Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

woman sculpting

Borgstellingskrediet

 • Uitgifte van een bankgarantie - om uw verplichtingen ten aanzien van derden te beheren

 • Voor een bepaalde of onbepaalde duur

Waarvoor dient een borgstellingskrediet?

 • Het borgstellingskrediet laat, dankzij de garantie van de bank, toe om:

  - bepaalde contracten af te sluiten waarvoor de tegenpartij een bankgarantie vraagt

  - een betaling aan een derde na te komen

  - uw kasmiddelen te behouden

 • Enkele voorbeelden:

  - de uitgifte van een huurwaarborg voor een onroerend goed voor beroepsmatig gebruik

  - de vereiste garantie indien u producten van de Nationale Loterij verdeelt

  - het voorleggen van een garantie voor het Ministerie van Verkeer indien u transporteur bent 

Hoe werkt het?

Het borgstellingskrediet in 3 stappen

1
Het contract

U sluit een overeenkomst* af met de bank voor een bepaald bedrag. De bank geeft u een bankgarantie ten belope van dat bedrag ten opzichte van een geïdentificeerde derde.

2
Afroep van de bankgarantie

Indien de derde een beroep doet op de bankgarantie, dan schrijft de bank hem de fondsen over ten belope van het vooraf bepaalde bedrag. 

3
Terugbetaling

Indien de derde een beroep doet op de bankgarantie, betaalt u het bedrag terug aan de bank. 

* Onder voorbehoud van aanvaarding door beide partijen. Zie contractbepalingen in de informatiefiche.

Infofiche Borgstellingskrediet

Meer inlichtingen over de steunmiddelen van de overheid vindt u op www.financieringvanondernemingen.be/nl/wetgeving en www.financieringvanondernemingen.be/nl/steun-en-waarborgenBeobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van die site.

In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.

Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" www.ombudsfin.be, mail: ombudsman@ombudsfin.be