Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wat staat er in het centraal erfrechtregister?

Wie mag het centraal erfrechtregister raadplegen?

Wilt u weten wie naast uzelf nog recht heeft op de erfenis, dan kunt u dit sinds 1 maart opvragen bij het centraal erfrechtregister. Alle notarissen zijn verplicht om daarin de akten van erfopvolging en de Europese erfrechtverklaringen te laten opnemen.

Het centraal erfrechtregister wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Het bevat alle akten en attesten van erfopvolging en de Europese erfrechtverklaringen die door een notaris worden opgemaakt. In die documenten geeft hij aan wie de erfgenamen zijn van een overledene. De akten en attesten zijn voor gebruik in het binnenland, met een Europese erfrechtverklaring kan men zijn rechten in het buitenland laten gelden.

Aanvaarding onder voorwaarde van boedelbeschrijving

Daarnaast worden in het register ook de akten opgenomen waarin de erfgenaam te kennen geeft dat hij de erfenis slechts aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving. Hetzelfde geldt voor de verwerpingen van een nalatenschap. Dergelijke verklaringen worden overigens alleen nog opgemaakt door een notaris en niet meer door de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de nalatenschap is opengevallen.

Bij een inschrijving van een aanvaarding van een erfenis onder voorwaarde van boedelbeschrijving moet binnen de 15 dagen ook een publicatie volgen in het Belgisch Staatsblad. Dat geeft schuldeisers van de erflater de mogelijkheid om binnen de drie maanden hun schuldvorderingen bekend te maken.

De gegevens in het centraal erfrechtregister kunnen gratis worden geraadpleegd door elke belanghebbende.

Wie mag het register raadplegen?

De gegevens in het centraal erfrechtregister kunnen gratis worden geraadpleegd door elke belanghebbende. Dat zijn onder meer notarissen, rechtbanken, advocaten, gerechtsdeurwaarders, overheden en instellingen van openbaar nut, als zij de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Daarnaast door iedereen die een recht kan doen gelden. De betrokkenen moeten dan wel aangeven hoe hun rechten of verplichtingen worden geraakt door het overlijden van de erflater of door diens keuze van erfgerechtigden.

Door de publicatie in het centraal erfrechtregister kunnen de belanghebbenden ook controleren of de documenten door een rechtsgeldige autoriteit werden uitgereikt en of de inhoud ervan niet werd gewijzigd of ingetrokken.

De informatie wordt dertig jaar bijgehouden. Ook de gegevens van wie het register raadpleegt en zijn motivering worden genoteerd. Iedereen die in het erfrechtregister is vermeld, kan overigens een overzicht krijgen van wie de afgelopen zes maanden zijn gegevens heeft geraadpleegd, met uitzondering van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden die belast zijn met de opsporing van misdrijven.

In het kort

  • Het centraal erfrechtregister wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.
  • De informatie in het erfrechtregister wordt dertig jaar bijgehouden.
  • Iedere belanghebbende kan gratis de gegevens raadplegen.

Hoe kunnen we u helpen?