Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

termijnrekening

Beobank termijnrekening

 • Beleg uw geld in alle veiligheid aan een vaste rentevoet

 • Verschillende formules mogelijk

 • Ruime keuze uit looptijden en valuta

termijnrekening

Wat typeert een termijnrekening?

Een termijnrekening is een rekening waarop u uw geld voor een vooraf bepaalde looptijd plaatst. De looptijd kan variëren van korte termijn (1 maand, 3, 6 of 12 maanden) tot langere termijn (van 2 jaar tot 10 jaar). U krijgt er een vooraf afgesproken rente voor, die vastligt voor de hele looptijd. De toegekende rente is afhankelijk van de looptijd, het belegde bedrag en de munt (euro of vreemde munt) die u kiest.

twee mannen lezen een computerscherm

Wat is het verschil met een spaarrekening?

Een belangrijk verschil tussen een spaar- en een termijnrekening is de rente. Bij spaarrekeningen kunnen banken de rente op elk moment aanpassen, terwijl bij een termijnrekening de rente vast ligt en gegarandeerd blijft gedurende de volledige looptijd.

Met een spaarrekening kunt u altijd over uw geld beschikken, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Bij een termijnrekening is het geld echter pas beschikbaar aan het einde van de gekozen looptijd en zal u een zogenaamde verbrekingsvergoeding moeten betalen als u tussentijds de rekening stopzet.

De voordelen van de Beobank termijnrekening

 • Veilige belegging

  Een termijnrekening is beperkt onderhevig aan risico's (zie rubriek 'Productinfo') en volgt de schommelingen op de financiële markten niet. Op de einddatum krijgt u dus uw kapitaal volledig terug. Uw termijnrekening is bovendien beschermd door het depositobeschermingsstelsel tot een maximumbedrag van 100.000 EUR per persoon en per bank.

 • Uw rendement ligt vast

  Tijdens de looptijd van uw termijncontract zal de rentevoet niet gewijzigd worden. U kan dus op voorhand precies berekenen hoeveel uw geld op het einde van de gekozen looptijd zal opgebracht hebben.

 • Verschillende formules

  Kiest u voor kapitalisatie, dan ontvangt u de interesten op de eindvervaldag. Kiest u voor uitkering van de rente, dan worden de interesten uitbetaald op regelmatige tijdstippen tijdens de looptijd van het contract. De interestbetaling kan op een Beobank betaal- of spaarrekening waarvan u houder of medehouder bent. De termijnrekening kan al dan niet automatisch verlengd worden op de vervaldag.

 • Ruime keuze uit termijnen en valuta

  Ontdek ze in de onderstaande rubriek 'Productinfo'.

 • Geen instap- en uitstapkosten

  U betaalt geen in- en uitstapkosten, als het termijncontract tot op de vervaldag wordt aangehouden.

Productinfo

Type rekening

Termijnrekening naar Belgisch recht gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product heeft een vooraf bepaalde looptijd (termijn) en een vooraf vastgelegde rente.

Termijnen & valuta

Bij Beobank kunt u een termijnrekening openen in EUR of in volgende vreemde valuta:

Australische dollar (AUD), Canadese dollar (CAD), Zwitserse frank (CHF), Deens kroon (DKK), Pond Sterling (GBP), Hong Kong dollar (HKD), Japanse Yen (JPY), Noorse kroon (NOK), Nieuw-Zeelandse dollar (NZD), Zweedse kroon (SEK), Amerikaanse dollar (USD).

Mogelijke termijnen in EUR: 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, van 1 tot 10 jaar.

Mogelijke termijnen in vreemde valuta: 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar.

Voor een termijnrekening in vreemde valuta kan een minimum intekenbedrag vereist zijn.

Rentevoeten

De rentevoeten van de termijnrekeningen in euro worden dagelijks of wekelijks vastgelegd. De rentevoeten van termijnrekeningen in vreemde valuta wijzigen constant en worden dagelijks vastgelegd. Ze zijn beschikbaar op aanvraag in elk Beobank agentschap.

De rentevoet is gegarandeerd op het moment van intekening voor de gehele looptijd.

Inschrijving en aanvaarding van het aanbod en ondertekening

Vanaf de datum van inschrijving heeft de klant 10 kalenderdagen om het contract te aanvaarden en te ondertekenen. Na deze periode vervalt het aanbod.

Uitbetaling van de verworven interesten

Voor termijnrekeningen van 1 maand, 3, 6 of 12 maanden wordt de rente op de vervaldag betaald. Voor termijnrekeningen met een looptijd van 24 maanden of meer is de rentefrequentie maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks. Voor deze rekeningen is er ook de mogelijkheid om de rente te laten kapitaliseren en pas te laten betalen op de vervaldag op de gekoppelde rekening.

Gekoppelde rekening

Vermits de termijnrekening geen transactionele rekening is, dient er technisch gezien een Beobank spaar-, betaal- of Money Market rekening aan gekoppeld te zijn in dezelfde valuta als de termijnrekening en waarvan u ook titularis of cotitularis bent.

Op de vervaldag

Het kapitaal en de rente worden na aftrek van de bronbelasting (momenteel 30%) gestort op een rekening in dezelfde valuta.

Ingeval van een automatische of stilzwijgende verlenging op de vervaldag is een verlenging van de termijnrekening mogelijk tegen de rentevoet dat geldt op het ogenblik van de verlenging van het contract. Bij verlenging kan de rente na aftrek van de roerende voorheffing aan het kapitaal worden toegevoegd of op een rekening in dezelfde valuta worden gestort.

Fiscaliteit

De inkomsten zijn onderhevig aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van de klant en kan wijzigen in de toekomst.

De termijnrekening vervroegd afsluiten

De termijnrekening is een engagement waardoor het akkoord nodig is van beide partijen om het af te sluiten. Vervroegde afsluiting van de termijnrekening wordt enkel per uitzondering toegestaan en moet beargumenteerd worden. Indien er geen valabele reden gegeven wordt voor de vervroegde afsluiting, dan behoudt de bank zich het recht voor om de vervroegde afsluiting te weigeren.

De vervroegde afsluiting van een termijnrekening gaat gepaard met de betaling van een verbrekingsvergoeding gelijk aan de verworven en eventueel reeds betaalde bruto interesten sinds de start van het contract tot aan de datum van verbreking; in het voorkomende geval kan de vergoeding de waarde van u startkapitaal beïnvloeden.

Valutadatum

Voor de Beobank termijnrekening in euro en vreemde valuta geldt dagvalutering (D+0) voor stortingen.

Jaarlijkse bijdrage

0 euro, met uitzondering van eventuele kosten met betrekking tot de gekoppelde rekening.

Risico’s

Liquiditeitsrisico: Het kapitaal is pas beschikbaar na afloop van de termijn. Een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het kapitaal vóór het einde van de overeengekomen termijn is niet mogelijk.

Kredietrisico: Tegoeden tot maximaal 100.000 EUR per persoon vallen onder de depositogarantieregeling. Voor hogere bedragen loopt u dus het risico dat u dit deels of volledig verliest of in aandelen wordt omgezet (bail-in) in geval van faillissement van de bank.

Wisselkoersrisico: Voor een termijnbelegging in een vreemde munt speelt het wisselkoersrisico. Indien de vreemde munt waarin u belegt niet gunstig evolueert tijdens de looptijd, kan het rendement bij omzetting in euro negatief zijn.

Renterisico: Van u als belegger/spaarder wordt verwacht dat u tegen de geboden voorwaarden de hele looptijd uitzit, ook al zouden de rentevoeten intussen sterk stijgen. In die zin loopt u een renterisico.

Inflatierisico: Door aanhoudende prijsstijgingen (inflatie), kan uw spaargeld minder waard worden.

Klachten

Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of