Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

VAPZ

Agenia Business VAPZ van ACM Belgium Life NV

 • Bouw extra pensioenkapitaal op

 • Betaal minder belastingen en sociale bijdragen

 • Geniet van een gegarandeerd rendement

bloemist

Wat is Agenia Business VAPZ?

Een VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, is een fiscaal voordelige manier om als zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop uw wettelijk pensioen. U geniet namelijk jaarlijks van een belastingvermindering en van een milde eindbelasting op uw opgebouwde kapitaal op moment van pensionering.

Agenia Business VAPZ is een tak 21-levensverzekering en biedt u volledige veiligheid dankzij een kapitaalgarantie en een gewaarborgd rendement, dat eventueel nog aangevuld kan worden met een variabele winstdeelname.

dokter

Voor wie is het bedoeld?

Het VAPZ richt zich in de eerste plaats tot alle zelfstandigen, met of zonder vennootschap, die sociale bijdragen betalen en zo wettelijke pensioenrechten opbouwen. Concreet zijn dit:

zelfstandigen in hoofdberoep;

zelfstandigen in bijberoep, behalve starters;

meewerkende echtgenoten of wettelijk samenwonenden;

zelfstandige helpers;

bedrijfsleiders;

vrije beroepers: zoals artsen, tandartsen, apothekers, kinesisten,...

In tegenstelling tot het IPT-pensioenplan, wordt het VAPZ aangegaan op naam van de zelfstandige als natuurlijke persoon, niet op naam van de vennootschap.

Waarom kiezen voor een VAPZ?

Fiscale troef

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is dé eerste stap naar een financieel comfortabel pensioen en veruit de meest interessante manier van pensioensparen. Omdat u de premies volledig als beroepskost mag aftrekken, daalt uw belastbare inkomen. Zo betaalt u niet alleen minder belastingen, maar ook minder sociale bijdragen.

Dankzij de fiscale voordelen recupereert u 50 tot 70% van uw premies. Het bedrag dat u jaarlijks als beroepskost mag aftrekken, is echter beperkt tot 8,17% van uw referentie-inkomen, met een maximum van 3965,77 euro voor 2024.

Uw referentie-inkomen is uw geïndexeerde netto belastbare beroepsinkomen van drie jaar geleden. Dat vindt u terug op de betalingsuitnodiging voor uw voorlopige sociale bijdragen, die u elk kwartaal van uw sociaal verzekeringsfonds ontvangt. U kunt uw premie ook berekenen op basis van uw sociale bijdragen. Handig bijvoorbeeld voor startende zelfstandigen in hoofdberoep, die nog geen drie jaar actief zijn.

De belangrijkste voordelen van Agenia Business VAPZ

 • Minder belastingen & sociale bijdragen

  U kunt het bedrag van de gestorte premies volledig aftrekken als beroepskosten. Hierdoor vermindert uw beroepsinkomen dat ook als basis geldt voor de berekening van uw toekomstige sociale bijdragen.

 • Veiligheid

  Met deze tak 21-spaarverzekering geniet u van de zekerheid van kapitaalbescherming en van een gewaarborgde rentevoet, eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeelname.

 • Flexibiliteit

  U kiest zelf de frequentie en het bedrag van uw stortingen. U kunt premiestortingen doen tot de leeftijd van uw wettelijk pensioen en langer, in het geval u verder blijft werken en sociale bijdragen blijft betalen.

 • Financiering van vastgoed

  U kunt een voorschot van de opgebouwde reserve al vóór uw wettelijke pensioendatum opvragen voor de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte waarvan u de volle eigenaar bent.

 • Cumuleerbaar

  U kunt een VAPZ combineren met andere pensioenspaarplannen. Hebt u een vennootschap en hebt u nog fiscale ruimte? Dan kunt u uw VAPZ combineren met een IPT om meer kapitaal bijeen te sparen in de zogenaamde tweede pensioenpijler.

Productinfo

Producttype

Agenia Business VAPZ is een tak 21-spaarverzekeringsproduct met gewaarborgd rendement, beheerd door ACM Belgium Life NV, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

Verzekeringsnemer: Natuurlijke persoon; min. leeftijd bij inschrijving18 jaar; max. leeftijd niet van toepassing

Verzekerde: Natuurlijke persoon, woonachtig in België;  min. leeftijd bij inschrijving 18 jaar; max. leeftijd 70 jaar

Begunstigde: De begunstigde bij leven is de verzekerde. De begunstigde bij overlijden is vrij te bepalen door de verzekeringsnemer.

Looptijd

Het Agenia Business VAPZ-contract moet een minimale looptijd hebben van 5 jaar. De geplande einddatum of vervaldatum van het contract is de wettelijke pensioenleeftijd van de verzekerde of, indien de verzekerde dit wenst, op een tijdstip nadat de verzekerde de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt. Het contract loopt vroegtijdig af bij het overlijden van de verzekerde voor de pensionering.

Een volledige afkoop of uitkering vóór uw pensioenleeftijd is niet toegelaten.

Bedragen

De premiestortingen zijn periodiek: jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks.

 • Het minimumbedrag verschilt naargelang de frequentie: jaarlijkse storting bedraagt minimum 100 euro, de semestriële minimum 50 euro, de trimestriële minimum 25 euro en de maandelijkse storting bedraagt minimum 8,5 euro. 
 • Het maximumbedrag voor de jaarlijkse storting bedraagt 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden.

Premies kunnen betaald worden door de natuurlijke persoon of door de vennootschap, ten laatste op 31 december van het lopende jaar.

Optionele aanvullende dekkingen

 • Dekking tegen arbeidsongeschiktheid: ten gevolge van een langdurige ziekte, ongeval in het privéleven, arbeidsongeval, psychologische en functionele aandoening, rust na een normale bevalling of zwangerschap met complicaties van de verzekerde
 • Aanvullende overlijdensdekking: ten gevolge van een vroegtijdig overlijden van de verzekerde

Aanvullende dekkingen lopen maximaal tot de leeftijd van 67 jaar.

Lees de financiële infofiche voor het VAPZ en de Algemene voorwaarden voordat u intekent en raadpleeg uw Beobank adviseur om meer te weten over de aanvullende dekkingen, uitsluitingen en kosten.

Gegarandeerd kapitaal

De kapitaalgarantie op de gestorte netto premies (exclusief aanvullende waarborgen) geldt enkel op de einddatum, op voorwaarde dat de pensionering plaatsvindt op meer dan 5 jaar na het afsluiten van het VAPZ-contract.

Gewaarborgd rendement

De gestorte netto premies genieten van de gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van ontvangst van de storting door ACM Belgium Life NV en die gegarandeerd blijft op elke premie tot op het einde van het contract, ongeacht de evolutie van de financiële markten.

Momenteel bedraagt deze gewaarborgde rentevoet 1,50% op jaarbasis (rentevoet van kracht vanaf 12/12/2023). Deze rentevoet kan op elk ogenblik wijzigen. De klanten worden hiervan per brief op de hoogte gebracht.

De gewaarborgde rentevoet kan aangevuld worden met een eventuele winstdeelname, onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van ACM Belgium Life NV. Deze is niet gewaarborgd en fluctueert in de tijd, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van ACM Belgium Life NV.

De verworven intresten en de toegekende winstdeling worden gekapitaliseerd en brengen op hun beurt intresten op.

Kosten

 • Instapkosten op premie: max. 5,5%
 • Beheerskosten:  op jaarbasis 0,25% tot 100.000 euro, 0,15% tussen 100.001 en 300.000 euro, en 0% voor het gedeelte boven 300.000 euro. Zij worden maandelijks in mindering gebracht op de totale reserve van het contract.

Belasting

Er is geen taks verschuldigd op de gestorte premies met kapitaalgarantie. De taks op de premies voor de aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid bedraagt 9,25%.

Bij de uitkering op moment van pensionering betaalt u een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tot 2% op het verworven kapitaal (inclusief de winstdeelnames).

Daarnaast wordt het uitbetaalde kapitaal, dus het verworven kapitaal minus winstdeelname, RIZIV-bijdrage en solidariteitsbijdrage, belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Dit betekent dat u gedurende 10 tot 13 jaar een klein percentage van het kapitaal (maximum 5%) dient aan te geven in uw personenbelasting. Het aan te geven percentage en de duur van de aangifte hangen af van uw leeftijd bij de uitkering van uw pensioen. Op de winstdeelnames is geen eindbelasting verschuldigd.

Risico’s

Een aanvullende pensioenverzekering voor zelfstandigen valt niet onder de beschermingsregeling voor tak 21-producten en is dus niet gedekt door het Garantiefonds voor financiële diensten.

Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de tak 21-producten, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van ACM Belgium Life NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico’s.

Dit verzekeringsproduct is geen bankdeposito en wordt niet gewaarborgd door Beobank NV/SA. De onderliggende activa van dit product worden gekozen door ACM Belgium Life NV. Beobank is hiervoor absoluut niet verantwoordelijk.

Toepasselijk recht

Het contract is onderworpen aan en moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Elk geschil in het kader van uw verzekeringscontract is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Indien de verzekeringnemer buiten België gevestigd is, verklaren de partijen nu reeds te kiezen voor het Belgisch recht, als de wet dit toestaat.

Verzekeringsmaatschappij

ACM Belgium Life NV, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder NBB nummer 0956 (K.B. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), handelend onder de naam ACM Insurance en onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel: 02/789.42.00  - BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155 - BIC: CTBKBEBX

Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - BTW BE 0401 517 147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX, verzekeringstussenpersoon:

 • Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium Life NV voor de levensverzekeringen
 • Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV voor de niet-levensverzekeringen

Belangrijkste documenten 

De infofiche en de algemene voorwaarden van Agenia Business VAPZ zijn ook gratis beschikbaar in de Beobank agentschappen. Gelieve kennis te nemen van deze documenten alvorens in te tekenen op dit product.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de klachtendienst van ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2  - 1000 Brussel of via e-mail naar complaintslife@acm.be
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be