Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

beobank

Privacybeleid

 • 01/05/2024

1. Veelgestelde vragen

1.1. Ik ben klant bij Beobank. Welke persoonsgegevens heeft de bank over mij en wat doet ze ermee ?

Beobank verwerkt voornamelijk de gegevens die u meedeelt wanneer u een Beobank-product aanvraagt. Klik hier voor meer informatie over de verwerkte persoonsgegevens en hier om meer te weten te komen over hoe Beobank deze gegevens gebruikt.

1.2. Verkoopt of deelt Beobank mijn persoonsgegevens voor promotionele doeleinden (marketing) ?

Nee, uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan of gedeeld met derden voor promotionele doeleinden.

1.3. Hoelang bewaart Beobank mijn persoonsgegevens ?

Onze IT-systemen zijn zodanig geconfigureerd dat uw persoonsgegevens automatisch gewist worden zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Die doeleinden kunnen het beheer van uw contracten zijn, maar ook de naleving van bepaalde wet- of regelgeving op grond waarvan Beobank verplicht is om bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld:

 • 10 jaar na de beëindiging van een contract of relatie;
 • 3 jaar na een kredietaanvraag of aanvraag voor een kredietkaart die niet tot een contract geleid heeft;
 • Persoonsgegevens van prospecten worden 3 jaar na hun laatste contact met Beobank gewist.

Meer informatie vindt u hier.

1.4. Kan ik Beobank vragen om mijn persoonsgegevens te wissen ?

Ja. Stuur in dat geval uw verzoek naar contactinfo@beobank.be of naar Beobank NV/SA, Klantendienst, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. Om aan dit verzoek te kunnen voldoen, zal Beobank altijd vragen dat u zich vooraf identificeert. Meer informatie vindt u hier.

1.5 Kan ik te weten komen welke persoonsgegevens Beobank over mij heeft ?

Ja. Stuur in dat geval uw verzoek naar contactinfo@beobank.be of naar Beobank NV/SA, Klantendienst, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. Om aan dit verzoek te kunnen voldoen, zal Beobank altijd vragen dat u zich vooraf identificeert.

Beobank zal u meedelen over welke persoonsgegevens ze beschikt en hoe deze gegevens verwerkt worden, alsook andere informatie die nuttig kan zijn. Meer informatie vindt u hier. Wilt u uw rechten uitoefenen? Klik dan hier.

1.6. Kan Beobank mijn persoonsgegevens zonder mijn toestemming verwerken ?

Beobank kan uw gegevens verwerken als u daarmee hebt ingestemd, maar ook als dat noodzakelijk is om:

 • een contract op te stellen of uit te voeren;
 • de wet na te leven;
 • een gerechtvaardigd belang van Beobank (bijv. de beveiliging van de verkooppunten van Beobank of het versturen van reclame) na te streven, op voorwaarde dat dat gerechtvaardigd belang in verhouding staat tot uw recht op de bescherming van uw privacy.

Meer informatie vindt u hier.

1.7. Wat moet ik doen als ik geen reclamemails wil ontvangen ?

Klik op de knop om zich uit te schrijven voor reclamemails onderaan de e-mails die u van Beobank ontvangt, mail naar soit en contactinfo@beobank.be of klik hier.

2. Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (Privacybeleid)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle personen van wie Beobank persoonsgegevens verwerkt, zoals :

 • Klanten (zowel huidige als voormalige) ;
 • Prospecten (potentiële klanten van Beobank) ;
 • Iedereen die niet tot de eerste twee categorieën behoort maar die in de gegevensbestanden van Beobank voorkomt (een zaakvoerder, een uiteindelijke begunstigde (UBO), een verhuurder in het kader van een huurwaarborg, een begunstigde van een betaling, een kandidaat voor een job bij Beobank, enz.) ;
 • De bezoekers van de website www.beobank.be en gebruikers van Beobank Online of van de Beobank Mobile App.

Het respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens staan bij Beobank voorop.

Dit document toont aan dat Beobank zich inzet om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en op verantwoorde wijze te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - zie hieronder), zowel bij de verzameling als bij het gebruik ervan (bijvoorbeeld wanneer u een product of dienst aanvraagt), en dat voor de volledige duur van de relatie.

Het bevat uitgebreide informatie om u in volledige transparantie te informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, maar ook tips die u kunt volgen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen.

Beobank verbindt zich ertoe al haar verplichtingen na te leven op grond van de wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder :

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die van toepassing is sinds 25 mei 2018 (hierna 'de Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'AVG') ;
 • De Belgische wet van 30 juli 2018 tot uitvoering van de AVG ;
 • De e-Privacy Verordening (2022/58/EG) en het Wetboek van Economisch Recht (Boek VII, onder anderen artikel 119 over het consumentenkrediet en artikel 147 over het hypothecaire krediet) ;
 • De adviezen en aanbevelingen van de toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor Gegevensbescherming (European Data Protection Board).

Persoonsgegevens worden ook beschermd door de geheimhoudingsplicht waaraan Beobank gehouden is.

Beobank maakt deel uit van de groep Crédit Mutuel. Beobank deelt bepaalde van uw persoonsgegevens met andere bedrijven van de groep en kan er ook ontvangen (zie hoofdstuk 6 ) hieronder), op voorwaarde dat die informatie-uitwisseling in overeenstemming is met de AVG.

3. Definities

 • Persoonsgegevens : alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een telefoonnummer, een post- of e-mailadres, een identificatienummer, locatiegegevens, enz.
 • Verwerking van persoonsgegevens : een bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, combineren, afschermen, wissen, vernietigen, enz.
 • Klant : elke persoon die een contract aangaat met Beobank, evenals de perso(o)n(en) aan wie hij/zij een volmacht heeft gegeven, en die een dienst of product van de bank gebruikt (of recent heeft gebruikt). De klanten waarop dit document betrekking heeft, zijn natuurlijke personen.
 • Gevoelige gegevens : gegevens met betrekking tot gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond.
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) : toezichthoudende autoriteit die toeziet op de naleving van de fundamentele beginselen van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Profilering : verwerking van persoonsgegevens met als doel een gedrag te analyseren of te voorspellen, zoals het bepalen van uw voorkeuren, leefgewoontes, enz.
 • Verwerkingsverantwoordelijke : de publieke of private natuurlijke of rechtspersoon of de dienst die, alleen of samen met anderen, de doeleinden van en middelen voor de verwerking bepaalt. Voor de verwerking die in dit document wordt beschreven, is dat :
  Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel,
  ondernemingsnummer BE0401.517.147 - contactinfo@beobank.be +32 2 622 20 00
 • Verwerker : de publieke of private natuurlijke of rechtspersoon of de dienst die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

4. Data Protection Officer

Beobank heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld.

Deze medewerker is gespecialiseerd in de bescherming van persoonsgegevens, informeert en adviseert Beobank over de bescherming van uw persoonsgegevens en ziet toe op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en in het bijzonder op de naleving van de rechten van personen (zie hoofdstuk 10 hieronder).

De Data Protection Officer is ook het eerste aanspreekpunt van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

U kunt contact opnemen met de DPO als een antwoord van Beobank over een AVG-onderwerp u niet tevredenstelt of als u andere vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dat doen door te mailen naar dpo@beobank.be, een formulier in te vullen op de website van Beobank of een brief te sturen.

5. Persoonsgegevens die Beobank verwerkt

De persoonsgegevens die Beobank bewaart, zijn voornamelijk de gegevens die u hebt meegedeeld bij het aanvragen van een product en die nodig zijn om uw relatie met Beobank te beheren en de wettelijke verplichtingen die daaruit voortvloeien na te komen.

Beobank zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden en geen gevoelige persoonsgegevens verwerken1, tenzij u daarmee instemt, bijvoorbeeld bij het invullen van een medische vragenlijst om een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Beobank beschermt ook de persoonsgegevens van uw kinderen, bijvoorbeeld door u als ouder om toestemming te vragen en hen geen promotionele aanbiedingen te sturen.

5.1. Klanten en personen die klant willen worden

Afhankelijk van de context waarin Beobank uw persoonsgegevens verzamelt (aanvraag voor een product of dienst van Beobank of een van haar partners2 , ondertekening van een contract, uitnodiging voor een evenement, inschrijving op een dienst, enz.), worden voor zover dat nodig is een aantal van de volgende persoonsgegevens verzameld :

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit, zoals uw voorna(a)m(en), achterna(a)m(en), geboortedatum en -plaats ;
 • Gegevens met betrekking tot uw contactgegevens, zoals uw postadres, e-mailadres, telefoonnummer(s) ;
 • Identificatie- en authenticatiegegevens, zoals een voorbeeld van uw handtekening en het IP-adres van uw pc/gsm ;
 • Fiscale gegevens, zoals uw fiscaal identificatienummer (rijksregisternummer voor inwoners van België), belastingstatus en het adres van uw hoofdverblijfplaats ;
 • Gegevens met betrekking tot uw gezinssituatie, zoals huwelijksstelsel, aantal kinderen ;
 • Gegevens met betrekking tot uw beroepssituatie, zoals uw functie, loon, de contactgegevens van uw werkgever ;
 • Bank- en financiële gegevens, zoals gegevens over overschrijvingen, activa, het nummer van uw bankkaart(en), uw beleggersprofiel, transactiegegevens ;
 • Gegevens met betrekking tot uw verwachtingen en behoeften, zodat Beobank uw bank- of verzekeringsprofiel kan bepalen en u passende producten en diensten kan aanbieden ;
 • Gegevens die voor u verzameld worden bij andere financiële instellingen, met name in het kader van bankmobiliteit en rekeninginformatiediensten onder de voorwaarden die voorzien zijn door de wet ;
 • Gegevens met betrekking tot uw opleiding, vaardigheden en ervaring met beleggingsproducten ;
 • Gegevens die verzameld worden door middel van cookies (zie hoofdstuk 11 hieronder), zoals uw IP-adres en online gedrag ;
 • Gegevens met betrekking tot de behoeften en interesses die u te kennen hebt gegeven tijdens een afspraak in een kantoor, telefonisch of door een formulier in te vullen.

Uw persoonsgegevens kunnen rechtstreeks bij u worden verzameld of afkomstig zijn van de volgende bronnen (niet-limitatieve lijst) :

 • Publicaties of databanken zoals het Belgisch Staatsblad, het Rijksregister, de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), Graydon ;
 • Instanties voor de bestrijding van fraude, witwassen van geld en terrorisme ;
 • Websites en sociale netwerken met betrekking tot persoonsgegevens die u openbaar hebt gemaakt
 • Sponsoring ;
 • Beobank verwerkt persoonsgegevens die aangekocht zijn van derden nadat ze zich ervan vergewist heeft dat die derden de toepasselijke wet- en regelgeving naleven, waaronder de AVG ;
 • Cookies, pixels en soortgelijke technologieën zoals 'sociale plug-ins' die gebruikt worden op bepaalde websites die u bezoekt.
1 Het is mogelijk dat Beobank over dit soort informatie beschikt, bijvoorbeeld als u een domiciliëring hebt lopen voor uw bijdragen aan een politieke partij of vakbond of wanneer u gebruikmaakt van de 'budget'-functie in Beobank Online. Beobank garandeert u echter dat deze persoonsgegevens niet gebruikt worden voor een ander doel dan de uitvoering van die domiciliëringen of om uw budgetgegevens in Beobank Online weer te geven.
2U hebt de mogelijkheid om via Beobank producten of diensten aan te vragen die aangeboden worden door de commerciële partners van de bank (verzekeringen, beveiliging van uw woning, beleggingsfondsen, enz.). In dat geval verzamelt Beobank de persoonsgegevens die nodig zijn om het contract af te sluiten.

5.2. Personen zonder Beobank-product(en)

Beobank kan de persoonsgegevens te weten komen van personen die niet (rechtstreeks) over Beobank-producten beschikken, bijvoorbeeld van (niet-limitatieve lijst) :

 • Prospecten ;
 • Borgstellers en/of garanten ;
 • Wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen of natuurlijke personen zoals minderjarigen of beschermde meerderjarigen ;
 • Volmachthouders ;
 • Personen die transacties uitvoeren met of namens klanten van Beobank (notaris, advocaat, boekhouder, enz.) ;
 • Klanten van commerciële partners van Beobank die hun contract bij Beobank hebben afgesloten ;
 • Eigenaars van een huurwoning die de huurwaarborg op een Beobank-rekening geblokkeerd hebben ;
 • Begunstigden van een overschrijving waarbij de opdrachtgever een klant is ;
 • Bezoekers van de website van Beobank door gebruik te maken van cookies of soortgelijke technologieën. Meer informatie over de verwerking van gegevens door middel van cookies vindt u op de website van Beobank.

Beobank verwerkt de persoonsgegevens van deze personen alleen in de context waarvoor ze zijn verzameld. Beobank zal bijvoorbeeld nooit promotionele aanbiedingen sturen naar iemand die geen klant is van Beobank en die alleen in de databases van de bank voorkomt omdat hij/zij ooit de begunstigde of opdrachtgever van een overschrijving was.

6. Wat doet Beobank met uw persoonsgegevens ?

Beobank maakt bij de verzameling van uw persoonsgegevens duidelijk wat ze met uw gegevens zal doen. In de AVG wordt dit 'verwerking' genoemd. De verwerking van persoonsgegevens door Beobank gebeurt in het kader van specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden.

Beobank ziet erop toe dat elke verwerking berust op een rechtsgrond.

De rechtsgronden die de AVG voorziet en Beobank toepast, zijn :

 • De uitvoering van een gesloten of te sluiten contract ;
 • De naleving van een verplichting op grond van de wet- of regelgeving ;
 • Een gerechtvaardigd belang van Beobank of van een derde partij ;
 • Uw toestemming voor specifieke verwerking.

6.1. Verwerking die nodig is om een contract te beheren

Deze verwerking is noodzakelijk om uw contract uit te voeren of een contractaanvraag te behandelen. Uw persoonsgegevens kunnen onder andere verwerkt worden om :

 • De mogelijkheid te evalueren om een contract af te sluiten of dienst te verlenen ;
 • De solvabiliteit van uzelf en eventueel van uw gezinsleden te beoordelen in het kader van een kredietaanvraag ;
 • Uw aandacht erop te vestigen dat een online aanvraagprocedure nog niet voltooid is ;
 • De relatie tussen u en de bank te beheren en verrichtingen te controleren ;
 • De activiteiten van Beobank te beheren en uit te voeren met betrekking tot de producten en diensten waarvan u gebruikmaakt, zoals betalingstransacties (overschrijvingen, domiciliëringen, enz.), kredieten, waarborgen, enz. (In het kader van een huurwaarborg is de verhuurder niet verplicht om klant te zijn, maar moet Beobank hem en het onroerend goed dat hij verhuurt wel kunnen identificeren. Beobank zal dus een aantal persoonsgegevens van de verhuurder verwerken) ;
 • Onbetaalde bedragen te innen ;
 • Financiële en boekhoudkundige gegevens te consolideren en er verslag van te doen ;
 • U en uw vermogen te beschermen tegen fraude, bijvoorbeeld als gevolg van een identiteitsdiefstal, gegevenslek of hacking.

6.2. Verwerking op basis van een wettelijke verplichting

Financiële instellingen moeten zich houden aan verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. Hieronder vindt u de lijst van de belangrijkste verwerkingen die worden uitgevoerd met specifieke wet- of regelgeving als rechtsgrond, evenals verwijzingen naar de betreffende wet- of regelgeving :

 • Kennis van de klant (KYC), onder andere met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (in het bijzonder de wet van 18 september 2017 en de 4de anti-witwasrichtlijn, EU-richtlijn 2015/849, de embargowetgeving3, Europese verordeningen 2580/2001 en 881/2002, artikel 35 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (wet van openbare orde)) ;
 • Risicobeoordeling, beveiliging en preventie met betrekking tot wanbetaling en fraude, de bestrijding van belastingfraude (voor risicobeheer onder andere de wetgeving op financiële ondernemingen, waaronder de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen en de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op (her)verzekeringsondernemingen) ;
 • Naleving van de verplichtingen inzake de bepaling van de belastingstatus, belastingcontrole en belastingaangifte en van de verplichtingen met betrekking tot de financiële markten (onder andere de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II), de wet van 2 augustus 2002 en het K.B. van 3 juni 2007, het Wetboek Inkomstenbelastingen, de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA4) en de Common Reporting Standard (CRS)) ;
 • Opname en/of bewaring van bepaalde gesprekken en communicatie tussen u en Beobank (na u daarover op voorhand over te hebben geïnformeerd), ongeacht het medium (voornamelijk elektronische berichten, videogesprekken, telefoongesprekken, enz.) (art. 314bis, §1 van het Strafwetboek) ;
 • Raadpleging van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) wanneer u als particulier een krediet aanvraagt. De CKP houdt deze raadplegingen bij (zie de kredietwetgeving, waaronder de wetgeving rond consumentenkredieten, hypothecaire kredieten en de Centrale voor kredieten aan particulieren (Wetboek van Economisch Recht, Boek VII, Titel 4, Hoofdstukken 1, 2 en 3) en het CKP-besluit van 7 juli 2002).
 • Raadpleging van het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) wanneer u als rechts- en natuurlijke persoon een krediet aanvraagt. Het RKO houdt deze raadplegingen bij (zie de wet van 28 november 2021 tot organisatie van het Register van kredieten aan ondernemingen, de wet van 4 maart 2012 betreffende de Centrale voor kredieten aan ondernemingen en het K.B. van 15 juni 2012 betreffende de Centrale voor kredieten aan ondernemingen) ;
 • Alle leningen aangegaan bij een financiële instelling en laattijdige terugbetalingen, als deze beantwoorden aan de voorziene voorwaarden, worden gemeld aan de Centrale voor kredieten aan particulieren (Wetboek van Economisch Recht, Boek VII) ;
 • Alle leningen aangegaan bij een financiële instelling door rechtspersonen worden gemeld aan het Register van kredieten aan ondernemingen (wet van 28 november 2021 tot organisatie van het Register van kredieten aan ondernemingen) ;
 • Kennisgeving van uw contracten en andere informatie aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) (wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, evenals artikel 322, §3 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 92 en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten). Verwerkingsdoeleinden van het CAP : de bij het CAP bewaarde persoonsgegevens kunnen onder andere gebruikt worden in het kader van een fiscaal onderzoek, het onderzoek van strafbare feiten en de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en zware criminaliteit, met inachtneming van de voorwaarden die door de wet worden opgelegd. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Bank van België ;
 • Beantwoording van vragen van rechterlijke instanties (politie, parket, onderzoeksrechters en rechtbanken). Deze vragen kunnen aan Beobank gesteld worden in het kader van de politiewetgeving of een (strafrechtelijke) procedure (in het bijzonder het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering) ; Opmerking : Beobank zal de vragen van deze instanties beantwoorden voor zover ze over de gevraagde persoonsgegevens beschikt. Persoonsgegevens worden door de bank immers verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • De PDS2-richtlijn vereist dat Beobank gecertificeerde derde ondernemingen toegang verleent tot informatie over de saldi van en transacties met uw betaalrekeningen, voor zover u met hen een contract hebt afgesloten. Deze toegang wordt uitsluitend verleend aan derden die bevoegd zijn om in België te opereren (inclusief andere banken). Beobank heeft niet het recht om te controleren of de machtiging die haar klanten aan deze derden hebben gegeven, geldig is (PSD2-richtlijn, Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht, Titels III en IV, en richtlijn 2015/2366/EU).
3 Verplichting om de embargowetgeving na te leven die door bevoegde instanties in België of in het buitenland uitgevaardigd zijn tegen personen, organisaties of onderdanen van bepaalde staten, onder andere door de betrokken personen en activa te identificeren.
4 Belgische rechtsgrond : Wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden (16 december 2015).
5Onder andere de datum waarop uw contracten ingaan en aflopen, uw kredieten, rijksregisternummer of (als u er geen hebt) uw naam, voorna(a)m(en), geboortedatum en -plaats. Om te weten te komen welke persoonsgegevens de NBB over u heeft, kunt u contact opnemen met : Nationale Bank van België - Centraal Aanspreekpunt - Berlaimontlaan 14 - 1000 Brussel
6Dit zijn bedrijven (AISP's of PISP's) die u online financiële diensten aanbieden zoals informatie over uw rekeningen bij verschillende banken of die u de mogelijkheid bieden om vanaf uw rekeningen betalingen te initiëren.

6.3. Verwerking met uw toestemming

U hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

U kunt die toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar contactinfo@beobank.be of, wat cookies betreft, door uw voorkeuren te beheren op de Beobank-website (typ 'cookie' in het zoekveld).

Voorbeelden van verwerkingen die Beobank alleen uitvoert na het verkrijgen van uw toestemming :

 • Een medische vragenlijst invullen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Zodra de vragenlijst is ingevuld, hebben de medewerkers van Beobank er geen toegang meer toe. Alleen bepaalde medewerkers van de verzekeraar kunnen deze vragenlijsten raadplegen. Klanten kunnen ook een blanco medische vragenlijst vragen om thuis in te vullen en vervolgens terugbezorgen aan hun verzekeraar ;
 • Geolokalisatie. Beobank zal om uw toestemming vragen alvorens een geolokalisatiefunctie op haar website of in de app te activeren, tenzij die functie gebruikt wordt om uw transacties in Beobank Online te beveiligen ;
 • U commerciële aanbiedingen doen als u geen klant bent van Beobank en u zich hebt ingeschreven voor een evenement of wedstrijd, of als u interesse hebt getoond in Beobank-producten ;
 • U promotionele aanbiedingen doen op basis van uw online gewoontes, als u de advertentiecookies op de website www.beobank.be hebt geaccepteerd.

6.4. Verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Beobank of van een derde partij

Beobank moet er als bedrijf voor zorgen dat het zich verder kan ontwikkelen en kan blijven bestaan.

Zoals u hieronder kunt lezen, hebt u er ook belang bij dat Beobank bepaalde verwerkingen met uw persoonsgegevens uitvoert.

De rechtsgrond 'gerechtvaardigd belang' is onder andere van toepassing wanneer Beobank met een risicosituatie geconfronteerd wordt, zoals marktmisbruik, handel met voorkennis, fraude met betaalmiddelen, een rechtszaak, misdaadbestrijding of het voorkomen en aanpakken van onbetamelijk gedrag.

Het gerechtvaardigd belang kan ook verband houden met de analyse van risico's die gepaard gaan met verbintenissen, met name als die te maken hebben met kredietaanvragen en dat gedurende de hele contractuele relatie.

Daarnaast kan het gerechtvaardigd belang ook verband houden met :

 • Het beheer van de activiteiten van Beobank als bedrijf (algemene boekhouding, facturatie, balansbeheer, rapportering, statistische studies en tevredenheidsenquêtes) ;
 • Het beheer van de relatie met de klant (verbetering van de kennis van de klant, klantensegmentatie, verbetering van de producten en diensten van Beobank) ;
 • Prospectie, profilering en communicatie ;
 • Audit- en inspectieactiviteiten.

Bij deze verwerkingen wordt rekening gehouden met uw fundamentele rechten en vrijheden (inclusief die met betrekking tot de bescherming van uw privacy). Beobank neemt in dat kader de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw belangen of uw rechten en vrijheden voorgaan op haar gerechtvaardigde belangen.

In de onderstaande lijst ziet u een overzicht van de verwerkingen met het gerechtvaardigd belang van Beobank als rechtsgrond.

6.4.1. De activiteiten van Beobank verder ontwikkelen

 • Beheer van de commerciële relatie ;
 • Prospectie, marketing, profilering 7 , klantensegmentatie en statistische studies ;
 • Analyse van uw gebruik van Beobank-producten en -diensten om deze te kunnen verbeteren en u passende promotionele aanbiedingen te kunnen doen ;
 • Beobank-klanten producten en diensten aanbieden die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die ze al hebben, onder andere via e-mail, brief, sms, telefoon, videogesprek, enz.8.

Om ervoor te zorgen dat de promotionele brieven of e-mails die verstuurd worden, relevant zijn, maakt Beobank bij de voorbereiding van marketingcampagnes gebruik van profileringstechnieken. Beobank gaat systematisch na of deze technieken geen inbreuk vormen op de privacy van haar klanten.

Beobank voert geen profilering uit waarbij het belang of de rechten en vrijheden van haar klanten prevaleren boven het gerechtvaardigd belang van Beobank.
Zelfs wanneer Beobank haar gerechtvaardigd belang aantoont, voorziet ze systematisch waarborgen. Bijvoorbeeld :

 • Naar klanten die geen promotionele communicatie willen ontvangen, zullen geen direct-marketingberichten worden gestuurd ;
 • Er worden geen direct-marketingberichten naar minderjarigen gestuurd ;
 • Beobank beperkt het aantal personen dat toegang heeft tot de gebruikte persoonsgegevens of de resultaten van profilering en bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de promotiecampagne uit te voeren ;
 • Beobank beperkt het aantal persoonsgegevens dat tijdens een profileringsactie wordt gebruikt.

U kunt er op elk moment voor kiezen om geen direct-marketingberichten (promotionele communicatie) meer te ontvangen. Beobank zal dan onmiddellijk rekening houden met uw keuze. Als de mailing al daarvóór was gepland, is het echter mogelijk dat u in de dagen nadat u hebt aangegeven geen direct-marketingberichten meer te willen ontvangen, nog een promotionele mailing ontvangt.

7 De hier vermelde profilering betreft de verwerking van persoonsgegevens tijdens de voorbereiding van direct-marketingcampagnes met als doel diensten of producten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn.De persoonsgegevens die bij de profilering gebruikt worden, zijn voornamelijk uw demografische gegevens, uw gezinssituatie, de producten die u reeds gebruikt, uw consumptiegewoontes, geaggregeerde gegevens over uw transacties en economische of financiële gegevens die u aan Beobank hebt meegedeeld of die Beobank bij gespecialiseerde bedrijven heeft verzameld.
8 Beobank houdt er bij de voorbereiding van haar marketingcampagnes rekening mee of u zich ingeschreven hebt op de Robinson-lijst (https ://www.robinson.be/nl) of de 'Bel Me Niet Meer'-lijst (https ://www.dncm.be/nl/home).

6.4.2. De operationele efficiëntie van Beobank verbeteren

Wanneer Beobank (na u daarover te hebben geïnformeerd) bijvoorbeeld bepaalde gesprekken met u opneemt en bewaart (voornamelijk telefoon- en videogesprekken), kan ze deze opnames gebruiken om haar diensten te verbeteren (onder andere om de medewerkers van het service center te coachen).

6.4.3. Fraude bestrijden

De bestrijding van fraude door klanten of medewerkers is voor Beobank van fundamenteel belang. De gebruikte middelen maken het mogelijk om heel wat fraude te vermijden waarvan Beobank of klanten het slachtoffer kunnen worden. Om dat doel te bereiken :

 • Gebruikt Beobank modellen die, onder andere door transacties van klanten te analyseren, waarschuwen voor mogelijke fraudegevallen, die dan door de medewerkers van Beobank worden geanalyseerd ;
 • Controleert Beobank de informatie die u meedeelt, zoals het bewijs van inkomsten, de informatie die u hebt opgegeven over uw tewerkstelling en de geldigheid van uw identiteitskaart bij een kredietaanvraag.

Als de controles bevestigen dat er sprake is van een (poging tot) fraude door een (potentiële) klant, kan dat grote gevolgen hebben, gaande van de weigering van een nieuw krediet tot de verbreking van de relatie.

Beobank kan de gegevens van bewezen fraudeurs, zowel bij een poging tot als bij effectieve fraude, delen met de politie, rechterlijke instanties en/of andere financiële instellingen binnen en buiten de groep waartoe Beobank behoort.

[1] Beobank analyseert de details van transacties bij aankopen op het internet om het risico van een frauduleuze transactie in te schatten. Deze verwerking beschermt zowel de belangen van de klanten als die van de bank. Hiervoor worden gegevens verwerkt zoals de identificatiegegevens en locatie van de verkoper, de plaats van levering, het tijdstip van de transactie en het IP-adres van de computer waarmee de transactie is uitgevoerd. Om de risico's voor uw privacy te beperken, maakt Beobank de persoonsgegevens die bij deze verwerking gebruikt worden onleesbaar door middel van een hashtechniek.

6.4.4. Beheersing van kredietrisico's

Beobank analyseert onder andere uw inkomsten en uitgaven, uw gezinssituatie, welke andere producten en diensten van Beobank u gebruikt, en bepaalde sociaal-economische informatie over u om te bepalen of u over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt om een nieuwe lening aan te gaan.

Beobank ontwikkelt modellen om de kredietrisico's te beoordelen en past deze vervolgens toe op de persoonsgegevens van klanten die een lening willen afsluiten. De resultaten van die modellen worden gebruikt in een besluitvormingsproces waarbij de kredietspecialisten van Beobank betrokken zijn.
U kunt Beobank vragen om uw kredietaanvraag te analyseren zonder gebruik te maken van een geautomatiseerde besluitvormingstool.

De mate waarin u regelmatig uw leningen terugbetaalt, is het voorwerp van een modellering die een score oplevert.

6.4.5. De risico's van onrechtmatige toegang, diefstal en andere kwaadwillige handelingen voorkomen

Beobank registreert de persoonsgegevens van iedereen die toegang heeft tot haar gebouwen door beelden op te nemen en de persoonlijke identificatiegegevens te verwerken van medewerkers die toegang hebben tot zones die niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek.

Beobank gebruikt bewakingscamera's om zowel zichzelf als haar klanten, medewerkers en hun bezittingen te beschermen.

Beobank houdt zich aan de voorschriften met betrekking tot bewakingscamera's en beschermt de privacy van personen door technische en organisatorische maatregelen te nemen. De bewaartermijn van de opgenomen beelden is beperkt en wordt alleen verlengd als dat nodig is, bijvoorbeeld als bewijs in geval van diefstal of vandalisme.

Direct of indirect identificeerbare personen (bijvoorbeeld omdat het kenteken van hun voertuig af te lezen is op de beelden van een camera die gericht is op een parkeerplaats van Beobank) hebben recht op inzage in de beelden. Als ze dat recht uitoefenen, zullen deze personen uitgenodigd worden om de beelden in de gebouwen van Beobank te komen bekijken.

Zowel om veiligheidsredenen als om de privacy van andere identificeerbare personen op de beelden te beschermen, zal Beobank nooit een kopie ervan verstrekken aan personen die daarom vragen, behalve als het verzoek afkomstig is van een rechterlijke instantie.

6.4.6. Overige verwerkingen met het gerechtvaardigd belang van Beobank als rechtsgrond

 • Beheer van geschillen ;
 • Uitvoering van tests : Beobank gebruikt bij het testen van nieuwe IT-toepassingen zo weinig mogelijk persoonsgegevens. In een beperkt aantal gevallen kan het echter gebeuren dat het gebruik van persoonsgegevens van essentieel belang is om de tests te kunnen uitvoeren. Wanneer dat zo is, zal Beobank alleen de persoonsgegevens gebruiken die nodig zijn en deze gegevens beschermen door technische en organisatorische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door de tests uit te voeren in een IT-omgeving die losstaat van de productieomgeving ;
 • Controle van de kwaliteit en conformiteit van de verwerking van uw persoonsgegevens door de tools en het personeel van Beobank (interne controle) ;
 • Aanwerving : tijdens de aanwervingsprocedure worden kandidaten geïdentificeerd en aangetrokken van wie het potentieel en de vaardigheden beantwoorden aan de behoeften van Beobank.

7. Ontvangers van persoonsgegevens

7.1. Algemeen

Uw persoonsgegevens worden alleen meegedeeld aan specifieke en bevoegde ontvangers die de AVG-regels naleven. Deze ontvangers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, maar alleen voor zover dat nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te realiseren. Ontvangers kunnen zijn :

 • Bevoegde medewerkers van het commerciële netwerk en van de commerciële directie van Beobank. Binnen Beobank zijn uw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor personen die deze gegevens nodig hebben om hun opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld om controles uit te voeren ;
 • De vestigingen en bedrijven die tot dezelfde groep behoren als Beobank (als u daar een product heeft of via Beobank een contract afsluit) ;
 • Commerciële partners, zoals bijvoorbeeld bedrijven die voordelen aanbieden bij het gebruik van de kredietkaarten die Beobank op de markt brengt ;
 • De dienstverleners en onderaannemers die aan Beobank diensten verlenen ;
 • Garanten, onder anderen de hoofdelijke borgstelling (contract waarbij een natuurlijke persoon of rechtspersoon, de waarborg, zich er ten opzichte van een schuldeiser toe verbindt de schuld van de hoofddebiteur te betalen in het geval deze laatste zijn verbintenis niet nakomt) ;
 • Makelaars en verzekeraars ;
 • Naar behoren gemachtigde rechterlijke of bestuurlijke instanties (overheid, regelgevers, toezichthoudende instanties, belastingdienst, enz.) ;10.
 • Gereglementeerde beroepen : notarissen (bijvoorbeeld bij een hypothecaire lening of erfenis), advocaten (bijvoorbeeld in het kader van de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel of een faillissement), gerechtsdeurwaarders, curatoren, bedrijfsrevisoren, enz.

In het kader van het beheer van de contracten die u hebt afgesloten, moet Beobank soms persoonsgegevens meedelen aan tussenpersonen of tegenpartijen (verzekeringsmaatschappijen, makelaars, bewaarders, financiële diensten, andere banken, enz.).

Voorbeelden :

 • Als u een betalingstransactie uitvoert, zal Beobank de begunstigde informatie verstrekken over het verloop ervan (bijvoorbeeld algemene informatie waarin wordt uitgelegd waarom een domiciliëring niet is uitgevoerd) ;
 • Als u ITSME gebruikt om u te identificeren in Beobank Online of om een transactie te ondertekenen, deelt Beobank de volgende persoonsgegevens met ITSME : rijksregisternummer, geboortedatum, identiteitskaartnummer, geslacht, taal en naam.
10 Onder andere : Federale Pensioendienst, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), Waarborg en Sociaal Fonds Horeca, Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED), Kind & ; Gezin, Parentia

7.2. Dienstverleners

Wanneer Beobank een beroep doet op een externe dienstverlener, zal ze dat alleen doen in een context die in overeenstemming is met de AVG en alleen de persoonsgegevens meedelen die de externe dienstverlener nodig heeft om zijn opdracht uit te voeren. Beobank zal dat controleren. Deze diensten omvatten :

 • Ontwikkeling en onderhoud van de website www.beobank.be ;
 • Bepaalde marketingactiviteiten (onder andere het plaatsen van advertenties op websites en sociale netwerken) en de organisatie van evenementen ;
 • Afdrukken en versturen van rekeninguittreksels en andere Beobank-documenten ;
 • Ontwerp van software en hosting van IT-systemen.

Beobank eist van haar externe dienstverleners altijd dat ze uw persoonsgegevens verwijderen als ze deze niet langer nodig hebben. Bovendien zijn deze dienstverleners (net als Beobank) verplicht om uw rechten op grond van de AVG te respecteren. Als u een ontvankelijk verzoek tot rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens naar Beobank stuurt of als u vraagt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zal Beobank uw verzoek onmiddellijk overmaken aan de externe dienstverleners die uw persoonsgegevens verwerken, zodat zij er gevolg aan kunnen geven. Zij zijn daartoe verplicht op grond van zowel de AVG als het contract dat ze met Beobank hebben afgesloten.

7.3. Contactgegevens van de belangrijkste ontvangers aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven

U moet rechtstreeks contact opnemen met de onderstaande instanties als u bijvoorbeeld uw recht wil uitoefenen om de persoonsgegevens die zij verwerken in te zien, te rectificeren of te wissen.

 • Als u een krediet hebt aangevraagd

  Beobank raadpleegt de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) en/of het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) - www.nbb.be bij elke kredietaanvraag. De CKP en het RKO houden deze raadplegingen bij. Elk krediet bij een financiële instelling, evenals wanbetalingen voor de CKP (voor zover ze voldoen aan de gestelde voorwaarden), worden gemeld aan de CKP of aan het RKO. 
  Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de NBB, kunt u contact opnemen met :

  • Verwerkingsverantwoordelijke van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP)
   Nationale Bank van België - de Berlaimontlaan 14 - 1000 Brussel.
  • Verwerkingsverantwoordelijke van het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) Nationale Bank van België - de Berlaimontlaan 14 - 1000 Brussel.
 • Als u een zicht- of spaarrekening hebt bij Beobank of een ander contract met Beobank hebt afgesloten
  Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van klanten, volmachthouders of uiteindelijke begunstigden (alleen voor klanten die rechtspersoon zijn) door te geven aan :

  • Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel (www.nbb.be) als u een natuurlijk persoon bent.
  • Lijst van uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) bij de Federale Overheidsdienst Financiën als u een rechtspersoon bent. Zie website - contact : ubobelgium@minfin.fed.be.

  Beobank moet deze instanties ook informatie verstrekken over de identiteit van klanten en volmachthouders, in het bijzonder bij :

  • het openen en sluiten van rekeningen en de toekenning en intrekking van volmachten op die rekeningen ;
  • het bestaan en de beëindiging van contracten, onder andere voor : de huur van kluizen, bepaalde beleggingsdiensten, bepaalde leningen waaronder hypothecaire kredieten, leningen op afbetaling en kredietopeningen, enz..

  Als bepaalde aan het Centraal Aanspreekpunt overgedragen persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u Beobank vragen om deze gegevens te rectificeren of te wissen.

 • Als u via Beobank een levensverzekering hebt afgesloten
  • ACM Belgium Life NV
   Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel
 • Als u via Beobank een andere verzekering hebt onderschreven
  • ACM Belgium NV
   Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel
 • Als u via Beobank een Home Secure-contract hebt afgesloten
  • Euro Protection Surveillance NV
   Internationalelaan 55 D, 1070 Brussel

8. Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duur van de relatie en zolang u de producten en diensten van Beobank of haar commerciële partners gebruikt. Uw persoonsgegevens kunnen ook bewaard worden na afloop van de relatie, zodat Beobank onder andere de toepasselijke wet- en regelgeving kan naleven, haar rechten kan doen gelden en haar belangen kan verdedigen. Uw persoonsgegevens kunnen voor een langere periode bewaard worden om klachten en/of geschillen af te handelen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om gevolg te geven aan een verzoek van naar behoren gemachtigde rechterlijke of bestuurlijke instanties.

Wat klanten betreft, kunnen persoonsgegevens (afhankelijk van de aard ervan en de toepasselijke wetgeving) maximaal 10 jaar11 bewaard worden na het einde van de relatie, de volledige terugbetaling van een krediet, de afsluiting van een rekening of een kaart, of een transactie (onder andere zoals vereist door de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme12 ).

Beobank is wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar te bewaren wanneer u een krediet hebt aangevraagd zonder dat dit geleid heeft tot de ondertekening van een contract (kredietkaartaanvraag, krediet, geoorloofde debetstand, enz.).

Persoonsgegevens van prospecten kunnen bewaard worden gedurende een periode van 3 jaar vanaf het moment dat ze verzameld zijn of na het laatste contact met Beobank.

De bewaartermijn kan langer zijn, bijvoorbeeld in het geval van een hypothecair krediet (30 jaar) of een geschil (totdat het geschil beslecht is).

Uw persoonsgegevens worden met andere woorden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze in de eerste plaats zijn verzameld en verwerkt. Vervolgens worden ze in alle veiligheid vernietigd of geanonimiseerd.

Wanneer persoonsgegevens voor meerdere doeleinden verzameld worden, worden ze bewaard totdat de langste bewaartermijn verstreken is.

11 Deze termijn komt overeen met de verjaringstermijn voor persoonlijke vorderingen (bepaald in het Burgerlijk Wetboek) en, desgevallend, met de verjaringstermijn voor strafrechtelijke vervolging (bijv. in het kader van de preventie en opsporing van onregelmatigheden en fraude door klanten).
12Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (Europese richtlijn 2015/849).

9. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens kunnen in beperkte gevallen en voor strikt afgebakende doeleinden doorgegeven worden aan een land buiten de Europese Unie. Beobank zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens beschermd worden :

 • Ofwel door het bestaan van een vaststelling van gepastheid van de Europese Commissie waarin het passende beschermingsniveau van de ontvangende landen erkend wordt ;
 • Ofwel, als het beschermingsniveau door de Europese Commissie niet als gelijkwaardig erkend wordt, door de implementatie van passende garanties, zoals modelcontractbepalingen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.

10. Wat zijn uw rechten en hoe worden ze door Beobank gerespecteerd ?

Personen van wie de persoonsgegevens door Beobank verwerkt worden, kunnen te allen tijde een uittreksel van hun persoonsgegevens uit het bestand van Beobank opvragen en indien nodig vragen om hun gegevens te laten rectificeren, wissen of in elektronische vorm over te dragen. Als u deze rechten wil uitoefenen, stuur dan een brief naar Beobank NV/SA, Verwerkingsverantwoordelijke, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, of neem contact op met de Klantendienst van Beobank : contactinfo@beobank.be.
Om gevolg te kunnen geven aan uw verzoek, zal Beobank altijd vragen dat u zich op geldige wijze identificeert.

Het uittreksel van de persoonsgegevens dat Beobank u stuurt, bevat geen individuele transacties. Daarvoor moet u een kopie van uw rekeninguittreksels vragen, zoals uiteengezet in artikel 34 van het Algemeen Reglement der Verrichtingen en in de tarieven van Beobank.

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten vanaf het moment dat Beobank uw persoonsgegevens verwerkt. U kunt deze rechten uitoefenen overeenkomstig de geldende voorschriften :

 • Het recht om op begrijpelijke wijze geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens ;
 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens13 ;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren als deze onjuist of onvolledig zijn ;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, tenzij Beobank wettelijke of gerechtvaardigde redenen heeft om ze te bewaren ;
 • Het recht om, zonder dat u uw verzoek hoeft te motiveren, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectie of promotionele doeleinden. U kunt dat vragen in een verkooppunt, door te mailen naar contactinfo@beobank.be , per post, telefonisch op het nummer 32 (0)2 622 20 00 of door te klikken op de uitschrijvingslink onderaan een promotionele e-mail. U dient er in dat geval wel rekening mee te houden dat u niet altijd (tijdig) op de hoogte zal worden gebracht van voordelige aanbiedingen van Beobank ;
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming met aanzienlijke juridische gevolgen. Wanneer Beobank gebruikmaakt van besluitvormings- of besluitvormingsondersteunende tools, hebt u altijd de mogelijkheid om een herbeoordeling door een medewerker te vragen ;
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die Beobank nodig heeft om de nodige controles uit te voeren, als u van mening bent dat die gegevens onjuist zijn of dat Beobank ze onrechtmatig verwerkt ;
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (het recht om de persoonsgegevens die u aan Beobank hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) ;
 • Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming gebaseerd is ;
 • Het recht om specifieke of algemene instructies te geven met betrekking tot de bewaring, het wissen en het doorgeven van uw persoonsgegevens na uw overlijden ;
 • Het recht om een klacht in te dienen als u niet tevreden bent met het antwoord van Beobank of om een andere AVG-gerelateerde reden. Als het antwoord u niet tevredenstelt, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Beobank - dpo@beobank.be of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger .

De uitoefening van sommige van deze rechten kan ertoe leiden dat Beobank welbepaalde diensten niet meer kan verlenen. Bovendien kan het voor Beobank gerechtvaardigd zijn om uw persoonsgegevens te blijven verwerken, niettegenstaande dat u uw recht op wissing, beperking of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens hebt uitgeoefend, als Beobank een gerechtvaardigd belang heeft om dat te doen (bijvoorbeeld om fraude te bestrijden) of als Beobank wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren.

U kunt de hierboven vermelde rechten uitoefenen door te schrijven naar Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of te mailen naar contactinfo@beobank.be.

Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is Beobank onderworpen aan het toezicht van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Beobank neemt technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder de invoering van passende fysieke, logische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, encryptie en anonimisering om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

13 Beperking van uw recht op inzage : het is wettelijk verboden om de resultaten van een onderzoek naar het witwassen van geld of de financiering van terrorisme mee te delen. Dat betekent dat u daarover geen informatie zult vinden in de reactie van Beobank op de uitoefening van uw recht op inzage in uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard, gerectificeerd of gewist volgens de informatie die Beobank van de bevoegde instanties ontvangt.

11. Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Ze kunnen verschillende functies hebben, maar worden doorgaans door websites gebruikt om bij te houden welke pagina's u bezocht hebt en wat uw voorkeuren zijn. Zo hoeft u deze bij een volgende bezoek niet opnieuw op te geven.

Beobank gebruikt cookies op zijn website om de prestaties ervan te verbeteren, uw voorkeuren te onthouden en u informatie aan te reiken die voor u interessant of nuttig kan zijn.

Beobank gebruikt ook gegevens die door cookies geregistreerd zijn om statistieken voor haar website op te maken en om de prestaties en inhoud ervan te verbeteren.

Beobank slaat uw cookiekeuzes en IP-adres op wanneer u de website www.beobank.be bezoekt om te kunnen aantonen dat de verzameling van gegevens of de intrekking van uw toestemming met betrekking tot cookies op de juiste manier is gebeurd.

De meeste browsers zijn automatisch geconfigureerd om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat u een melding krijgt telkens als er een cookie verstuurd wordt of dat cookies niet op uw harde schijf worden opgeslagen. Als u de cookies van Beobank weigert, kan het zijn dat browsen op de website trager gaat of dat u geen toegang meer hebt tot alle aangeboden diensten.

De website van Beobank kan links bevatten naar websites van derden die gebruiksvoorwaarden hanteren die niet binnen het toepassingsgebied van dit document vallen. Beobank raadt u aan om het Privacybeleid van die derden aandachtig te lezen.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in het Cookiebeleid van Beobank op de website www.beobank.be.

12. Hoe u kunt helpen om uw persoonsgegevens te beschermen

Beobank investeert in de beveiliging van uw persoonsgegevens. Door middel van enkele eenvoudige gewoontes en tips kunt u daar ook zelf aan meehelpen. Deze lijst is niet volledig :

 • Hebt u een nieuw adres, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer ? Geef dat dan zo snel mogelijk door. Zo vermijdt u dat Beobank documenten naar uw oude adres stuurt of belt naar een oud gsm-nummer dat intussen aan iemand anders is toegewezen ;
 • Vertel nooit iemand uw toegangs- of validatiecodes voor Beobank Online ;
 • Kies ervoor om uw rekeninguittreksels in Beobank Online te ontvangen ;
 • Installeer het meest recente besturingssysteem op uw computer en voer alle beveiligingsupdates uit ;
 • Gebruik de meest recente versie van uw browser en voer alle beveiligingsupdates uit ;
 • Gebruik de meest recente versie van uw browser en voer alle beveiligingsupdates uit ;
 • Installeer antivirus-, antispyware- en firewallsoftware op uw computer(s) en werk deze regelmatig bij ;
 • Log niet in op Beobank Online vanaf een gratis wifi-netwerk (hotel, station, winkel, restaurant, bar, luchthaven, enz.), een computer die ter beschikking staat van meerdere gebruikers (bibliotheek, hotel, school, enz.) of op een andere manier die risico's inhoudt.
  Wees buiten de Europese Unie extra waakzaam. De bescherming van uw persoonsgegevens heeft in niet-EU-landen immers niet altijd prioriteit ;
 • Let op voor USB-sticks, externe harde schijven of opladers voor smartphones die u op openbare plaatsen kunt gebruiken. Samen met frauduleuze e-mails en kwaadaardige tools geïnstalleerd door malafide hosts (internet of apps), zijn dit de belangrijkste oorzaken van diefstal van persoonsgegevens of infectie met malware ;
 • Laat uw kaarten of Digipass nooit onbeheerd achter ;
 • Schrijf uw geheime codes nooit op ;
 • Meld u af nadat u Beobank Online hebt gebruikt ;
 • Wees waakzaam op het internet, let op voor e-mails of websites die om uw bankgegevens vragen. Bijvoorbeeld :
  • een buitengewoon, niet te missen aanbod op een sociaal netwerk waarbij u uw bankgegevens moet opgeven om ervan te kunnen profiteren ;
  • een e-mail of sms met de melding dat uw rekeningen of kaarten geblokkeerd zijn. Voorbeeld : in een valse e-mail van amazon.com staat dat uw kredietkaart verlopen is en dat al uw lopende bestellingen geblokkeerd zijn ; vervolgens wordt u doorgestuurd naar een valse website waar u gevraagd wordt om uw kaartnummer, de vervaldatum en de CVV-code (code van 3 of 4 cijfers op de achterkant van uw kredietkaart) op te geven ;
  • een e-mail of sms met een link naar een valse website van Beobank, zogenaamd om veiligheidsredenen of om een van uw kaarten te vernieuwen ;
 • Hoe ziet u of u zich op de echte website van Beobank bevindt
  • Via het adres « https://www.beobank.be/ » en
  • Via het certificaat :
   • Klik op het hangslot links van het adres van de website en controleer of het certificaat verleend is door 'GlobalSign nv-sa' ;
   • Let erop dat het certificaat wel degelijk verleend is voor 'BEOBANK NV/SA'.

Wat moet ik weten of doen om mezelf te beschermen tegen fraudeurs ?

 • Beobank zal u nooit om uw kaartnummers, geheime codes of Digipass-codes vragen ;
 • Als een aanbieding te mooi is om waar te zijn... dan is die hoogstwaarschijnlijk vals ;
 • Als iemand u probeert te beïnvloeden of te imponeren, u bedreigt met ernstige gevolgen of erop staat dat u onmiddellijk en zonder aarzelen uw bankgegevens invoert… dan denkt u beter twee keer na ;
 • Open geen e-mails of bijlagen bij e-mails die verstuurd zijn door mensen die u niet kent ;
 • Pas op voor e-mails of berichten van mensen die u kent maar die een ongebruikelijke inhoud hebben (bijv. vraag om hulp of geld, om te klikken op een link in de e-mail of om een bijlage te openen). Dat kan erop wijzen dat hun e-mail- of socialmedia-account gehackt is ;
 • Pas op voor ongebruikelijke e-mails van bekende personen of bedrijven. Het is heel eenvoudig om de naam van de afzender van een e-mail te wijzigen ;
 • Wees voorzichtig op sociale netwerken, raadpleeg hun privacybeleid en vergeet niet uw cookie- en privacyvoorkeuren in te stellen. Zo blijft het aantal persoonsgegevens die verzameld worden beperkt. Denk eraan dat als een website of dienst gratis is, dat vaak zo is omdat uw persoonsgegevens gebruikt en/of verkocht worden ;
 • Gebruik complexe wachtwoorden (hoofdletters, cijfers, speciale tekens), vermijd voor de hand liggende wachtwoorden (uw naam, de voornaam van uw kinderen of partner, geboortedatum, de naam van uw kat, van uw favoriete voetbalclub, van het dorp of hotel waar u uw laatste vakantie hebt doorgebracht, “123456”, “wachtwoord”, “999999”, “azerty”, “987654”, enz.) en verander uw wachtwoorden regelmatig ;
 • Gebruik niet dezelfde code of hetzelfde wachtwoord voor meerdere bankkaarten of om in te loggen op meerdere websites ;
 • Stel op websites die deze mogelijkheid bieden two-factor authentication in (bijv. een geheime code of wachtwoord in combinatie met bevestiging op uw smartphone om toegang te krijgen tot uw account of transacties) ;
 • Koop alleen op 'erkende' websites waarvan het adres/de URL begint met https:// - de 's' is belangrijk ;
 • Let erop dat de logo's 'Verified by Visa' en/of 'Mastercard Secure Code' op de website staan ;
 • Controleer altijd de transactiegegevens (bedrag, begunstigde, enz.) voordat u een aankoop of online overschrijving bevestigt.

13. Update van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid wordt regelmatig bijgewerkt, onder andere om rekening te houden met wijzigingen in de wet- en regelgeving.

De meest recente versie vindt u op de website www.beobank.be en is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via contactinfo@beobank.be

Hoe kunnen we u helpen?