Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Internationale uitwisseling van fiscale gegevens

Internationale uitwisseling van fiscale gegevens

Zowel Europa als de VS zijn het er over eens dat wanpraktijken koste wat het kost aangepakt moeten worden. Hoe? Door in de eerste plaats te werken aan meer financiële transparantie en openheid. In de VS gebeurt dit via de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Europa doet een beroep op de CRS-akkoorden (Common Reporting Standard). Om deze normen ook in België afdwingbaar te maken, werd de Belgische wetgeving aangepast, wat de doorgifte van persoonsgegevens mogelijk maakt aan landen waarmee België een belastingverdrag heeft afgesloten.

 

Wat is CRS precies?

De CRS vraagt aan financiële instellingen om hun klanten te identificeren en door te geven in welk land ze belastingplichtig zijn. Daarnaast is het de bedoeling dat er automatisch informatie wordt uitgewisseld van belastingplichtigen die hun fiscale woonplaats in een ander land hebben. Denk maar aan de identiteit van de rekeninghouder of begunstigde, het bedrag aan intresten, dividenden en verkoopopbrengsten, levensverzekeringsovereenkomsten, de rekeningstand op het einde van het kalenderjaar, …

Daarnaast zal ook informatie over private vermogensvehikels worden uitgewisseld. Beursgenoteerde bedrijven of bedrijven die hun rekeningen uitsluitend voor commerciële activiteiten gebruiken, vallen niet onder de regelgeving.

De CRS-wetgeving is door de OESO opgesteld op vraag van de G20. Het doel is duidelijk: paal en perk stellen aan belastingontduiking en andere frauduleuze praktijken. De wet gaat in vanaf 2016 en de financiële instellingen moeten vanaf 2017 over gegevens van 2016 rapporteren.

Buiten de Europese Unie hebben ook onder meer Zwitserland, Singapore en de Kaaimaneilanden zich bereid verklaard om vanaf dan gegevens uit te wisselen. Het aantal deelnemende landen (aanvankelijk 90) zal waarschijnlijk in de nabije toekomst nog uitbreiden.

 
In de slipstream van FATCA

De CRS-wetgeving is het Europese antwoord op de Amerikaanse FATCA, een Amerikaanse wet die erop gericht is de bezittingen en inkomsten van Amerikaanse belastingplichtigen wereldwijd te detecteren om belastingontduiking te voorkomen. CRS verschilt op een aantal belangrijke punten van FATCA, zoals de manier waarop de klanten zich moeten identificeren. Daarnaast is de doelgroep waarop CRS van toepassing is een stuk breder.

 
FATCA-plichtig? Vul de juiste formulieren in

Om in staat te zijn te detecteren of een klant al dan niet rapporteerbaar is aan de Amerikaanse belastingadministratie, maken financiële instellingen gebruik van een aantal VS-indicatoren zoals: nationaliteit, land van geboorte, officieel adres, briefwisselingsadres, aan- of afwezigheid van een ‘green card’ (Amerikaanse verblijfs- en werkvergunning), telefoonnummer enzovoort.

Personen met de Amerikaanse nationaliteit (zelfs als ze nog een andere nationaliteit hebben) moeten aan de Amerikaanse belastingadministratie gerapporteerd worden en een formulier W9 ondertekenen dat hun TIN (Taxpayer Identification Number – Fiscaal identificatienummer) vermeldt.

Personen die een andere VS-indicator hebben maar kunnen aantonen dat ze niet onderworpen zijn aan de Amerikaanse belastingadministratie, moeten een formulier W8 ondertekenen en het bewijs leveren dat ze niet belastingplichtig zijn (voorbeeld: woonplaats in de Verenigde Staten, maar als student of diplomaat).

Opgelet: een klant die onderworpen is aan de Amerikaanse belastingadministratie kan geen beleggingsportefeuille openen of aanhouden.

 
Ook in België?

België heeft net als de meeste Europese landen de multilaterale overeenkomst ondertekend die de automatische uitwisseling van fiscale gegevens met de andere ondertekenaars vastlegt. Terwijl de overeenkomst multilateraal is, zijn de feitelijke uitwisselingen bilateraal. Hierdoor moeten alle financiële instellingen in België die info bezorgen aan de Belgische belastingadministratie. Die stuurt de informatie door naar de belastingadministratie van het betrokken deelnemende CRS-rechtsgebied.

 
En wat betekenen CRS en FATCA voor u?

Als klant kunt u op beide oren slapen. De service blijft dezelfde. Uw financiële instelling wisselt de gegevens namelijk automatisch uit met het land waar u belastingplichtig bent. Dit gebeurt op jaarbasis via de Federale Overheidsdienst Financiën. Op fiscaal vlak moet u er wel rekening mee houden dat u de belastingen betaalt aan het land waarin u belastingplichtig bent. Hebt u een rekening in het buitenland? Dan wordt dat meegedeeld aan de Belgische belastingdienst, met een mogelijke belastingverhoging tot gevolg.

 

Tip: maak tijdig werk van de fiscale regularisatie van fondsen die zich op buitenlandse bankrekeningen bevinden.

 

Hoe kunnen we u helpen?