste initiatief inzake verantwoord beleggen. Het zet zich in om de impact van ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) te begrijpen op de aandelenmarkt en streeft ernaar de ondertekenaars aan te moedigen tot het integreren van deze factoren in hun beleggings- en aandeelhoudersbeslissingen. Bijgevolg zijn al onze partners tevens ondertekenaars van de UN PRI.

Beobank erkent dat financiële instellingen, met inbegrip van onze partners, een rol te spelen hebben om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs tijdig te behalen. Bijgevolg steunen we initiatieven die de transitie naar een koolstofvrije wereld kunnen versnellen. In deze context eisen we sinds 10 maart 2021 tevens dat nieuwe partners het Net Zero Asset Managers Initiative (“NZAMI”) ondertekenen. Met dit initiatief wordt ervoor geijverd dat de sector van het vermogensbeheer nul-uitstootdoelstellingen aangaat.

Uitsluitings-en beperkingscriteria in ons productaanbod

ESG-factoren kunnen op vele manieren een impact hebben op de omzet van een bedrijf. Het identificeren van deze factoren en van potentiële ESG-problemen is cruciaal om een duurzaam beleggingsmodel op te zetten.

Beobank heeft ervoor gekozen om in een eerste fase stapsgewijs uitsluitings- en beperkingscriteria in te voeren om te evolueren naar een duurzaam beleggingsmodel:

 • Sinds 10 maart 2021 passen we bepaalde uitsluitingen en beperkingen toe als eerste screeningstap bij de beoordeling van mogelijke nieuwe beleggingsfondsen, gestructureerde producten (structured notes) en beleggingsverzekeringen van het type tak 23.
 • Met ingang van 1 januari 2023 zal het ganse productaanbod van de hierboven vermelde types beleggingsproducten worden gescreend op gedefinieerde uitsluitingen en beperkingen.

Voor het bepalen van de uitsluitings- en beperkingscriteria voor deze beleggingsproducten, heeft Beobank gekozen voor Morningstar als ESG-gegevensverstrekker. Voor de beleggingsverzekeringsproducten van het type tak 21 worden de eventuele uitsluitingen & beperkingen zoals gedefinieerd door de contracterende verzekeringsmaatschappij toegepast.

Uitsluitingscriteria

 • Op basis van con­tro­ver­si­ë­le ac­ti­vi­tei­ten: uitgesloten activiteiten zijn bont- en speciaalleer (dierenmishandeling), volwassenentertainment (seksindustrie).
 • Op basis van UN Global Compact Principlesbedrijven worden geëvalueerd op basis van tien principes gebaseerd op de rechten van de mens, arbeidsrechten, milieufactoren en anticorruptie.

Beperkingscriteria

Dit betekent dat de beleggingsfondsen, gestructureerde producten en beleggingsverzekeringen (type 23) uit ons aanbod tot maximum 10% van hun activa mogen beleggen in bepaalde categorieën: wapens, tabak, thermische steenkool, onconventionele olie & gas, en kernenergie.

Reglementair kader - SFDR

 

The Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR-regels sluiten aan bij de regelgeving die voortvloeit uit het EU Actieplan voor Duurzame Financiering. Deze regels hebben als doel om de transparantie rondom duurzaamheid te verbeteren en de beleggers beter te beschermen. Zij verplichten financiële instellingen (banken, verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, vermogensbeheerders en beleggingsondernemingen, etc.) die in de EU actief zijn, om bepaalde duurzaamheidsinformatie openbaar te maken zowel op entiteitsniveau als op productniveau. Deze informatieverplichtingen gelden voor alle financiële instellingen, ongeacht of ze zich specifiek bezighouden met duurzaamheid of niet. 

Deze regels zijn van kracht sinds 10 maart 2021 en zijn van toepassing op financiële producten zoals ICBE (beleggingsfondsen), beleggingsproducten op basis van verzekeringen (Tak 21 en Tak 23) en pensioenproducten.

Transparantieverplichtingen op entiteitsniveau

Op entiteits- of bedrijfsniveau moet de financiële instelling in het beleggingsproces of wanneer er advies wordt gegeven, voldoen aan volgende verplichtingen:

Transparantieverplichtingen op productniveau

Ook op productniveau gelden transparantievereisten op het gebied van duurzaamheid. Vóór de aankoop plaatsvindt, moet de financiële instelling aangeven hoe bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico's, hoe dit invloed heeft op het verwachte rendement, of waarom dit niet gebeurt. Wordt een duurzaam product aangeboden, dan gelden aanvullende eisen qua informatie verplichting. Er moet dan extra informatie over de duurzaamheid van de beleggingen worden verschaft om te voorkomen dat allerlei beleggingen ten onrechte als 'groen' of 'duurzaam' worden gepromoot.

De SFDR bepaalt verschillende productcategorieën:

 • Financiële producten met specifieke duurzaamheidsdoelstellingen (artikel 9).
 • Financiële producten met aantoonbare milieu of sociale kenmerken als onderdeel van het beleggingsproces in de ruime zin van het woord (artikel 8).
 • Financiële producten die niet de eigenschap ''duurzaam'' dragen (artikel 6). Hier is een verschil tussen producten die duurzaamheidsrisico’s in acht nemen en deze die dit niet doen.

Deze vermelding van artikel 6 – 8 – 9 zal binnenkort zichtbaar zijn in het prospectus en de essentiële beleggersinformatiedocumenten (KIID) van onze financiële producten.

Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.