Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vraag & Antwoord

Hoe kan ik over het geld van mijn lening beschikken?

U kiest zelf de manier waarop uw krediet ter beschikking wordt gesteld:

  • met een overschrijving op de rekening die u ons opgeeft,
  • met een gewaarborgde bankcheque.

Kan Beobank mijn kredietaanvraag weigeren?

Elke kredietaanvraag wordt grondig onderzocht. Het is onze taak om u te helpen uw budget in evenwicht te houden en u te informeren over de gevaren van overmatige schuldenlast. Tijdens het onderzoek van uw kredietaanvraag moet Beobank de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de Nationale Bank van België raadplegen. Als uw krediet wordt geweigerd, verbinden wij ons ertoe u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Voor inlichtingen over de eventuele registratie van uw gegevens kan u, als u dat wenst, rechtstreeks contact opnemen met de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel). Daarvoor hebt u een recto-verso kopie van uw identiteitskaart nodig.

Wat moet ik doen als ik moeilijkheden heb om terug te betalen?

Wij raden u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw Beobank-agentschap dat samen met u een oplossing op maat zal proberen te vinden. U kan ook contact opnemen met Beobank Service Center op 02 622 20 00, van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u30 (behalve op feestdagen).

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico's uitgesloten?

Bepaalde risico's zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Een van de uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in de eerste 12 maanden na onderschrijving van de verzekering. De volledige lijst van uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden van Protect Invest.

Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij de tussenkomst weigeren indien de medische verklaringen die werden afgelegd bij de onderschrijving van de polis niet in overeenstemming blijken te zijn met de gezondheidstoestand van de verzekerde op dat ogenblik.

Wat te doen bij een schadegeval?

Indien er zich een schadegeval zou voordoen, kunt u contact opnemen met een Beobank verkooppunt of rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij ACM Belgium Life NV. Zij zullen u helpen bij de samenstelling van het schadedossier, zodat het schadegeval zo snel mogelijk kan worden afgehandeld.

Heb ik recht op bedenktijd?

Na aanvang van uw polis Hypo Security Plan hebt u een bedenktijd van 30 dagen waarin u het contract, met onmiddellijke ingang vanaf de schriftelijke kennisgeving, kosteloos kunt opzeggen. Eventueel betaalde premies zullen u volledig worden terugbetaald. Na deze bedenktijd kunt u ook de afkoop van de polis vragen mits het schriftelijk akkoord van de kredietgever. In dat geval zal de waarde van de afkoop, berekend overeenkomstig de algemene voorwaarden, worden terugbetaald.

Elke vraag voor beëindiging/afkoop dient schriftelijk te worden aangevraagd (gedateerd en getekend) aan ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel.

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico's uitgesloten?

Bepaalde risico's zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering (meer details vindt u in de algemene voorwaarden van de polis). Een van de belangrijkste uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar na onderschrijving van de verzekering.

Bijkomend kan de verzekeraar tussenkomst weigeren indien zou blijken dat uw medische verklaringen bij aanvang van het contract niet stroken met uw werkelijke gezondheidstoestand.

Wat zijn de dossierkosten voor een flexline?

Ze variëren afhankelijk van het geleende bedrag:

Krediet ≤  250 000 € =  500 €

Krediet >  250 000 € ≤ 500 000 € = 700 €

Krediet >  500 000 € =  800 €

Wat is de maximale looptijd?

25 jaar

Welke factoren bepalen het bedrag en de looptijd van een krediet?

Dat is afhankelijk van het doel van de lening en de economische levensduur van de activa die u wenst te financieren.