beobank

Wie is Beobank?

  • Beobank is een Belgische bank die haar 751.562 particuliere klanten, zelfstandigen en KMO’s dagelijks bijstaat via een netwerk van 223 verkooppunten (Retail verkooppunten en PRO Centers). We nodigen u graag uit in om kennis te maken.

Beobank is een Belgische bank die haar 751.562 particuliere klanten, zelfstandigen en KMO’s dagelijks bijstaat via een netwerk van 223 verkooppunten (Retail verkooppunten en PRO Centers). We nodigen u graag uit in om kennis te maken.

Onze 1.500 medewerkers willen het leven van onze klanten vergemakkelijken met persoonlijke oplossingen en een duurzame relatie uitbouwen om hen bij elke fase van hun leven optimaal te begeleiden.

Cijfers op datum van 31/12/2019

Als complete retailbank met een ruim aanbod aan producten en diensten met een grote toegevoegde waarde, stellen we alles in het werk om u steeds een oplossing op maat aan te bieden. We zijn een bank op mensenmaat; we hechten dan ook veel belang aan een persoonlijke relatie en werken we op een hartelijke, constructieve en open manier om uw projecten mee te helpen realiseren.

Om u zo goed mogelijk te begeleiden, biedt Beobank eenvoudige contactmogelijkheden, duidelijke informatie en een permanente dialoog. Zowel via ons netwerk van verkooppunten als via Beobank Online, Beobank Mobile of Beobank Service Center, stellen we alles in het werk om u zo goed mogelijk te informeren, adviseren en begeleiden. Zelfs buiten de openingsuren van onze agentschappen, blijft Beobank beschikbaar. Zo hebt u de vrijheid om informatie te vragen of uw rekeningen te beheren op de manier die en op het moment dat u het beste past, 24u op 24.

Guy Schellinck

CMNE, onze aandeelhouder, en Beobank zijn niet beursgenoteerd, en daardoor beschermd tegen de druk van de financiële markten en de vaak overhaaste beslissingen die eruit kunnen voortvloeien. Dit model biedt ons een grote schokbestendigheid en een solide langetermijnvisie.

Guy Schellinck, CEO van Beobank.

Onze waarden

Onze waarden komen samen in een centraal concept, het DNA van onze bank: OPTIMISME.

Wat onze activiteiten bindt, is dat ze telkens het heden en de toekomst van onze klanten willen verbeteren. Hiermee geeft Beobank blijk van een positieve, constructieve en optimistische visie op het leven in het algemeen en dat van elkeen in het bijzonder.

Als partner in de belangrijkste levensfasen van onze klanten, maken we er een hoofdzaak van u stap voor stap te begeleiden om uw toekomst vorm te geven en u de mogelijkheid te geven uw projecten te realiseren, zowel privé als professioneel, op korte of lange termijn.

Dit optimisme steunt op vier waarden (nabijheid, relevantie, respect en eenvoud) en een basiswaarde (soliditeit, gekoppeld aan CMNE), die samen onze identiteit vormen.

Naast deze theorie is het natuurlijk essentieel dat deze waarden verankerd zijn in de dagelijkse handelingen van elke medewerker. 

 

Crédit Mutuel Nord Europe

Beobank maakt deel uit van de groep Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), een pionier en leider in bankverzekeren in Frankrijk. De groep telt vandaag 4.156 medewerkers voor een totaal van 1,7 miljoen klanten. Dankzij haar coöperatieve en gedecentraliseerde organisatie, staat CMNE dicht bij haar klanten. Als niet-beursgenoteerd bedrijf kiest de groep voor een langetermijnrelatie met haar coöperatieve klanten. Deze filosofie sluit nauw aan bij de waarden van Beobank.

Ontdek meer info over Crédit Mutuel Nord Europe

Gedragscode

De gedragscode voor banken werd opgesteld door Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. In de code staan de engagementen uitgeschreven die de banken aangaan tegenover hun particuliere klanten (d.w.z. natuurlijke personen die handelen voor hun privébelangen).

De gedragscode vormt een minimumstandaard voor de banken en stelt een respectvolle houding ten opzichte van de klant centraal. Beobank is lid van deze Febelfin en onderschrijft dus ook haar gedragsregels. Hierdoor bevestigt ze dat ze de door de sector uitgedragen waarden nauwgezet zal naleven in haar dagelijkse contacten met klanten.

In deze gedragscode vindt u de grondprincipes waarop een goede bankrelatie berust en die door Beobank toegepast worden in haar klantenrelaties.

Ontdek de volledige gedragscode en de 7 pijlers voor een goede bankrelatie op de website goedebankrelatie.be

De zeven pijlers voor een goede bankrelatie

Openheid en duidelijke communicatie

Een goede bankrelatie steunt op openheid en vertrouwen. Dit betekent dat beide partijen elkaar altijd eerlijke en juiste informatie moeten geven.

We geven u duidelijke en zo volledig mogelijke informatie over onze producten en diensten. We streven ernaar klare taal te gebruiken, zodat u met kennis van zaken een beslissing kan nemen. Als iets voor u onduidelijk zou zijn, lichten we u dit mondeling of desgevallend schriftelijk toe.
Daarnaast hechten we ook belang aan oprechte reclame.
De prijzen of tarieven van onze bankdiensten stellen we in al onze kantoren ter beschikking. U kunt de tarievenlijst inkijken of meenemen. Zo kunt u onze tarieven vergelijken met die van andere banken alvorens een beslissing te nemen.
Wanneer u klant wordt, overhandigen we u onze algemene voorwaarden. Telkens een nieuw product of dienst wordt aangeboden, bezorgen we u de bijzondere voorwaarden die eventueel verbonden zijn met dit product.

Een eerlijke en open dialoog

Een goede bankrelatie steunt op vertrouwen: een eerlijke en open dialoog, een goed wederzijds begrip en een vrije keuze.

Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen en onze wettelijke verplichtingen na te komen, vragen we u persoonlijke en financiële inlichtingen. Hoe nauwkeuriger en vollediger de informatie is die u ons bezorgt, hoe beter we u persoonlijk advies kunnen geven.
Bij onze adviezen en voorstellen houden we rekening met uw doelstellingen, behoeften en mogelijkheden zoals u die aan ons hebt meegedeeld.
Wanneer we contact met u opnemen, leggen we altijd klaar en duidelijk uit waarom we dit doen.
U bent steeds vrij om de diensten die we u voorstellen te aanvaarden of te weigeren.

Discretie, vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

Een goede bankrelatie steunt op discretie en vertrouwelijkheid. Onze discretieplicht houdt in dat we de persoonlijke en financiële gegevens die u ons meedeelt, altijd vertrouwelijk behandelen.

We beperken de toegang tot uw gegevens tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en voor de toekenning van het desbetreffende product of dienst.
We verzekeren dat u deze gegevens kan inkijken en zo nodig kan laten verbeteren.
We verwerken uw gegevens niet voor promotiedoeleinden, indien u dit niet wenst.

Vaardigheid en bekwaamheid

Een goede bankrelatie steunt op vaardigheid en bekwaamheid. Dit betekent dat we een snelle en professionele dienstverlening garanderen.

We vormen ons personeel en onze agenten tot bekwame en goed opgeleide medewerkers die beschikken over de nodige middelen om uw opdrachten vlot uit te voeren.
We leveren de gevraagde producten en diensten binnen de kortst mogelijke termijn. We antwoorden zo snel mogelijk op elke informatieaanvraag.

Veiligheid en betrouwbaarheid

Een goede bankrelatie steunt op veiligheid en betrouwbaarheid. Dit betekent dat we veel zorg besteden aan de veiligheid en de bescherming van de ons toevertrouwde middelen. De veiligheid van onze dienstverlening hangt mede af van een zorgzaam gebruik ervan door uzelf.

We streven ernaar om de middelen die ons worden toevertrouwd, veilig te beheren. Onze systemen zijn van hoge technische kwaliteit en onze procedures worden voortdurend gemoderniseerd. Daarnaast verzekeren we de gepaste interne controle.
Een groot deel van de ons toevertrouwde middelen wordt gebruikt om krediet te verlenen. We handelen bijgevolg altijd voorzichtig en besteden veel aandacht aan de betrouwbaarheid van onze medewerkers, klanten en financiële tussenpersonen.
Zowel in uw belang als in ons belang, zijn we onderworpen aan veel en strenge regels, en aan een nauwgezette controle.
De naleving van alle toepasselijke normen zorgt voor een sterk en stabiel banksysteem.

Integriteit van het banksysteem

Financiële dienstverleners dienen niet louter een individueel belang. Ze zijn ook actoren in het economische en sociale leven. Ze moeten rekening houden met de belangen van zowel de spaarders, de kredietnemers en de aandeelhouders als hun personeel.

Een goede bankrelatie steunt op respect voor de wetgeving. We houden onze medewerkers en agenten eraan de wetten na te leven en niet betrokken te raken bij inbreuken gepleegd door klanten. We nemen interne maatregelen om te voorkomen dat onze diensten worden misbruikt om gelden wit te wassen of via bijzondere mechanismen belastingen te ontduiken.

Respect voor het evenwicht van belangen

Overleg en bemiddeling vormen de basis van een goede bankrelatie. Dit betekent dat we uw eerste gesprekspartner willen zijn bij vragen en problemen.

We schenken aandacht aan uw opmerkingen en kritiek. Ze kunnen bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van onze diensten.
We staan erop problemen op te lossen door middel van een constructieve dialoog. We beantwoorden elke vraag om uitleg en elke klacht zo snel mogelijk.
Onze procedure om uw vraag of klacht te behandelen, is snel en eenvoudig. Elke vraag of klacht wordt beantwoordt door middel van gemotiveerde en duidelijke informatie.
Vindt u dat we u in het geval van een klacht geen afdoend antwoord hebben gegeven, dan kunt deze voorleggen aan Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, via e-mail naar ombudsman@ombudsfin.be.

Onze toezichthouders:

Nationale Bank van België
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

FSMA - Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Congresstraat 12-14
1000 Brussel

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II laan 16
1000 Brussel

Gedragsregels voor reclame en marketing gericht op jongeren

Beobank verbindt zich ertoe minderjarigen met het nodige respect te behandelen, gelet op hun leeftijd en ervaring, en biedt hun een aangepaste dienstverlening aan. We voeren geen reclamecampagnes die specifiek en bewust gericht zijn op minderjarigen.

Bepalingen betreffende de dienstverlening van de bank

Op onze website vindt u specifieke en uitgebreide informatie over de producten en diensten die we u aanbieden.

beobank

Adres van onze hoofdzetel

Beobank NV/SA
Generaal Jacqueslaan 263g
1050 Brussel

De Raad van Bestuur van Beobank

De Raad van Bestuur neemt de globale verantwoordelijkheid voor de Bank op zich.  Hiertoe bepaalt hij en oefent hij toezicht uit, zowel op de strategie en de doelstellingen van de bank als op het risicobeleid. Hij stippelt het algemeen beleid uit en controleert het Directiecomité dat geregeld verslag bij de raad uitbrengt.

De Raad van Bestuur, op 01/07/2020, bestaat uit:

Voorzitter: Eric Charpentier

Onafhankelijke bestuursleden: Jean Courtin (Vice-Voorzitter) – Christiaan Dauw – Karel Ghesquière  – Robert Tollet (Vice-Voorzitter) – Luc Wynant

Uitvoerende leden: Cyril Guilloret – Guy Roosen – Guy Schellinck – Koen Spinoy – Wouter Van den Kerkhove

Niet-uitvoerende leden: André Halipré (Vice-Voorzitter) – Christian Nobili – Olivier Oger  Werner Rogiers

Het Directiecomité van Beobank

Het Directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur van de Bank. Het is belast met de tenuitvoerlegging van de strategie van de Bank in overeenstemming met de beleidskeuzes van de Raad van Bestuur. Het houdt tevens toezicht op de uitvoering van het businessplan en het budget.

Guy Schellinck: Voorzitter van het Directiecomité

Cyril Guilloret: Directeur Data, Digital & Growth Marketing

Guy Roosen: Directeur Sales

Koen Spinoy: Directeur Producten & Diversificatie

Wouter Van den Kerkhove: Directeur Risicobeheer & Permanente Controle