Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Spaarverzekering Agenia Junior

Agenia Junior van NELB

 • Spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet voor kinderen

 • Bescherming van het netto belegd kapitaal (na aftrek van taksen en kosten, hieronder vermeld)

Vooraleer u intekent, nodigen wij u uit om eerst het document met essentiële informatie en de algemene voorwaarden te lezen.

Agenia Junior 1

Geef uw kind of kleinkind een duwtje in de rug

Met Agenia Junior, een tak 21 spaarverzekeringsproduct van North Europe Life Belgium NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, bouwt u geleidelijk een aardig spaarpotje op voor uw (klein)kinderen. Om later hun studies te financieren, om hun eerste wagen te helpen aankopen of gewoon om hen een financieel steuntje te geven in het leven.

Agenia Junior 2

Verzeker in alle veiligheid de toekomst van uw oogappel

Zelfs wanneer de economische situatie minder gunstig geworden is, krijgt de jonge begunstigde of uzelf de opgebouwde spaarreserve op de vervaldag van het contract. Het netto belegd kapitaal is dus beschermd. Bovendien geniet elke gestorte premie de gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van de storting en die gegarandeerd blijft voor deze premie tot het einde van het contract. De gewaarborgde rentevoet kan elk jaar worden aangevuld met een eventuele winstdeling. De definitieve winstdeling kan per jaar verschillend zijn, afhankelijk van de heersende economische toestand en kapitaalmarkten. Eventuele winstdelingen uit het verleden zijn geen garantie voor winstdeling in de toekomst.

De voordelen van Agenia Junior

 • Beschermd kapitaal

  Uw netto belegd kapitaal is beschermd. Onder voorbehoud van de hierondervermelde risico’s ontvangt u op het einde van het contract de opgebouwde spaarreserve, ook als de economische situatie verslechterd is.

 • Gegarandeerde rentevoet

  Elke premie geniet de gewaarborgde jaarlijkse rentevoet die van toepassing is op het ogenblik van ontvangst van de storting en die gewaarborgd blijft voor deze premie tot het einde van het contract, ongeacht de evolutie van de financiële markten. De gewaarborgde rentevoet kan jaarlijks worden aangevuld met een eventuele winstdeling. Winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. 

 • Gekapitaliseerde intresten

  De geaccumuleerde intresten (de intrestopbrengst op de gewaarborgde jaarlijkse rentevoet) en de eventueel toegekende winstdelingen blijven definitief verworven en maken deel uit van de opgebouwde spaarreserve.

 • Fiscaal interessant

  De opbrengsten van deze spaarverzekering zijn vrijgesteld van roerende voorheffing als u geen opnemingen doet tijdens de eerste 8 jaar. Een taks van 2% wordt betaald op alle levensverzekeringspremies.

Productinfo en risico's

Producttype

Agenia Junior is een Tak 21 levensverzekeringscontract met gewaarborgde rentevoet, beheerd door North Europe Life Belgium NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Doelstelling

Agenia Junior is bestemd voor Belgische rijksinwoners die een spaarplan (op lange termijn) voor kinderen willen opstarten, met als doel om geleidelijk aan een kapitaal op te bouwen op lange termijn en te genieten van een jaarlijkse gewaarborgde rentevoet. Het is bestemd voor klanten die hun geld niet nodig hebben gedurende de looptijd van het contract (minimum 10 jaar).

Het is de bedoeling om een kapitaal uitgekeerd te krijgen ofwel op het ogenblik van overlijden van de verzekerde, ofwel op de vervaldag van het contract bij leven. In het laatste geval wordt de opgebouwde reserve van het contract op de einddatum uitbetaald aan de begunstigde bij leven. Als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract, zal, de opgebouwde reserve uitbetaald worden aan de begunstigde bij overlijden. De verzekeringnemer kan bij aanvang van het contract namelijk ook kiezen voor een bijkomende overlijdensdekking die toelaat een minimumkapitaal bij overlijden van de verzekerde vast te leggen, zodat de begunstigde het hoogste van de volgende bedragen ontvangt: het minimumkapitaal (met een maximum van € 50.000) of de opgebouwde reserve van het contract bij overlijden. De uitkering bij overlijden wordt begrensd tot enkel de opgebouwde reserve van de polis ten tijde van overlijden indien u overlijdt als gevolg van bijvoorbeeld zelfdoding binnen het eerste polisjaar, opstanden en oorlog. De volledige lijst met uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Acceptatiecriteria

Elke natuurlijke persoon met woonplaats in België van minimum 18 jaar mag dit contract onderschrijven (met uitzondering van belastingbetalers in de Verenigde Staten). De leeftijd van het kind bij onderschrijving moet minder dan 15 jaar zijn.

Looptijd

Het Agenia Junior contract moet een minimale duurtijd van 10 jaar hebben en loopt ten einde tussen de 18de en de 25ste verjaardag van het kind. Het contract loopt vroegtijdig af in geval van volledige afkoop of bij overlijden van de verzekerde.

De verzekeringsnemer beschikt over een periode van 30 dagen bedenktijd na aanvang van het contract om deze schriftelijk (ondertekend en gedateerd) zonder kosten op te zeggen, met terugbetaling van de eventueel al betaalde premie (verminderd met de eventuele kosten voor de bijkomende overlijdensdekking).

Afkoop

De verzekeringnemer kan op elk ogenblik een volledige of gedeeltelijke afkoop vragen (zie ook rubriek Kosten en Fiscaliteit). Er is geen minimumbedrag voor een gedeeltelijke afkoop. Indien de resterende opgebouwde reserve echter lager is dan € 1.250, zal het contract volledig afgekocht worden. Een volledige afkoop betekent het einde van het contract.

Bedragen

De stortingen zijn periodiek (jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks).

 • Het minimumbedrag voor de jaarlijkse premies bedraagt € 300.
 • Het minimumbedrag voor een eerste premie bedraagt € 125.
 • Het minimumbedrag voor een volgende premie bedraagt € 25 per storting.
 • Er is geen maximumbedrag voor de jaarlijkse premie van Agenia Junior.

Uitbetaling

North Europe Life Belgium verbindt zich er toe om :

 • Bij leven op de einddatum van het contract, aan de ‘Begunstigde(n)  van de uitkering bij leven’ op zijn (hun) aanvraag, een kapitaal te betalen gelijk aan de opgebouwde reserve van de polis. 
 • Bij overlijden van de verzekerde aan de ‘begunstigde(n)van de uitkering bij overlijden’ op zijn (hun) aanvraag, een kapitaal te betalen gelijk aan de opgebouwde reserve van de polis op de datum van het overlijden.
 • Bij de aanvraag van een gehele of gedeeltelijke afkoop, aan de verzekeringnemer op zijn aanvraag, een kapitaal te betalen gelijk aan (een deel van) de opgebouwde reserve van de polis, verminderd met de toepasselijke kosten en taksen. (zie rubrieken Kosten en Fiscaliteit)

De aanvraag dient steeds overeenkomstig de algemene voorwaarden te gebeuren.

Waarborg

Dit contract wordt gewaarborgd door het Garantiefonds voor de financiële diensten op basis van de beschermingsregeling die geldt voor alle levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement (tak 21-producten), die aan het Belgisch recht onderworpen zijn. Deze treedt in werking als NELB in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100.000 € per verzekeringnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100.000 € gewaarborgd. Voor het eventueel surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.

Rendement

De netto-premies (na aftrek van de taksen en toepasselijke kosten) genieten de gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van ontvangst van de storting door North Europe Life Belgium NV en die op jaarbasis gegarandeerd op elke premie blijft tot op het einde van het contract, ongeacht de evolutie van de financiële markten.

Momenteel bedraagt deze gewaarborgde rentevoet voor Agenia Junior 0,15% op jaarbasis (rentevoet van kracht sinds 15 december 2016). Deze rentevoet kan op elk ogenblik wijzigen. De klanten worden hiervan per brief op de hoogte gebracht.

De gegarandeerde rentevoet kan aangevuld worden door een eventuele winstdeling, onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van North Europe Life Belgium NV. Deze is niet gewaarborgd en fluctueert in de tijd, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van North Europe Life Belgium NV.

De verworven intresten en de toegekende winstdeling worden gekapitaliseerd en brengen op hun beurt intresten op.

Risico's

Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van Tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van North Europe Life Belgium NV) en het liquiditeitsrisico (moeilijkheden om vóór de vervaldag zijn geld te recupereren). Elke referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico’s.

Kosten

 • Instapkosten: maximum 6% van elke premie, na aftrek van de eventuele premietaks en de vaste vergoeding van 10 euro op de eerste premie. Deze kosten omvatten de commissies van de verzekeringstussenpersoon.
 • Uitstapkosten: 5% op elke opname die plaats heeft meer dan 5 jaar vóór de einddatum van het contract. Dit percentage vermindert met 1% per jaar tijdens de laatste 5 jaar van het contract.
 • Er wordt geen uitstapkost aangerekend op de afhalingen die uitgevoerd worden nadat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op voorwaarde dat het contract reeds minstens 10 jaar in voege is.
 • Een volledige afkoop ingevolge van overlijden van het begunstigde kind of de verzekerde of gedeeltelijke opnemingen ten belope van maximum 15% van de waarde van het contract op 31 december van het vorige jaar (met een maximum van 25.000 euro) zijn vrijgesteld van uitstapkosten.
 • Beheerskosten: niet van toepassing.
 • De kosten voor een bijkomende dekking bij overlijden, indien gekozen door de verzekeringnemer, worden dagelijks afgetrokken van de opgebouwde reserve van het contract.

Fiscaliteit

 • Taks van 2% op alle levensverzekeringspremies
 • Geen fiscale aftrek mogelijk
 • Roerende voorheffing/taks bij gedeeltelijke en volledige afkoop: indien de contractduur ten tijde van de eerste gedeeltelijke of volledige afkoop minder dan 8 jaar en 1 dag bedraagt, zal de opbrengst van het contract als gevolg van de gedeeltelijke of volledige afkoop onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30 %. Deze roerende voorheffing zal niet van toepassing zijn op alle latere afkopen die plaatsvinden meer dan 8 jaar na de aanvang van het contract. Deze roerende voorheffing wordt door North Europe Life Belgium NV ingehouden op het moment van de betaling van de gedeeltelijke of volledige afkoop.
 • Roerende voorheffing bij de uitkering op einddatum of in geval van overlijden: de uitkering op einddatum of in geval van overlijden is vrijgesteld van roerende voorheffing.

Dit fiscale regime is van toepassing op een niet-professionele klant, natuurlijke persoon, met woonplaats in België en is gebaseerd op de wettelijke bepalingen en officieel beschikbare informatie op 01/01/2018. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.

Toepasselijk recht

Dit contract is onderworpen aan en moet geïnterpreteerd worden volgens de Belgische wetgeving. Elk geschil dat ontstaat binnen of in samenhang met de polis is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Indien de verzekeringnemer buiten België gevestigd is, verklaren de partijen nu reeds te kiezen voor het Belgisch recht, als de wet dit toestaat.

Verzekeringsmaatschappij

North Europe Life Belgium NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht toegelaten onder NBB nummer 0956 (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979)

Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2 - 1000 Brussel (tel: 02/789.42.00 – fax 02/789.42.01) – BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE96 9530 6658 4405, BIC: CTBKBEBX.

Verzekeringstussenpersonen van North Europe Life Belgium NV:

 • Beobank NV/SA, verzekeringsagent, Koning Albert II-laan 2 - 1000 Brussel , BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel
 • Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.

Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2 - 1000 Brussel , RPR Brussel, BTW BE 0401.517.147 verzekeringstussenpersoon:

 • Verbonden verzekeringsagent van NELB voor de levensverzekeringen
 • Verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor de niet-levensverzekeringen

Belangrijke documenten

Het document met essentiële informatie en de algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar in de Beobank agentschappen. Gelieve kennis te nemen van deze documenten alvorens in te tekenen op dit product.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de klantendienst van North Europe Life Belgium NV, Koning Albert II-laan 2 - 1000 Brussel of via e-mail naar nelb-info@nelb.be
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be