Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

termijnrekening

Beobank termijnrekening

 • Beleg uw geld in alle veiligheid aan een vaste rentevoet

 • Verschillende formules mogelijk

 • Ruime keuze uit looptijden en valuta

termijnrekening

Wat typeert een termijnrekening?

Een termijnrekening is een rekening waarop u uw geld voor een vooraf bepaalde looptijd plaatst. De looptijd kan variëren van korte termijn (1, 3, 6 of 12 maanden) tot langere termijn (van 2 tot 10 jaar). U krijgt er een vooraf afgesproken rentevoet voor, die vastligt voor de hele looptijd. De toegekende rentevoet is afhankelijk van de looptijd, het belegde bedrag en de munt (euro of vreemde munt) die u kiest.

Termijnrekeningen in EUR in de kijker

Raadpleeg een Beobank-kantoor voor elke andere looptijd of munt.

Datum van laatste rentevoetwijziging : 17/06/2024

 

BEDRAG

 

6 MAANDEN

12 MAANDEN24 MAANDEN36 MAANDEN

RENTEVOET*

JAARLIJKS

OP VERVALDAG

JAARLIJKS

JAARLIJKSJAARLIJKS

Minder dan 50.000 €

BRUTO

2,984%

1,496%

3,009%

2,616%

2,533%

NETTO

2,089%

1,047%

2,107%

1,831%

1,773%

Vanaf 50.000 € tot 99.999,99 €

BRUTO

3,096%

1,552%

3,009%

2,712%

2,682%

NETTO

2,167%

1,087%

2,107%

1,898%

1,877%

Vanaf 100.000 € tot 249.999,99 €

BRUTO

3,171%

1,590%

3,009%

2,871%

2,980%

NETTO

2,219%

1,113%

2,107%

2,010%

2,086%

Vanaf 250.000 € tot 499.999,99 €

BRUTO

3,282%

1,646%

3,120%

3,190%

2,980%

NETTO

2,298%

1,152%

2,184%

2,233%

2,086%

500.000 € en meer

BRUTO

3,469%

1,739%

3,303%

3,190%

2,980%

NETTO

2,428%

1,217%

2,312%

2,233%

2,086%

* De nettorentevoet = brutorentevoet – 30% roerende voorheffing.  

Hoe bereken je het rendement op een termijnrekening van 6 maanden?

Eenvoudig, in 3 stappen:

 1. Tel het werkelijke aantal dagen vanaf de begindatum van de termijnrekening tot de vervaldatum (deze laatste dag niet meegerekend) en deel door 365 dagen. In ons voorbeeld gaan we ervan uit dat de termijnrekening van 6 maanden 183 dagen loopt. 
 2. Op basis van ons fictief voorbeeld met een bruto jaarlijkse rentevoet van 3,20% en een gedeponeerd bedrag van EUR 100.000, is de berekening van de verdiende brutorente op de vervaldag als volgt: EUR 100.000 x 3,20% x 183/365 =  1.604,38 EUR brutorente.
 3. Bereken de nettorente door het bedrag van de bronbelasting (momenteel 30%) af te trekken van de brutorente:

  € 1.604,38 x 30% = € 481,31 ingehouden bronbelasting

  € 1.604,38 - € 481,31 = € 1.123,07 nettorente na 6 maanden (op de vervaldag)

  Met andere woorden: op de vervaldag is het brutorendement 1,60% (3,20% x 183 / 365) en het nettorendement 1,12%.

De voordelen van de Beobank termijnrekening

 • Veilige belegging

  Een termijnrekening is beperkt onderhevig aan risico's (zie rubriek 'Productinfo') en volgt de schommelingen op de financiële markten niet. Op de einddatum krijgt u dus uw kapitaal volledig terug. Uw termijnrekening is bovendien beschermd door het depositobeschermingsstelsel tot een maximumbedrag van 100.000 EUR per persoon en per bank.

 • Uw rendement ligt vast

  Tijdens de looptijd van uw termijncontract zal de rentevoet niet gewijzigd worden. U kan dus op voorhand precies berekenen hoeveel uw geld op het einde van de gekozen looptijd zal opgebracht hebben.

 • Verschillende formules

  Kiest u voor een termijnrekening tot een jaar, dan ontvangt u de rente op de eindvervaldag. Kiest u voor een langere periode, dan wordt de verworven rente jaarlijks uitbetaald. De rentebetaling kan op een Beobank betaal- of spaarrekening waarvan u houder of medehouder bent. De termijnrekening kan al dan niet automatisch verlengd worden op de vervaldag: kapitaal of kapitaal met de verworven rente, dat bepaalt u zelf.

 • Ruime keuze uit termijnen en valuta

  Ontdek ze in de onderstaande rubriek 'Productinfo'.

 • Geen instap- en uitstapkosten

  U betaalt geen in- en uitstapkosten, als het termijncontract tot op de vervaldag wordt aangehouden.

twee mannen lezen een computerscherm

Wat is het verschil met een spaarrekening?

Een belangrijk verschil tussen een spaar- en een termijnrekening is de rentevoet. Bij spaarrekeningen kunnen banken de rentevoet op elk moment aanpassen, terwijl bij een termijnrekening de rentevoet vast ligt en gegarandeerd blijft gedurende de volledige looptijd.

Met een spaarrekening kunt u altijd over uw geld beschikken, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Bij een termijnrekening is het geld echter pas beschikbaar aan het einde van de gekozen looptijd en zal u een zogenaamde verbrekingsvergoeding moeten betalen als u tussentijds de rekening stopzet.

Productinfo

Type rekening

Termijnrekening naar Belgisch recht gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product heeft een vooraf bepaalde looptijd (termijn) en een vooraf vastgelegde rentevoet.

Spaardoelstelling

Het product is bedoeld voor klanten die over bedragen beschikken die voor een vaste periode kunnen worden vastgezet en die een vaste en bekende vergoeding bij de inschrijving zoeken.

Termijnen & valuta

Bij Beobank kunt u een termijnrekening openen in EUR of in volgende vreemde valuta:

Australische dollar (AUD), Canadese dollar (CAD), Zwitserse frank (CHF), Deens kroon (DKK), Pond Sterling (GBP), Hong Kong dollar (HKD), Japanse Yen (JPY), Noorse kroon (NOK), Nieuw-Zeelandse dollar (NZD), Zweedse kroon (SEK), Amerikaanse dollar (USD).

Mogelijke termijnen in EUR: 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, van 1 tot 10 jaar.

Mogelijke termijnen in vreemde valuta: 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar.

Een minimum intekenbedrag kan vereist worden.

Rentevoeten

De brutorentevoeten op jaarlijkse basis van de termijnrekeningen in euro worden dagelijks of wekelijks vastgelegd. De brutorentevoeten op jaarlijkse basis van termijnrekeningen in vreemde valuta wijzigen constant en worden dagelijks vastgelegd. Ze zijn beschikbaar op aanvraag in elk Beobank-agentschap.

De brutorentevoet op jaarlijkse basis is gegarandeerd op het moment van intekening voor de gehele looptijd.

Inschrijving en aanvaarding van het aanbod en ondertekening

Vanaf de datum van inschrijving heeft de klant 10 kalenderdagen om het contract te aanvaarden en te ondertekenen. Na deze periode vervalt het aanbod.

Uitbetaling van de verworven interesten

De rente wordt hetzij jaarlijks, hetzij op vervaldag betaald. De brutorente wordt op dagelijkse basis berekend op basis van het aantal dagen tussen de begindatum (inclusief) en de einddatum (exclusief) van de termijnrekening. De dagelijkse rentevoet zal overeenstemmen met de brutorentevoet op jaarlijkse basis te delen door 365.

Voor termijnrekeningen van 1 maand, 3, 6 of 12 maanden wordt de rente op de vervaldag betaald. Voor termijnrekeningen met een looptijd van 24 maanden of meer geldt een jaarlijkse uitbetaling van de rente. De rente wordt gestort op de gekoppelde rekening. ** 

Gekoppelde rekening

Vermits de termijnrekening geen transactionele rekening is, dient er technisch gezien een Beobank spaar-, betaal- of Money Market rekening (uitgezonderd de Step Up spaarrekening) aan gekoppeld te zijn in dezelfde valuta als de termijnrekening en waarvan u ook titularis of co-titularis bent. De gekoppelde rekening en de termijnrekening moeten in hetzelfde Beobank-kantoor gevestigd zijn. Het inschrijvingsbedrag moet beschikbaar zijn op het moment van de opening van de termijnrekening.

Op de vervaldag

Het kapitaal en de rente worden na aftrek van de bronbelasting (momenteel 30%) gestort op een gekoppelde rekening in dezelfde valuta.

Het kapitaal en de rente zijn beschikbaar op de vervaldag, zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer de rekening vervalt op een zaterdag, zondag of feestdag, zijn het kapitaal en de verworven rente beschikbaar op de eerstvolgende bankwerkdag met als valutadatum de einddatum van het contract.

Als er werd gekozen voor een periodieke hernieuwing van het initieel contract, zal de termijnrekening automatisch op de vervaldag worden hernieuwd tegen de bruto jaarlijkse rentevoet geldig op dat ogenblik. Bij hernieuwing wordt de rente na aftrek van de roerende voorheffing aan het kapitaal toegevoegd of op een rekening in dezelfde valuta gestort afhankelijk van het type termijnrekening die oorspronkelijk afgesloten werd.

Fiscaliteit

De inkomsten zijn onderhevig aan de Belgische roerende voorheffing van 30%, door de bank aan de bron ingehouden. De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van de klant en kan wijzigen in de toekomst.

De termijnrekening vervroegd afsluiten

De termijnrekening is een engagement waardoor het akkoord nodig is van beide partijen om het af te sluiten. Vervroegde afsluiting van de termijnrekening wordt enkel per uitzondering toegestaan en moet beargumenteerd worden. Indien er geen valabele reden gegeven wordt voor de vervroegde afsluiting, dan behoudt de bank zich het recht voor om de vervroegde afsluiting te weigeren.

De vervroegde afsluiting van een termijnrekening gaat gepaard met de betaling van een verbrekingsvergoeding gelijk aan de verworven en eventueel reeds betaalde brutorente sinds de start van het contract tot aan de datum van verbreking; in het voorkomende geval kan de vergoeding de waarde van het startkapitaal beïnvloeden.

Ingeval van overlijden wordt de rekening afgesloten en het kapitaal terugbetaald.  De bij sluiting verschuldigde rente wordt ten minste berekend tegen de rentevoet van het initiële of in voorkomend geval hernieuwd contract naar rato van het aantal dagen dat verstreken is tussen de start en de vervroegde sluiting. Ingeval de termijnrekening wordt aangehouden samen met een co-titularis, zal de overlevende partner ervoor kunnen kiezen om een nieuwe termijnrekening te openen die op de eindvervaldag, als de rente van beide termijnrekeningen bij elkaar worden opgeteld, een bruto rendement biedt dat gelijk is aan dat van het oorspronkelijke contract.  De looptijd van de nieuwe termijnrekening wordt gekozen uit het aanbod van de bank, zodat de vervaldag van de termijnrekening die in het kader van de successie wordt geopend, niet noodzakelijk identiek is aan de vervaldag van het oorspronkelijke contract, maar er wel zo dicht mogelijk bij ligt. 

Valutadatum

Bij storting op de termijnrekening: dagvalutering van de debitering van de gekoppelde rekening.

Bij afsluiting van de termijnrekening: dagvalutering van de storting op de gekoppelde rekening.

Jaarlijkse bijdrage

Geen, met uitzondering van eventuele kosten met betrekking tot de gekoppelde rekening.

Risico’s

Liquiditeitsrisico: Het kapitaal is pas beschikbaar na afloop van de termijn. Een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het kapitaal vóór het einde van de overeengekomen termijn is niet mogelijk, behoudens uitzondering (cfr. 'De termijnrekening vervroegd afsluiten').

Kredietrisico: Tegoeden tot maximaal 100.000 EUR per persoon vallen onder de depositogarantieregeling. Voor hogere bedragen loopt u dus het risico dat u dit deels of volledig verliest of in aandelen wordt omgezet (bail-in) in geval van faillissement van de bank.

Wisselkoersrisico: Voor een termijnbelegging in een vreemde munt speelt het wisselkoersrisico. Indien de vreemde munt waarin u belegt niet gunstig evolueert tijdens de looptijd, kan het rendement bij omzetting in euro negatief zijn.

Renterisico: Van u als belegger/spaarder wordt verwacht dat u tegen de geboden voorwaarden de hele looptijd uitzit, ook al zouden de rentevoeten intussen sterk stijgen. In die zin loopt u een renterisico.

Inflatierisico: Door aanhoudende prijsstijgingen (inflatie), kan uw spaargeld minder waard worden.

Klachten

Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank-agentschap en/of

 

** Vanaf 19/02/2024 is het niet langer mogelijk om termijnrekeningen te openen voor een periode van 24 maanden of meer met betaling van de rente op eindvervaldag of met een andere betalingsfrequentie dan jaarlijks.