Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Gezien sociale afstandsmaatregelen kunnen de aanvragen volledig op afstand verwerkt worden, ook wanneer deze verzonden worden naar onze verkooppunten

Vraag & Antwoord

Waar vind ik informatie over mijn wettelijk pensioen?

Via de interactieve website www.mypension.be (van de Rijksdienst voor Pensioenen van de federale overheid) krijgt u online toegang tot uw pensioendossier en vindt u alle informatie over uw individuele wettelijke pensioen. Meld u aan met uw e-ID of token van de overheid en simuleer uw toekomstige pensioen.

Hoeveel kan ik jaarlijks storten in een pensioenspaarfonds om een belastingvermindering te genieten?

Voor het inkomstenjaar 2020 hebt u de keuze tussen een ‘standaard’-formule waarin u maximaal 990 euro kunt storten met een belastingvermindering van 30% of een ‘optionele’-formule waarin u maximaal 1.270 euro kunt storten met een belastingvermindering van 25%. Het tarief van 25% wordt evenwel op het gehele gestorte bedrag toegepast; niet enkel op het bedrag boven de 990 euro. De uitdrukkelijke keuze voor deze optionele formule moet jaarlijks gemaakt worden en voorafgaand aan de stortingen die het maximum van 990 euro overschrijden, zoniet valt u onder de ‘standaard’-formule van 990 euro.

Hoe moet ik mijn uitgaven terugbetalen?

U krijgt elke maand een uittreksel waarop het totale verschuldigde bedrag en het minimum terug te betalen bedrag wordt vermeld. U kiest. De uiterste datum van betaling wordt ook vermeld. U kunt betalen per overschrijving of domiciliëring.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde spaarreserve indien ik overlijd?

Ingeval u als verzekerde overlijdt vóór de einddatum van uw polis, zal de opgespaarde spaarreserve uitbetaald worden aan de begunstigde bij overlijden die aangeduid staat in de polis. Indien u bij aanvang gekozen hebt voor een bijkomende overlijdensdekking die toelaat een minimumkapitaal bij overlijden vast te leggen, zal de begunstigde het hoogste van de volgende bedragen ontvangen: het minimumkapitaal (met een maximum van € 50.000) of de opgebouwde reserve van de polis bij overlijden.

Kan ik indien nodig nog aan mijn geld als ik een pensioenspaarfonds neem?

Pensioenfondsen hebben geen vervaldag. U kunt dus op elk moment uw pensioenfonds afkopen. Indien u echter verkoopt voor uw 60e verjaardag of voor de anticipatieve heffing wordt u belast tegen 33%.

Hoeveel kan ik jaarlijks storten in mijn pensioenspaarverzekering om een belastingvermindering te genieten?

Binnen onze pensioenspaarverzekering Agenia Fiscal kunt u kiezen tussen twee spaarplannen.

Opteert u voor Agenia Fiscal Pensioenspaarplan, hebt u voor het inkomstenjaar 2020 de keuze tussen een ‘standaard’-formule waarin u maximaal 990 euro kunt storten met een belastingvermindering van 30% of een ‘optionele’-formule waarin u maximaal 1.270 euro kunt storten met een belastingvermindering van 25%. Dit tarief wordt evenwel op het gehele gestorte bedrag toegepast. De uitdrukkelijke keuze voor deze laatste formule moet jaarlijks gemaakt worden en voorafgaand aan de stortingen die het maximum van 990 euro overschrijden, zoniet valt u onder de ‘standard’-formule van 990 euro.

Kiest u voor het Agenia Fiscal Langetermijnspaarplan, dan kan het gestorte bedrag waarvoor u voor het inkomstenjaar 2020 een belastingvermindering van 30% kunt genieten, oplopen tot 2.390 euro per jaar, afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen.

Beide spaarplannen zijn cumuleerbaar: het fiscaal aftrekbaar bedrag kan aldus maximum 3.660 euro bedragen per persoon voor 2020.

Hoe sluit ik het Uitvaartplan af?

  • U vervolledigt en ondertekent, indien van toepassing, een verzekeringsvoorstel, evenals de verklaring van goede gezondheid of de eventuele medische vragenlijst(en).
  • U ondertekent de verzekeringspolis.
  • U betaalt de periodieke of eenmalige premie op de vervaldatum vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, gedurende de periode die in de polis is bepaald. Bij een maandelijkse of trimestriële premie zal North Europe Life Belgium de betaling vragen via SEPA-domiciliëringsmandaat.

Heb ik recht op een terugbetaling op eindvervaldag?

Er zijn gestructureerde producten die recht geven op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag (of op de vervroegde terugbetalingsdatum als die er is) en er zijn er die dat slechts gedeeltelijk of helemaal niet geven.

Deze informatie staat vermeld op elke productfiche die aan de klant wordt gegeven alvorens een beslissing te nemen en waarop duidelijk de emittent en de eventuele garantiegever vermeld staan. Potentiële beleggers worden aangeraden om naast de productfiche ook het basisprospectus, eventuele supplementen bij het prospectus, alle in het prospectus door verwijzing opgenomen documenten en het document Final Terms’ zorgvuldig te lezen alvorens te beleggen

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico’s uitgesloten?

Zowel voor de hoofdwaarborg als voor de eventuele aanvullende waarborgen zijn er bepaalde risico’s formeel uitgesloten. Meer details hierover vindt u in de algemene voorwaarden van de polis.

Een van de belangrijkste uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar na intekening op deze verzekering.

Bijkomend kan de verzekeraar tussenkomst weigeren indien zou blijken dat uw medische verklaringen bij aanvang van de polis niet stroken met uw werkelijke gezondheidstoestand op dat ogenblik.

Kan ik kiezen wanneer en met welke luchtvaartmaatschappij ik vlieg?

U kiest zelf uw bestemming en uw reisdata, maar niet de luchtvaartmaatschappij en de vlucht- of treinuren.