Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

IPT

Agenia Business IPT van ACM Belgium Life NV

 • Uw vennootschap spaart voor uw extra pensioen

 • Fiscaal interessant voor u en uw vennootschap

 • Een beleggingsstrategie op maat

xx

Wat is Agenia Business IPT?

Een IPT of Individuele pensioentoezegging, is een fiscaalvriendelijke manier om uw vennootschap een extralegaal pensioen te laten opbouwen voor u als bedrijfsleider. Uw vennootschap geniet namelijk van een besparing in de vennootschapsbelasting en u geniet van een milde eindbelasting op uw opgebouwde kapitaal op moment van pensionering.

Agenia Business IPT biedt u de mogelijkheid om zowel via een tak 21- (kapitaalgarantie met gegarandeerde intrestvoet) als via een tak 23-levensverzekering (blootstelling aan aandelen- en obligatiemarkten) of via een combinatie van beide uw pensioenkapitaal op te bouwen. U bepaalt zelf hoeveel risico u wilt nemen in functie van uw leeftijd en risicobereidheid.  

xx

Voor wie is het bedoeld?

Het IPT is bedoeld voor zelfstandige bedrijfsleiders die een officieel mandaat hebben in een vennootschap in België (bestuurders, zaakvoerders en directeurs van zelfstandige vennootschappen, actieve vennoten van een NV, BVBA, CV) én die een maandelijkse bezoldiging ontvangen.

Waarom kiezen voor een IPT?

Fiscale troef

U betaalt niet zelf voor uw pensioen, dat doet uw vennootschap. Uw vennootschap mag de premies (inclusief de premietaks) volledig aftrekken als beroepkost binnen de 80%-regel, wat de fiscale lasten van uw vennootschap beperkt.

De 80%-regel bepaalt dat de som van uw wettelijk pensioen (eerste pensioenpijler) en uw beroepsgebonden aanvullend pensioen (tweede pijler) bij een volledige loopbaan van 40 jaar niet hoger mag zijn dan 80% van uw laatste normale brutojaarbezoldiging. Het aanvullende pensioen dat u eventueel privé opbouwt met pensioensparen of langetermijnsparen (derde pijler) en beleggingen (vierde pijler), telt niet mee voor deze berekening.

Beleggingsstrategie op maat

3 strategieën om uw pensioenkapitaal op te bouwen

1
Tak 21

Een tak 21-spaarverzekering biedt u kapitaalbescherming, een gewaarborgd rendement én mogelijk ook een winstdeelname.

2
Tak 23

Een tak 23-beleggingsverzekering biedt u geen kapitaalbescherming en geen gegarandeerde intrestvoet, maar wel een potentieel hoger rendement. Dat rendement hangt af van de onderliggende beleggingsfondsen waarin u via de tak 23 belegt.

U hebt daarbij de keuze om te beleggen in één van de 6 dakfondsen Beobank Funds. De 6 compartimenten Beobank Funds bestaan uit een gediversifieerde portefeuille van hoogkwalitatieve beleggingsfondsen en zijn elk gericht op een verschillende beleggingsstrategie. U kiest het compartiment dat het dichtst aansluit bij uw beleggersprofiel.

3
Combinatie - Tak 21 en Tak 23

Als u kiest voor deze laatste optie, dan krijgt u het beste van twee werelden. Dit heeft als doel de verdeling van de premies en winstdeelnames steeds in lijn te brengen met uw leeftijd en risicobereidheid. Wanneer u jong bent, kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om meer via de tak 23 uw pensioenkapitaal op te bouwen. En wanneer u dichter bij uw pensioen komt, kan u ervoor zorgen dat uw opgebouwde reserve minder schommelt door meer te kiezen voor tak 21.

Onze adviseurs staan u graag bij in uw keuze. U kunt bovendien de verdeling tussen tak 21 en tak 23 altijd wijzigen. Idem dito als u wilt switchen tussen de verschillende compartimenten van Beobank Funds. Eenmaal per jaar is zo’n switch of arbitrage trouwens helemaal gratis.

De belangrijkste voordelen van Agenia Business IPT

 • Minder belastingen

  Uw vennootschap kan de gestorte premies (inclusief de premietaks) fiscaal in mindering brengen als beroepskost binnen de limiet van de 80%-regel.

 • Rechtszekerheid

  Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u de opgebouwde pensioenreserve uitbetaald, niet uw vennootschap. Uw pensioenrechten blijven definitief verworven ook als u van onderneming verandert, bij ontslag of in geval van fusie, stopzetting of faillissement van uw vennootschap.

 • Financiering van vastgoed

  Een voorschot voor privégebruik kan worden aangevraagd op de spaarreserve van uw IPT voor de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte waarvan u de eigenaar bent.

 • Flexibiliteit

  U kunt het contract altijd wijzigen en bent niet verplicht om jaarlijks te storten. U kiest zelf de grootte van de premie (binnen de 80% regel) en de risicograad van uw belegging.

 • Back-service

  Het is mogelijk om een inhaalpremie (éénmalig of gespreid) te storten voor alle jaren die gepresteerd werden binnen de vennootschap vóór de invoering van het IPT en zelfs voor de jaren die elders, buiten de vennootschap, gepresteerd werden (met een maximum van 10 jaar).

 • Cumuleerbaar

  U kan uw IPT-contract gemakkelijk combineren met andere professionele pensioenplannen zoals een Vrij Aanvullend pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Productinfo

Producttype

Agenia Business IPT is een levensverzekeringsproduct, beheerd door ACM Belgium Life NV, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

Verzekeringsnemer: Vennootschap, gelegen in België.

Verzekerde: Natuurlijke persoon, woonachtig in België: min. leeftijd bij inschrijving 18 jaar; max. leeftijd 70 jaar.

Begunstigde: De begunstigde bij leven is de verzekerde (bedrijfsleider). De begunstigde bij overlijden is vrij te bepalen door de verzekeringsnemer.

Looptijd

Het Agenia Business IPT-contract moet een minimale looptijd hebben van 5 jaar.

De geplande einddatum of vervaldatum van het contract is de wettelijke pensioenleeftijd van de verzekerde (bedrijfsleider) of, bij wijze van uitzondering, wanneer de voorwaarden voor het pensioen zijn vervuld. Het contract loopt vroegtijdig af bij het overlijden van de verzekerde voor de pensionering.

Een volledige afkoop of uitkering vóór de pensioenleeftijd is niet toegelaten.

Bedragen

De premiestortingen zijn periodiek: jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks.

 • Het minimumbedrag verschilt naargelang de frequentie: jaarlijkse storting bedraagt minimum 100 euro, de semestriële minimum 50 euro, de trimestriële minimum 25 euro en de maandelijkse storting bedraagt minimum 8,5 euro. 
 • Het maximumbedrag voor de jaarlijkse storting wordt bepaald door de 80% regel.

Premies worden betaald door de vennootschap, ten laatste op 31 december van het lopende jaar.

Optionele aanvullende dekkingen

 • Dekking tegen arbeidsongeschiktheid: ten gevolge van een langdurige ziekte, ongeval in het privéleven, arbeidsongeval, psychologische en functionele aandoening, rust na een normale bevalling of zwangerschap met complicaties van de verzekerde. U kunt kiezen voor een maandelijkse rente en/of de terugbetaling van uw pensioenpremies.
 • Aanvullende overlijdensdekking: ten gevolge van een vroegtijdig overlijden van de verzekerde. U kunt kiezen voor de uitkering van een minimumkapitaal bij overlijden en/of een extra kapitaal bij overlijden door een ongeval.

Aanvullende dekkingen lopen maximaal tot de leeftijd van 67 jaar.

Lees de infofiche en de algemene voorwaarden van Agenia Business IPT voordat u intekent en raadpleeg uw Beobank adviseur om meer te weten over de aanvullende dekkingen, uitsluitingen en kosten.

Gegarandeerd kapitaal (tak 21)

De kapitaalgarantie op de gestorte nettopremies (exclusief aanvullende waarborgen) geldt enkel op de einddatum, op voorwaarde dat de pensionering plaatsvindt meer dan 5 jaar na het afsluiten van het IPT-contract.

Gewaarborgd rendement (tak 21)

De gestorte nettopremies genieten van de gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van ontvangst van de storting door ACM Belgium Life NV en die gegarandeerd blijft op elke premie tot op het einde van het contract, ongeacht de evolutie van de financiële markten.

Momenteel bedraagt deze gewaarborgde rentevoet 1,50% op jaarbasis (rentevoet van kracht vanaf 12/12/2023). Deze rentevoet kan op elk ogenblik wijzigen. De klanten worden hiervan per brief op de hoogte gebracht.

De gewaarborgde rentevoet kan aangevuld worden met een eventuele winstdeelname, onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van ACM Belgium Life NV. Deze is niet gewaarborgd en fluctueert in de tijd, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van ACM Belgium Life NV.

De verworven intresten en de toegekende winstdeling worden gekapitaliseerd en brengen op hun beurt intresten op.

Potentieel rendement (tak 23)

Het potentiële rendement van het tak 23-gedeelte is gekoppeld aan de evolutie van de inventariswaarde van de onderliggende fondsen. Deze waarde is vatbaar voor zowel stijgende als dalende wijzigingen.

De onderliggende fondsen zijn:

ACM BELGIUM LIFE NV-BEOBANK CONSERVATIVE STRATEGY FUND 

ACM BELGIUM LIFE NV-BEOBANK DEFENSIVE STRATEGY FUND

ACM BELGIUM LIFE NV-BEOBANK BALANCED STRATEGY FUND 

ACM BELGIUM LIFE NV-BEOBANK GROWTH STRATEGY FUND 

ACM BELGIUM LIFE NV-BEOBANK DYNAMIC STRATEGY FUND

ACM BELGIUM LIFE NV-BEOBANK FULL EQUITIES STRATEGY FUND

ACM BELGIUM LIFE NV-LA FRANÇAISE TRÉSORERIE

Arbitrage - Stop Loss optie

Als u kiest voor een stoploss optie binnen het tak 23-gedeelte, kunt vrij de drempel van waardevermindering van het onderliggende dakfonds bepalen - met een minimum van 10% en aanpasbaar per schijf van 1%. Zodra de drempel van waardevermindering (relatief of absoluut) is bereikt, worden het dakfonds automatisch gearbitreerd naar het monetair fonds, ACM BELGIUM LIFE NV-LA FRANÇAISE TRÉSORERIE.

Kosten

 • Instapkosten op premie : max. 5,5%
 • Beheerskosten op tak 21-deel: op jaarbasis 0,25% tot 100 000 euro, 0,15% tussen 100 001 en 300 000 euro, en 0% voor het deel boven 300 000 euro. Zij worden maandelijks in mindering gebracht op de totale reserve van het contract.
 • Beheerskosten op tak 23-deel: 0,70% op jaarbasis. Zij worden door de fondsbeheerder verrekend en afgehouden van de inventariswaarde van de onderliggende fondsen.
 • Beheerskosten Aanvullende overlijdensdekking: 0,07% op jaarbasis op het risicokapitaal.
 • Arbitragekosten: binnen het tak 23-gedeelte is 1 gratis arbitrage mogelijk per jaar. Daarbovenop bedraagt de arbitragekost 0,5% met min. 25 euro en max. 50 euro.

Belasting

Op de gestorte premies is een taks verschuldigd van 4,4%. De taks op de premies voor de aanvullende dekking 'arbeidsongeschiktheid' bedraagt 9,25%.

Bij de uitkering betaalt u een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het pensioenkapitaal.

Daarnaast betaalt u op het uitgekeerde pensioenkapitaal een eindbelasting via de personenbelasting. De belastingvoet hangt af van uw leeftijd en van de duur van uw loopbaan op het moment van de uitkering. Op de winstdeelnames is geen eindbelasting verschuldigd. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Beobank adviseur.

Risico's

Tak 21

Een Individuele pensioentoezegging (IPT) valt niet onder de beschermingsregeling voor tak 21-producten en is dus niet gedekt door het Garantiefonds voor financiële diensten.

Het kapitaalgedeelte dat belegd is in een tak 21 bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de tak 21-producten, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van ACM Belgium Life NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico’s.

Het verzekeringsproduct van het type tak 21 is geen bankdeposito en wordt niet gewaarborgd door Beobank NV/SA. De onderliggende activa van het product worden gekozen door ACM Belgium Life NV. Beobank is hiervoor absoluut niet verantwoordelijk.

Tak 23

De onderliggende fondsen in tak 23 zijn blootgesteld aan bepaalde risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen. Meer informatie vindt u hier.

Toepasselijk recht

Het contract is onderworpen aan en moet geïnterpreteerd worden volgens de Belgische wetgeving. Elk geschil in verband met uw verzekeringscontract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Indien de verzekeringnemer buiten België gevestigd is, verklaren de partijen nu reeds te kiezen voor het Belgisch recht, als de wet dit toestaat.

Verzekeringsmaatschappij

ACM Belgium Life NV, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder NBB nummer 0956 (K.B. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), handelend onder de naam ACM Insurance en onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel: 02/789.42.00  - BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155 - BIC: CTBKBEBX

Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - BTW BE 0401 517 147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX, verzekeringstussenpersoon:

 • Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium Life NV voor de levensverzekeringen
 • Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV voor de niet-levensverzekeringen

Belangrijkste documenten

De infofiche en algemene voorwaarden van Agenia Business IPT zijn ook gratis beschikbaar in de Beobank agentschappen. Gelieve kennis te nemen van deze documenten alvorens in te tekenen op dit product.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de klachtendienst van ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2  - 1000 Brussel of via e-mail naar complaintslife@acm.be
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be