Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

xxx

Klassieke spaarrekening

 • U kunt altijd aan uw spaargeld

 • Ideaal als financiële buffer

 • Categorie A* spaarrekening

Gelieve het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ te lezen alvorens een Klassieke spaarrekening te openen.

xxx

Ideaal voor spaargeld dat u constant beschikbaar wilt houden

Deze gereglementeerde spaarrekening, behorende tot de categorie A*, is ideaal om het cashoverschot op uw zichtrekening te laten renderen in afwachting dat u het nodig heeft op korte termijn. Ze biedt u op alle nieuwe stortingen een basisrentevoet van 0,45% en een getrouwheidspremie van 0,55%, voor bedragen die 12 maanden onafgebroken op de rekening blijven staan.

Belangrijke kenmerken van de Klassieke spaarrekening

 • Beschikbaar: het geld dat u spaart, blijft constant ter beschikking.

 • Ideale aanvulling op uw zichtrekening, die doorgaans geen rente oplevert.

 • Digitaal beheer: met onze digitale tools kunt u uw spaarrekening altijd en overal zien en beheren via uw computer, smartphone of tablet.

 • Fiscaal aantrekkelijk: u betaalt geen roerende voorheffing van 15% op de eerste interestenschijf, geplafonneerd op 1.020 euro voor het inkomstenjaar 2024. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen op twee namen (gehuwden of wettelijk samenwonenden).

Risico’s

 • Inflatierisico: Door aanhoudende prijsstijgingen (inflatie), kan uw spaargeld minder waard worden.

 • Insolvabiliteitsrisico: In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaartegoed te verliezen of kan hij onderworpen worden aan een vermindering / omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie (op voorwaarde dat het een spaarder betreft die in aanmerking komt).

   

Productinfo

Type rekening

Deze gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht wordt gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product heeft een onbepaalde looptijd en is uitsluitend bestemd voor natuurlijke personen die op elk moment over hun kapitaal willen beschikken.

Basisrentevoet 

0,45% op jaarbasis op het totale saldo van de rekening, vanaf de dag van de storting en tot de dag van de geldopname.

De basisrentevoet is niet gegarandeerd en kan op elk moment gewijzigd worden. Een verandering van de basisrentevoet geldt onmiddellijk, en dit voor alle bestaande en nieuwe stortingen en zal worden meegedeeld via de maandelijkse rekeninguittreksels en/of via email.

De verworven basisrente van het voorbije jaar wordt betaald aan het begin van elk kalenderjaar (met valutadatum op 1 januari). In geval van afsluiting van de rekening, wordt de basisrente betaald op het moment van de afsluiting.

Getrouwheidspremie

Voor elke nieuwe storting op een Klassieke spaarrekening bedraagt de getrouwheidspremie 0,55% op jaarbasis.

De getrouwheidspremie is een rentevoet op jaarbasis, gegarandeerd voor bedragen die 12 maanden ononderbroken op de rekening blijven. De rentevoet is van toepassing op nieuwe stortingen of bij hernieuwing van de getrouwheidsperiode.

De premie kan op elk moment worden gewijzigd. Wijzigingen in de getrouwheidspremie zijn enkel van toepassing op nieuwe stortingen die gebeuren na de datum van wijziging, of op bestaande sommen waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode aanvangt (aan de op dat ogenblik geldende rentevoet). Deze wijzigingen zullen worden meegedeeld via onze rekeninguittreksels en/of via email

De getrouwheidspremie wordt uitbetaald aan het einde van het kwartaal waarin de premie verworven is (met als valutadatum de eerste dag na het kwartaal). Ze is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de rekening blijven staan.

Bij overdracht van een bedrag van minimum 500 euro tussen spaarrekeningen bij Beobank op naam van dezelfde titularis en voor zover binnen hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop dezelfde spaarrekening werden uitgevoerd, blijft de getrouwheidsperiode doorlopen en zal de getrouwheidspremie pro rata worden berekend op basis van de rentevoeten die van toepassing zijn op elk van de spaarrekeningen.

Valutadata

Er geldt dag valutering (D+0) voor stortingen & geldopnemingen.

Vermits het om een gereglementeerde spaarrekening gaat, past Beobank het LIFO-principe toe, nl. Last In First Out. Concreet betekent dit dat de geldopnemingen verrekend worden met de bedragen waarvan de getrouwheidsperiode het minst ver gevorderd is.

Fiscaliteit

Per kalenderjaar is de eerste interestenschijf (1.020 euro in 2024) vrijgesteld van de 15% roerende voorheffing. Er geldt een dubbele vrijstelling voor gehuwde personen of wettelijk samenwonenden. Indien u titularis bent van verschillende gereglementeerde spaarrekeningen, dient u de interesten die de vrijgestelde interestenschijf overschrijden, te melden op uw fiscale aangifte indien er geen roerende voorheffing als bronbelasting werd ingehouden.

Dit fiscale regime is van toepassing op een natuurlijke persoon met woonplaats in België. De fiscaliteit kan echter wijzigen in de toekomst.

In het kader van de strijd tegen grensoverschrijdende belastingontduiking, is Beobank verplicht om na te gaan in welk(e) land(en) haar klanten belastingplichtig zijn. De klanten met fiscale woonplaats in het buitenland, kunnen jaarlijks gerapporteerd worden aan de plaatselijke autoriteiten. Naast de identiteitsgegevens van deze klanten, zullen ook het rekeningnummer, het rekeningsaldo, de bruto-inkomsten en de eventuele bruto-opbrengsten gerapporteerd worden.

Kosten

Jaarlijkse aanrekening:

Er wordt geen jaarlijkse bijdrage voor het beheer van de rekening aangerekend in de volgende gevallen:

 • Indien het gemiddeld maandelijks rekeningsaldo groter dan of gelijk is aan 500 euro.
 • Indien de totale bankrelatie van de hoofdrekeninghouder minstens 10.000 euro bedraagt op de laatste werkdag van de vorige maand.
 • Indien de rekening minder dan 3 maand geleden geopend is.
 • Indien het saldo van de rekening op 31/12 van het voorbije jaar boven 1.239,47 euro ligt.
 • Indien de spaarrekening als begunstigderekening dient
  a) voor de boeking van de interesten van een termijnrekening of
  b) om beleggingen uit te voeren.
 • Indien de spaarrekening als huurwaarborg dient.
 • Indien de titularis jonger is dan 18 jaar.

In alle andere gevallen, bedraagt de jaarlijkse bijdrage 15 euro. Als de rekening in de loop van het jaar wordt afgesloten, worden de kosten pro rata berekend.

Opening/afsluiting: geen kosten

Opnemingen: geen kosten

Andere kosten: er worden geen kosten aangerekend voor elektronische rekeninguittreksels. De verzending van papieren rekeninguittreksels is betalend: 1,50 euro per uittreksel voor verzending binnen België; 3 euro per uittreksel voor verzending naar het buitenland. Eén gratis rekeninguittreksel per maand voor klanten jonger dan 18 jaar en voor spaarrekeningen geopend als huurwaarborg.

Documenten

Gelieve het document ‘essentiële spaardersinformatie’ te lezen alvorens een Klassieke spaarrekening (link pdf) te openen. Het document is tevens gratis verkrijgbaar in onze agentschappen.

Klachten

Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 

* Categorie A: Dit is een klassieke gereglementeerde spaarrekening. Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie. (Bron: Wat is een spaarrekening? | Wikifin)