Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe verwerpt u een erfenis?

Wat moet u doen als u een erfenis niet wil aanvaarden?

Wilt u een erfenis niet aanvaarden omdat de erflater meer schulden dan bezittingen heeft? Of omdat u niets van hem of haar moet hebben? Dan moet u de erfenis formeel verwerpen. Sinds 2017 moet u dat verplicht doen bij een notaris. Voor deficitaire erfenissen of kleine positieve erfenissen rekent die zelfs geen ereloon aan.

Een erfenis omvat zowel activa als passiva. Anders gezegd: bezittingen en schulden. Wie een erfenis aanvaardt, doet dat voor het geheel. Enkel de krenten uit de pap halen, mag niet.

De aanvaarding van een erfenis kan stilzwijgend gebeuren. Wie het huis van de overledene ‘leegmaakt’ en daarbij iets meeneemt, doet dat al. Hij of zij moet dan ook de schulden aanvaarden.

Kostprijs

Wie de erfenis niet wil, moet daar formeel afstand van doen. Dat moet sinds 3 augustus 2017 verplicht gebeuren in een authentieke akte bij een notaris. De keuze van de notaris is wel vrij. Het moet bovendien niet gaan om een aparte akte. De opname in een akte van erfopvolging is voldoende.

Voordien kon dat ook bij de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de erflater. Maar die mogelijkheid werd geschrapt.

Voor nalatenschappen waarvan de schulden groter zijn dan de bezittingen rekent de notaris voor de verwerping geen ereloon aan. Ook worden dan geen registratierechten geheven. Dezelfde regeling geldt voor erfenissen met een positief saldo van hoogstens 5.000 euro.

Als alle erfgenamen de erfenis verwerpen, is het aan de overheid om te bepalen of ze de nalatenschap al dan niet aanvaardt.

Voorrecht van boedelbeschrijving

Soms is het niet op voorhand bekend of de nalatenschap positief, dan wel negatief is. In dergelijke gevallen kan een erfgenaam de erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. De notaris zal dan een inventaris opmaken met bezittingen en schulden. De erfgenaam moet vervolgens de schulden betalen, maar slechts beperkt tot de bezittingen. Hij zal geenszins uit eigen zak moeten bijbetalen mocht er nog een negatief saldo resteren. In het slechtste geval ontvangt de erfgenaam dus niets.

Ook het aanvaarden van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving moet nu verplicht bij een notaris gebeuren. De wetgever wilde hiermee bereiken dat alle betrokkenen goed worden ingelicht over de gevolgen van hun keuze.

De kostprijs voor het aanvaarden van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving of het verwerpen van een erfenis van meer dan 5.000 euro hangt af van het concrete dossier. De kosten per persoon worden verlaagd als meerdere personen tegelijkertijd een tussenkomst van de notaris vragen.

De keuze voor een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving wordt ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Eens u een erfenis hebt aanvaard of verworpen, kunt u niet meer terugkomen op uw keuze. Ze is dus meteen definitief.

Samengevat

  • Wilt u een erfenis niet omdat er meer schulden dan bezittingen zijn, dan moet u naar een notaris.
  • Twijfelt u over een erfenis, dan kunt u ze aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.
  • Voor deficitaire erfenissen of nalatenschappen tot 5.000 euro rekent een notaris geen ereloon aan.
  • Een aanvaarding of verwerping van een erfenis is onherroepelijk.

Hulp nodig bij een erfenis?

Contacteer uw Beobank adviseur

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?