Credit Security Plan van NELB

 • De schuldsaldoverzekering voor uw krediet.

   

zee

De schuldsaldoverzekering - Credit Security Plan

Heeft u een optimale schuldsaldoverzekering nodig? Ontdek “Credit Security Plan”, een verzekeringsproduct dat u de zekerheid biedt dat uw lening op afbetaling geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald in geval van tegenspoed.

vrijheid

Onderschrijf in alle vrijheid

Het onderschrijven van deze verzekering is helemaal vrij. Het is geen voorwaarde tot het bekomen van uw lening op afbetaling of gunstiger voorwaarden voor uw lening.

 

Productinfo en voorwaarden

Type product

De Tak 21 schuldsaldoverzekering Credit Security Plan van North Europe Life Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht, verzekert de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van uw lening op afbetaling in bepaalde omstandigheden.

Het onderschrijven van deze verzekering is helemaal vrij. Het is geen voorwaarde tot het verkrijgen van uw lening op afbetaling of gunstiger voorwaarden voor uw lening.

Dekkingen

Bij overlijden gedurende de looptijd van de verzekering, zal de verzekeringsmaatschappij het uitstaand verzekerd saldo van de lening op afbetaling op het ogenblik van overlijden voor haar rekening nemen.

Het verzekerd kapitaal wordt door de verzekeringsnemer vrij bepaald, maar mag niet meer bedragen dan het bedrag van het krediet zelf; tijdens de duurtijd van de polis zal het verzekerd bedrag maandelijks afnemen.

Naast de hoofdwaarborg overlijden, biedt het Credit Security Plan tevens de mogelijkheid om op de volgende aanvullende waarborgen in te tekenen:

 • Ernstige ziekte: indien een ernstige ziekte, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden, wordt vastgesteld door een arts na aanvang van de polis, zal de verzekeraar (na een karenzperiode van 30 dagen) het uitstaand verzekerd saldo van de lening op afbetaling op het ogenblik van de vaststelling van de diagnose terugbetalen en wordt de polis volledig stopgezet. De verzekering zal echter nooit tussenkomen voor een schadegeval dat voorvalt tijdens de eerste 90 dagen na aanvang van de polis.
  Deze dekking kan enkel onderschreven worden in combinatie met de hoofdwaarborg overlijden.
 • Volledige werkonbekwaamheid: bij een werkonbekwaamheid van ten minste 67% zal de verzekering (na een karenzperiode van 60 dagen) het verzekerd bedrag van de maandaflossingen terugbetalen, gedurende de periode van werkonbekwaamheid.
  Deze dekking kan enkel onderschreven worden in combinatie met de hoofdwaarborg overlijden.
 • Werkloosheid/hospitalisatie:
  Enkel loontrekkenden (arbeiders of bedienden) zijn voor deze dekking verzekerbaar.
  • werkloosheid: in geval van werkloosheid van de verzekerde om redenen buiten zijn wil om neemt de verzekering het verzekerd bedrag van de maandaflossingen voor haar rekening gedurende maximaal 12 maanden, na een karenzperiode die gelijk is aan de periode gedekt door de ontslagvergoeding (met een minimum van 3 maanden) en die ingaat op de eerste dag van de maand volgend op de notificatie van het ontslag. De verzekering zal echter niet tussenkomen voor een schadegeval die voorvalt binnen de 3 maanden na aanvang van de polis (9 maanden in geval van collectief ontslag).
  • hospitalisatie: in geval van ziekenhuisopname van de verzekerde zal de verzekering (na een karenztijd van 14 dagen), een dagvergoeding van 7 EUR uitkeren aan de verzekerde, vanaf de dag volgend op de ziekenhuisopname met een maximum van 2 maanden, betaalbaar op het einde van de hospitalisatie.

Deze dekking kan enkel afgesloten worden in combinatie met de waarborgen overlijden en werkonbekwaamheid. De vergoedingen in geval van werkloosheid en hospitalisatie zijn niet cumuleerbaar.

Acceptatiecriteria

Het Credit Security Plan kan vanaf 18 jaar onderschreven worden.

Voor de waarborgen overlijden en ernstige ziekte mag u niet ouder zijn dan 70 jaar bij het onderschrijven van de polis en niet ouder dan 75 jaar op de eindvervaldag van de polis. Voor de waarborgen werkonbekwaamheid en werkloosheid mag u niet ouder zijn dan 65 jaar zijn op de eindvervaldag van uw polis. Bovendien dient u voor de waarborg werkloosheid minstens 12 maanden ononderbroken in dienst te zijn bij dezelfde werkgever bij het onderschrijven van de verzekering.

Bij de onderschrijving van de verzekeringspolis kunnen enkele medische formaliteiten vereist zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het te verzekeren kapitaal.

Uitgesloten risico’s

Bepaalde risico’s zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Onder de uitgesloten risico’s bevindt zich onder meer het overlijden ingevolge zelfmoord gedurende 12 maanden na de inwerkingtreding van de verzekering. De volledige lijst van uitsluitingen wordt beschreven in de algemene voorwaarden van het Credit Security Plan.

Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij de tussenkomst weigeren indien de gezondheidsverklaring die werd afgelegd bij de onderschrijving van de polis niet in overeenstemming blijkt te zijn met gezondheidstoestand van de verzekerde op dat ogenblik.

Duurtijd

De verzekeringspolis Credit Security Plan heeft een bepaalde duurtijd die overeenkomt met de duurtijd van het in de polis vermelde krediet.

De polis zal in de volgende situatie eindigen:

 • op de datum van de laatste vervaldag (volgens de tabel van de verzekerde kapitalen),
 • in geval van overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de polis, of na een tussenkomst van de verzekeraar voor ernstige ziekte,
 • in geval van schriftelijke opzegging , gedateerd en getekend tijdens de bedenkingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de polis door North Europe Life Belgium (in dit geval zal de eventueel reeds betaalde premie volledig terugbetaald worden).
 • in geval van aanvraag tot gehele afkoop door de verzekeringsnemer (in dat geval zal de afkoopwaarde berekend overeenkomstig de algemene voorwaarden terugbetaald worden).

Premies

Het premiebedrag wordt berekend op basis van persoonlijke criteria: het te verzekeren ontleend bedrag, de duurtijd van de polis, de leeftijd en de gezondheidstoestand van de verzekerde op het ogenblik van de onderschrijving en desgevallend de keuze om de premie voor de overlijdensdekking fiscaal af te trekken.
De premie voor de dekkingen overlijden, ernstige ziekte en werkonbekwaamheid wordt éénmalig betaald, waarna u gedekt bent gedurende de volledige looptijd van de lening. De premie voor de waarborg werkloosheid is jaarlijks betaalbaar op de jaarlijkse vervaldag van deze dekking.

Om een gepersonaliseerde simulatie uit te voeren om het premiebedrag in functie van uw persoonlijke situatie te kennen of om een contractvoorstel te ontvangen, nodigen we u uit om contact op te nemen met uw Beobank-agentschap.

Informatiefiche

Voor meer inlichtingen of om de informatiefiche en de algemene  voorwaarden gratis te verkrijgen, neem contact op met uw Beobank-agentschap. Gelieve kennis te nemen van deze documenten, ook beschikbaar op de websites van Beobank en North  Europe Life Belgium (www.nelb.be), alvorens het product te onderschrijven.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank-agentschap en/of

 • de Beobank-klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de klantendienst van North Europe Life Belgium, Pleinlaan 11, 1050 Brussel of via e-mail naar nelb-info@nelb.be
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman.as

Karakteristieken


De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald in geval van tegenspoed.

Het Credit Security Plan kort omschreven

Tijdens de terugbetalingsperiode van uw krediet kunnen zich onverwachte situaties voordoen waardoor u uw financiële verplichtingen niet langer kunt nakomen.
Kiezen voor Credit Security Plan, de schuldsaldoverzekering voor uw krediet, is dus kiezen voor de bescherming van uw naasten en uzelf.

Een op uw maat gemaakt product

U bepaalt zelf, in functie van uw familiale en professionele situatie, de combinatie van dekkingen en het bedrag dat u voor u en uw echtgeno(o)t(e) of partner wenst te verzekeren. Zo bepaalt u zelf de optimale verzekeringsdekking, aangepast aan uw situatie en persoonlijke behoeften.

Fiscaliteit:

Premietaks van 2% per betaalde premie.

De premie voor de dekking overlijden kan fiscaal in mindering worden gebracht. De belastingbesparing op de premie overlijden bedraagt 30% van de betaalde premie (het fiscale plafond onder de rubriek sparen op lange termijn voor het inkomstenjaar 2016 is vastgelegd op 2.260 euro, in functie van de professionele netto-belastbare inkomsten van de verzekeringsnemer).
Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • de verzekeringsnemer en de verzekerde moeten dezelfde persoon zijn (= belastingplichtige)
 • de polis moet afgesloten worden voor de 65ste verjaardag,
 • de begunstigde bij overlijden van de verzekerde moet een familielid tot in de tweede graad zijn.

Indien de premie fiscaal in mindering werd gebracht, zal het verzekerd kapitaal overlijden verhoogd worden met 11,11% om de belasting van 10% (gemeentebelasting uitgesloten) te dekken van de verzekerd kapitaal uitbetaald bij overlijden om te vermijden dat uw erfgenamen zich bijkomende financiële zorgen moeten maken. Een eventuele afkoop van de premie zal, naargelang het tijdstip van afkoop, onderworpen worden aan een voorheffing die kan oplopen tot 33,31% (gemeentetaks inbegrepen) van de afkoopwaarde, indien de premie fiscaal in mindering werd gebracht.

Dit fiscale luik is gebaseerd op de van kracht zijnde wettelijke bepalingen van toepassing op een niet-professionele klant natuurlijke persoon met woonplaats in België en op de officieel beschikbare informatie op datum van 01/01/2017. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.

Vragen en Antwoorden

Wat zijn de voorwaarden om deze verzekering te onderschrijven?

U kunt de schuldsaldoverzekering, de verzekering voor uw krediet, vanaf 18 jaar onderschrijven. Voor de dekkingen overlijden en ernstige ziekte mag u niet ouder zijn dan 70 jaar bij het onderschrijven van de verzekeringspolis en 75 jaar op de eindvervaldag van uw polis. Voor de dekkingen werkonbekwaamheid en werkloosheid mag u op de eindvervaldag van uw polis niet ouder zijn dan 65 jaar.

Voor de dekking werkloosheid moet u minstens 12 maanden ononderbroken in dienst zijn bij dezelfde werkgever bij het onderschrijven van de verzekering.

Bij de onderschrijving van de verzekeringspolis kunnen enkele medische formaliteiten vereist zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het te verzekeren kapitaal.

Heb ik recht op bedenktijd?

U hebt 30 dagen bedenktijd, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van uw polis Credit Security Plan. Tijdens deze periode heeft u het recht om de verzekeringspolis op te zeggen zonder kosten, met onmiddellijke ingang op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging. Elke premie die al betaald zou zijn, zal volledig terugbetaald worden.

Worden bepaalde risico’s uitgesloten?

Bepaalde risico’s zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Onder de uitgesloten risico’s bevindt zich onder meer het overlijden ingevolge zelfmoord gedurende 12 maanden na de inwerkingtreding van de verzekering. De volledige lijst van uitsluitingen wordt beschreven in de algemene voorwaarden van het Credit Security Plan.
 

Wat te doen bij een schadegeval?

Indien er zich spijtig genoeg een schadegeval voordoet, kan u onmiddellijk uw Beobank-agentschap contacteren of rechtstreeks de verzekeringsmaatschappij North Europe Life Belgium (op 02/789.42.31 of via nelb-claims@nelb.be), die (samen met Partners Verzekeringen voor de dekking werkloosheid), verantwoordelijk is voor het schadebeheer. Zij zullen u helpen om het schadedossier samen te stellen zodat de regeling ervan zo vlug mogelijk gebeurt.

Wenst u verdere inlichtingen?

Voor alle details betreffende de verzekeringsgegevens, zoals de premies, de verzekerde kapitalen en de duurtijd verwijzen we naar de bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract.
Voor meer details over de verzekeringsdekkingen (wachttijd, uitgesloten risico’s, …), gelieve de informatiefiche en de algemene Voorwaarden te raadplegen.

Voor bijkomende informatie, voor een simulatie van de premie in functie van uw persoonlijke situatie of om een contractvoorstel te bekomen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met uw Beobank-agentschap.

Verzekeringsmaatschappijen:

- North Europe Life Belgium (dekkingen overlijden, ernstige ziekte en werkonbekwaamheid), verzekeringsonderneming naar Belgisch recht toegelaten onder NBB nummer 0956 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Maatschappelijke zetel: Pleinlaan 11, 1050 Brussel (tel. 02/789.42.00 - fax 02/789.42.01) - BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155 - BIC: CTBKBEBX.
- Partners Verzekeringen (dekking werkloosheid), verzekeringsonderneming naar Belgisch recht geregistreerd bij de NBB onder nr. 964, gevestigd Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel.

Verzekeringstussenpersonen van North Europe Life Belgium:

- Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, GeneraalJacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel,
- Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.