Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wedstrijdreglement I Opti-miss you

 

De firma Beobank NV/SA, met maatschappelijke zetel te Generaal Jacqueslaan 263G, 1050 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0401.517.147, organiseert een wedstrijd.

Artikel 1: Definities

Binnen dit Reglement hebben onderstaande termen de volgende betekenissen:

• "Deelnemer" of "jij": de persoon die aan de voorwaarden van Artikel 3 voldoet en aan de wedstrijd deelneemt.
• "Site": website toegankelijk op het volgende internetadres: : www.beobank.be/ioptimissyou
• "Organisator" of "wij" of “Bank”: Beobank NV/SA.

Artikel 2: Duur

De wedstrijd loopt van 22/2/2021 tot en met 15/3/2021 om 12u ‘s middags, Belgische tijd. Wij behouden ons het recht om de wedstrijd uit te stellen of te annuleren indien de omstandigheden dat vereisen. In een dergelijk geval zullen wij je zo snel mogelijk informeren via onze Facebookpagina.

Artikel 3: Voorwaarden voor deelname

Deze wedstrijd bevat geen aankoopverplichting en is volledig gratis.

De deelname aan deze wedstrijd houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit Reglement en van alle beslissingen die de Organisator zou kunnen nemen om het goede verloop van de actie te verzekeren.

De wedstrijd is alleen toegankelijk voor wettelijk meerderjarige personen die handelingsbekwaam zijn en op het Belgische grondgebied en/of in het Groothertogdom Luxemburg wonen.

Deelname aan de wedstrijd is gebaseerd op de publicatie door de deelnemer op Facebook of Instagram van een originele foto of video van hemzelf in feed of in story, met gebruik van één van de 5 « I OPTI’MISS YOU » filters,  waarin hij de persoon tagt met wie hij een van de activiteiten vermeld onder artikel 4 wilt doen. In de publicatie dient de deelnemer eveneens de hashtag #IOPTIMISSYOU en de tag van de Organisator te vermelden, zijnde @beobank (op Instagram) of NL:@beobankbelgie of FR: @beobankbelgique (op Facebook). De publicatie moet verplicht in de openbare modus (vertrouwelijkheidsinstellingen) worden gepost, zodat Beobank rekening kan houden met de deelname.

Elke deelnemer kan één keer deelnemen voor elk van de 5 activiteiten die voorgesteld worden tijdens deze wedstrijd, maar zal slechts één prijs/activiteit kunnen winnen. Indien de jury zijn publicaties weerhouden heeft voor meerdere activiteiten, zal de jury onder de publicaties van de deelnemer de meest originele kiezen om hem een prijs toe te kennen.

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd:

• mensen die werken voor of samenwerken met de Organisator of met één van de bedrijven die aan de organisatie of de verspreiding van de wedstrijd deelnemen,
• personeelsleden van de Organisator en hun gezinnen,
• mensen die samenwerken in een georganiseerd verband of als onderdeel van een wettelijke of feitelijke vereniging, of op welke andere wijze dan ook, om hun kansen op het winnen van de wedstrijd te vergroten.

Zullen ongeldig worden verklaard:

• deelnames die niet alle verplichte informatie bevatten,
• deelnames die een onjuiste of twijfelachtige identiteit vermelden,
• deelnames die niet voldoen aan de criteria voor deelname aan dit Reglement.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd weet en aanvaard je dat wij jou e‐mails kunnen sturen die betrekking hebben op de wedstrijd.

Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude kan leiden tot uitsluiting van de Deelnemer, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing vereist is. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen al wie zich schuldig maakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik. Georganiseerde of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden beschouwd als misbruik of fraude en kunnen leiden tot uitsluiting van de betreffende Deelnemers, waarbij alle andere rechten van de Organisator onveranderd blijven, inclusief het recht voor de Organisator om eventuele schade te verhalen op de betrokken deelnemer(s).

Artikel 4: Aanwijzing van winnaars en prijzen

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer op Facebook of Instagram een originele foto of video van hemzelf posten in feed of in story met gebruik van één van de 5 « I OPTI’MISS YOU » activiteitsfilters,  en daarbij de persoon taggen met wie hij een van de hieronder vermelde activiteiten wilt doen.  In zijn publicatie dient de deelnemer eveneens de hashtag #IOPTIMISSYOU en de tag van de Organisator te vermelden , zijnde @beobank (op Instagram) of NL:@beobankbelgie of FR: @beobankbelgique (op Facebook). De publicatie moet verplicht in de openbare modus (vertrouwelijkheidsinstellingen) worden gepost, zodat Beobank rekening kan houden met de deelname.

Een jury zal de winnaars bepalen op basis van de originaliteit van de foto of story.

De te winnen prijzen zijn de volgende :

Voor de activiteit ‘Citytrip’: 5 x een Bongo ‘3 Magnifieke dagen in Europa’ t.w.v. van 399,90 €.
Voor de activiteit ‘Film’: 20 x een Bongo ‘Movie & Popcorn voor twee’  t.w.v. 29,90 €.
Voor de activiteit ‘Sterrenrestaurant’: 10 x een Bongo ‘Michelin Sterrenrestaurants’ t.w.v. 149,90 €.
Voor de activiteit ‘Concert’: 10 x 1 Ticketmaster Giftcard voor concerttickets voor 2, t.w.v. 100 €.
Voor de activiteit ‘KRC Genk Match’ : 20 x 2 tickets voor een wedstrijd van KRC Genk naar keuze.

Elke prijs is persoonlijk en kan niet aan een andere persoon worden overgedragen. De prijs kan in geen geval worden geruild, noch tegen de waarde in geld noch tegen andere goederen.

De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte gesteld worden ten laatste op 5 april 2021. Indien de winnaars niet reageren op de contactopnames van de Organisator binnen de 5 werkdagen, behoudt deze zich het recht om deze winnaar uit te sluiten en een andere winnaar aan te duiden. De namen van de winnaars zullen ook gepubliceerd via een post op de Beobank Facebook/Instagram pagina.

Er kan niet gecommuniceerd worden over het verloop van de wedstrijd, het bepalen van de winnaars, noch over de toekenning van de prijs. De selectie van de winnaars door de Organisator is onbetwistbaar. Inzake alle mogelijke problemen bij het uitleggen of toepassen van dit Reglement wordt door de Organisator onafhankelijk beslist.

Artikel 5: Gedragsregels inzendingen

Deelnemers mogen de wedstrijd niet gebruiken om:

• politieke of religieuze ideeën te uiten,
• te treiteren, schelden of discrimineren,
• wormen, virussen of andere schadelijke software op de websites van de wedstrijd te plaatsen.

Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden en Beobank NV/SA, met deze gelieerde ondernemingen en/of haar merken, op geen enkele wijze schaden.

Deelnemers mogen niets inzenden waarmee inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Deelnemers worden niet betaald voor hun inzendingen en/of deelname. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan de wedstrijd. Beobank NV/SA behoudt zich het recht voor de in haar ogen ongeldige inzendingen direct van deelname te allen tijde uit te sluiten en/of van sites van de wedstrijd te (laten) verwijderen.

Artikel 6: Persoonsgegevens

De door elke deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatoren verwerkt overeenkomstig de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enkel en alleen met als doelstelling het organiseren van deze wedstrijd. Verwerkingsverantwoordelijke: Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel; contactinfo@beobank.be.

Elke Deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op hem betrekking hebben en om deze te wijzigen of te laten verwijderen. Personen die het recht uitoefenen hun gegevens te laten verwijderen vóór het einde van de wedstrijd worden verondersteld af te zien van deelname.

Mocht je één van de winnaars zijn van de wedstrijd, dan zal de Bank kosteloos je achternaam, voornaam en foto op hun website en sociale media kunnen plaatsen gedurende een periode van één jaar.

Artikel 7: Veranderingen in het Reglement

De Organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd te wijzigen, uit te breiden of te annuleren als gevolg van een gebeurtenis buiten zijn controle en/of om de site te verbeteren. Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht om de keuze van de prijzen, een clausule van dit Reglement of zijn werkwijze te wijzigen indien onvoorziene en/of omstandigheden buiten zijn macht dit zou rechtvaardigen.

Iedere verandering en/of verbetering zal opgenomen worden in dit Reglement, zal het onderwerp zijn van een aankondiging op de site.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van de verbindingsrechten, noch de toekenning van de prijs van een Deelnemer. Ook zal de Organisator geen aansprakelijkheid aanvaarden als door overmacht of onvoorziene gebeurtenissen (waaronder, maar niet alleen, technische problemen, verlies of vertraging door de postbezorging, enz.) de organisatie en administratie van de wedstrijd worden ontwricht. Onder deze omstandigheden zullen wij de Deelnemers via de site of Facebook op de hoogte stellen.

Artikel 9: Algemene bepalingen

Deelname aan deze wedstrijd is onderworpen aan onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Reglement in zijn geheel. In geval van betwisting, is de Belgische wet van toepassing en enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Artikel 10: Vragen?

Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de wedstrijd of vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen via e‐mail: infonews@beobank.be

De dienst Marketing behandelt je vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Beobank afdeling. Afhankelijk van de aard van je vraag/klacht en manier waarop je contact hebt opgenomen met de klantendienst, krijg je telefonisch of schriftelijk (of per e‐mail) antwoord. Je zult uiterlijk binnen de 4 weken een reactie ontvangen.

Hoe kunnen we u helpen?