Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Koppel op trektocht staat op een klif.

Ongevallenverzekering Privéleven

 • Een basisaanbod met de optie overlijden 

 • Formules aangepast aan uw gezinssituatie

 • Vergoeding op basis van invaliditeit

Ongevallenverzekering Privéleven van ACM Belgium NV1, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Raadpleeg eerst het informatiedocument.

img

Anticipeer op de gevaren van het leven en bescherm uw dierbaren!

De Ongevallenverzekering Privéleven van ACM Belgium NV1 is een verzekering die u beschermt in geval van een ongeval in het dagelijkse leven.

Zij waarborgt de uitkering van een eenmalige som in geval van een gedekt ongeval dat een verzekerde in de uitoefening van zijn privéleven overkomt en dat leidt tot hetzij een blijvende invaliditeit van ten minste 5%, hetzij een tijdelijke totale arbeidsongeschiktheid van 31 dagen of meer, hetzij de dood door ongeval (afhankelijk van de door de verzekeringsnemer afgesloten dekking en bepaald in de bijzondere voorwaarden).

img

Waarom een ongevallenverzekering privéleven?

Deze verzekering betreft een dekking die schadeloosstelling mogelijk maakt in geval van een ongeval in de privésfeer dat lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft.

Het doel van de ongevallenverzekering privéleven is de verzekeringsnemer en zijn of haar familieleden te beschermen tegen de financiële gevolgen die kunnen voortvloeien uit een ongeval.

Een ongeval kan immers aanzienlijke gevolgen hebben: invaliditeit die leidt tot ziekenhuisopname of immobilisatie thuis, blijvende invaliditeit, tijdelijke totale arbeidsongeschiktheid, enz. Dergelijk letsel heeft een professionele en persoonlijke impact op het leven van de verzekerde.

img

Wie is verzekerd?

 • Inschrijving mogelijk van 18 tot 65 jaar 2
 • Geen medische formaliteiten
 • Geen wachttijd

De formules

« Solo »

Voor de verzekeringsnemer.

€8 Prijs per maand + €2

(met de optie overlijden)

« Duo »

Voor de verzekeringnemer en zijn/haar inwonende partner/echtgeno(o)t(e).

€12,5 Prijs per maand + €2,5 (met de optie overlijden)

« Mono »

Voor de verzekeringsnemer en zijn/haar kinderen op voorwaarde dat zij fiscaal afhankelijk zijn van een van hun ouders.

€12,5 Prijs per maand + €2,5 (met de optie overlijden)

« Familie »

Voor de verzekeringsnemer, zijn/haar inwonende partner/echtgeno(o)t(e), hun kinderen, op voorwaarde dat zij fiscaal afhankelijk zijn van een van hun ouders.

€14 Prijs per maand + €4 (met de optie overlijden)

Vraag een simulatie voor uw verzekering

Maak een afspraak

Welke optie is mogelijk?

 • De optie overlijden

  Onder voorbehoud van de uitsluitingen garandeert de maatschappij, wanneer een verzekerde wordt geconfronteerd met een gedekt ongeval in het privéleven, de begunstigde: De betaling (37.500 euro) in geval van overlijden door ongeval binnen een maximum van 36 maanden na de datum van het ongeval.

 

img

Onze voordelen

 • Uitgebreide bescherming die de verzekerde vergezelt

- Dagelijks: thuis, op straat, tijdens vrijetijdsactiviteiten, op school...

- Op reis in België of in het buitenland

- In uitzonderlijke omstandigheden: natuurrampen, terroristische aanslagen, enz.

- Ook bij gebruik van een NVEI (new individual electric vehicle): gyropods, hoverboards, enz.

 

 • Bijstand via ALLIANZ ASSISTANCE3

Voor welk ongeval?

Onder voorbehoud van uitsluitingen dekt onderhavig contract Ongevallenverzekering Privéleven en de volgende bijzondere gevallen:

 •  Medische ongevallen zonder aansprakelijkheid
 • Ongevallen die gebeuren tijdens privéverplaatsingen, enkel in de volgende omstandigheden:

        - Wanneer de verzekerden zich verplaatsen als voetgangers of fietsgebruikers of motorrijtuigen die niet vallen onder de                                                      verzekeringsverplichting beoogd door de wetgeving inzake de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (segway, hoverboard, elektrische step…).

       - Wanneer verzekerden jonger dan 12 jaar een motorrijtuig besturen voor kinderen waarvan de snelheid niet meer bedraagt dan 8 km/uur.

       - Wanneer de verzekerden een gemotoriseerde tuinmachine besturen voor privédoeleinden op een privéterrein.

       - Wanneer de verzekerden gebruik maken van een elektrische rolstoel of een elektrische scooter voor mensen met een verminderde mobiliteit.

 • Ongevallen te wijten aan aanvallen, aan agressie of aan inbreuken
 • Ongevallen te wijten aan natuurrampen of technologische rampen

 

Welke schade wordt vergoed?

Onder voorbehoud van de uitsluitingen garandeert de maatschappij, wanneer een verzekerde in zijn privéleven wordt geconfronteerd met een gedekt ongeval, aan de begunstigde:

 • In geval van blijvende invaliditeit tussen 5 % en 66 % na consolidatie van de letsels ten gevolge van het gedekte ongeval: de betaling van een vergoeding gelijk aan het percentage van het referentiekapitaal dat overeenkomt met de voor de verzekerde erkende mate van invaliditeit.
 • In geval van blijvende invaliditeit van meer dan 66 % die overblijft na consolidatie van letsels ingevolge het gedekte ongeval: betaling van een vergoeding gelijk aan het referentiekapitaal (100.000 euro).
 •  Bij tijdelijke totale arbeidsongeschiktheid: betaling van een forfaitair bedrag van 20 euro per dag vanaf de 31e dag van totale arbeidsongeschiktheid, met een maximum van 60 dagen.

 

De uitsluitingen

De voornaamste beperkingen

 Voor alle dekkingen wordt steeds de schade uitgesloten:

 •  die het gevolg is van virale, microbiële, parasitaire, mycotische en besmettelijke aandoeningen, inclusief aandoeningen of letsels die het gevolg zijn van een insectenbeet of van een besmetting, zelfs indien zij het gevolg zijn van een gedekt ongeval,

 •  die het gevolg is van spier-, gewrichts-, pees- en discusaandoeningen, wervelpathologieën, spier- en peesscheuren, fibromyalgie,

 •  die het gevolg is van cardiovasculaire en vasculaire aandoeningen, een cardiovasculair ongeval, een hersenbloeding, een voorbijgaande ischemische aanval, een hartaanval, een myocardinfarct, coronaire spasmen, hartritmestoornissen, een beroerte, het barsten van een aneurysma,

 •  die het gevolg is van een medische ingreep voor louter esthetische doeleinden.

 

 

 

Voor alle dekkingen zijn steeds uitgesloten, ongevallen:

 • ten gevolge van de burgeroorlog of een buitenlandse oorlog; deze uitsluiting geldt niet voor ongevallen die zich voordeden in het buitenland gedurende de 14 dagen die volgen op het begin van de vijandigheden, indien België niet betrokken is en indien de verzekerde door het voorvallen ervan verrast is,

 • die het gevolg zijn van aanvallen, daden van terrorisme, rellen, opstanden en volksbewegingen waarbij de verzekerde is betrokken als dader of medeplichtige, of waaraan hij op enige wijze rechtstreekse of onrechtstreekse steun heeft verleend,

 • die het gevolg zijn van de opzettelijke handeling van de verzekerde of van de begunstigde,

 • die het gevolg zijn van de deelname van de verzekerde aan weddenschappen, duels, uitdagingen of onbezonnen daden, stakingen, rellen, knokpartijen of gewelddaden, criminele of illegale handelingen, behalve in geval van wettige verdediging of bijstand aan een persoon in gevaar,

 •  die het gevolg zijn van dronkenschap of alcoholintoxicatie van de verzekerde, alsmede van een soortgelijke toestand veroorzaakt door het gebruik van andere producten of substanties dan alcoholische dranken,

 •  die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de wijziging van de atoomkern,

 •  die het resultaat zijn van biomedische experimenten,

 

 De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Nuttige documenten

1. De Ongevallenverzekering Privéleven is een product van ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

2. Het tarief is hetzelfde voor alle personen tussen 18 en 65 jaar. Vanaf de 65e verjaardag wordt het tarief aangepast, evenals op de 70e en 75e verjaardag van de verzekerde.

Looptijd

Het contract voor de ongevallenverzekering priveleven wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code 0964 - RPR Brussel 0428.438.211 en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB.

3. ACM Belgium NV werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance nv (AWP P&C nv), Albert II-laan 32, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, geregistreerd onder code 2769, voor het verstrekken van tak 18.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV voor de Ongevallenverzekering Privéleven.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be,
 • de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van ACM Belgium NV op onderstaand adres of via complaints@acm.be,
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van ACM Belgium NV waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden en het informatiedocument (IPID) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.