Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

structured notes

Beleggen in gestructureerde producten

  • Een gestructureerd product is een beleggingsoplossing die verschillende beleggingsinstrumenten combineert onder één structuur met een specifieke doelstelling en een beperkte inschrijvingsperiode. Dit kan een interessante oplossing zijn om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren.

gestructureerde producten

Wat zijn gestructureerde producten?

Het geïnvesteerde kapitaal in een gestructureerd product wordt belegd in verschillende financiële activa. Over het algemeen bestaat een gestructureerd product uit een nulcoupon obligatie. Een nulcoupon obligatie is een obligatie die geen interesten uitkeert tijdens de looptijd van de lening (de intrest wordt niet jaarlijks uitgekeerd maar wordt gekapitaliseerd tot aan de vervaldag). Dit gedeelte van de belegging zorgt voor de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het belegde kapitaal op eindvervaldag, afhankelijk van het type van structuur.

Met de rest van het kapitaal worden opties op de onderliggende activa aangekocht. Een optie is een recht om het onderliggende actief te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) aan een bepaalde prijs gedurende de uitoefeningstermijn van de optie. Dit gedeelte van de belegging zorgt op vervaldag of op de tussentijdse betaaldagen voor een eventuele meerwaarde of verlies zoals bepaald in de specifieke condities van het gestructureerd product.

De looptijd van een gestructureerd product varieert per product maar ligt veelal tussen 3 en 10 jaar.

sousjacents

Wat zijn de onderliggende beleggingsproducten?

Het resultaat van een gestructureerd product wordt berekend aan de hand van een formule, die bepaalt hoe het rendement op eindvervaldag, of eventueel bij tussentijdse couponbetalingen, wordt berekend. Deze bereking gebeurt op basis van de evolutie van het onderliggend actief.

De onderliggende activa van een gestructureerd product kunnen zijn: intrestvoeten, een korf van aandelen, valuta, fondsen, indices of een combinatie van die activa (hybride producten).

Er bestaan heel wat verschillende structuren en elk gestructureerd product heeft specificieke eigenschappen.

De structuren kunnen als doel hebben:

  • potentiële inkomsten te genereren. Dit zijn structuren die afhankelijk van de prestatie van de onderliggende activa op periodieke tijdstippen een coupon kunnen uitbetalen aan de belegger.
  • potentiële groei te genereren. Dit zijn producten waarvan het rendement pas op eindvervaldag wordt uitbetaald, afhankelijk van de prestatie van de onderliggende activa.
homme tel

Gestructureerde producten met kapitaalbescherming

Er zijn gestructureerde producten die recht geven op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de garantiegever) op de eindvervaldag (of op de vervroegde terugbetalingsdatum als die er is) en er zijn er die dat slechts gedeeltelijk of helemaal niet geven.

  • Deze informatie staat vermeld op elk essentieel informatiedocument die aan de klant wordt gegeven alvorens een beslissing te nemen en waarop duidelijk de emittent en de eventuele garantiegever vermeld staan. Potentiële beleggers worden aangeraden om naast het essentieel informatiedocument, ook het basisprospectus, eventuele supplementen bij het prospectus, alle in het prospectus door verwijzing opgenomen documenten en het document 'Final Terms’ zorgvuldig te lezen alvorens te beleggen.

Onze nieuwe aanbieding

CIC (FR) Fixed to Floating CMS Linked Coupon Note 2028 C

Emittent: Crédit Industriel et Commercial, CIC

Looptijd: 4 jaar

Kapitaalbescherming: recht op 100% terugbetaling van de nominale waarde op eindvervaldag

Intekenperiode: 15/04/2024 - 14/06/2024

Uitgifte- en betaaldatum: 20/06/2024

Gelinkte documenten

afspraak gestructureerd product

Praat erover met uw beleggingsadviseur

Description

Wilt u meer weten over onze gestructureerde producten of andere beleggingsoplossingen? Maak dan een afspraak met een Beobank beleggingsadviseur. Hij kan u alle informatie geven en nagaan welk product het best bij uw beleggerprofiel past.

Maak een afspraak

Risico's gestructureerde producten

Gestructureerde producten houden een aantal intrinsieke risico’s.

De voornaamste risico's zijn:

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent. Indien, in het kader van de bepalingen inzake de sanering en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten in gebreke blijven van de emittent vaststelt, kan deze beslissen om maatregelen te nemen die een impact hebben op de waarde van de producten (bail-in). In dat kader draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de vaste meerwaarde geheel of gedeeltelijk te verliezen, of kan hij verplicht worden om zijn schuldvorderingen ten aanzien van de emittent om te zetten in kapitaalaandelen. Als de perceptie van het kredietrisico in hoofde van de emittent verslechtert, kan dit gevolgen hebben voor de terugkoopprijs van het gestructureerd product. Hoe verder de eindvervaldag verwijderd, hoe groter de mogelijke impact.

 

Liquiditeitsrisico

Een gestructureerd product mag niet beschouwd worden als een liquide belegging. De belegger moet de intentie hebben om het product tot op de eindvervaldag te behouden. Het recht op terugbetaling van het belegde kapitaal (indien het product dat geheel of gedeeltelijk geeft) geldt op de eindvervaldag of op de vervroegde terugbetalingsdatum die door de emittent wordt bepaald. De liquiditeit en de voorwaarde voor verkoop op de secundaire markt schommelen dagelijks en zijn niet gegarandeerd. Indien u als belegger verkoopt voor de vervaldag is het mogelijk dat de verkoopprijs of het terugbetaalde bedrag lager is dan het geïnvesteerde bedrag. Het is ook mogelijk dat de belegger het product niet kan verkopen.

 

Risico gelinkt aan de rentevoeten

Er bestaat eveneens een risico gelinkt aan een stijging/daling van de rentevoeten die de prijs van het gestructureerd product kan beïnvloeden. Indien, bijvoorbeeld, na de uitgifte de marktrentevoeten stijgen, kan de prijs (m.a.w de waarde verkregen bij de verkoop vóór de vervaldag) van het gestructureerd product dalen.

 

Risico op schommelingen van de prijs van het product

Tot aan de eindvervaldag kan de prijs van het product fors schommelen door de evolutie van de marktparameters, door de evolutie van de onderliggende activa en door de evolutie van de perceptie van het kredietrisico in hoofde van de emittent. Een stijging van de rente kan een negatieve impact hebben op de prijs van het product. Hoe verder de eindvervaldag verwijderd, hoe groter de mogelijke impact.

 

Kapitaalsrisico

In geval het gestructureerd product geen of gedeeltelijk recht geeft op terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag (of op de vervroegde terugbetalingsdatum als die er is), bestaat er een risico dat het belegde kapitaal niet of slechts gedeeltelijk zou terugbetaald worden.

 

Wisselkoersrisico

Beleggers in een gestructureerde product dat in vreemde munten noteert, dienen rekening te houden met
een risico gelinkt aan wisselkoersschommelingen die kunnen leiden tot een kapitaalverlies.

 

Onze afgelopen aanbiedingen

CIC (FR) Fixed to Floating CMS Linked Coupon Note 2028 B

Emittent: Crédit Industriel et Commercial, CIC

Looptijd: 4 jaar

Kapitaalbescherming: recht op 100% terugbetaling van de nominale waarde op eindvervaldag

Intekenperiode: 19/02/2024 - 22/03/2024

Uitgifte- en betaaldatum: 25/03/2024

CIC (FR) Fixed to Floating CMS Linked Coupon Note 2028

Emittent: Crédit Industriel et Commercial, CIC

Looptijd: 4 jaar

Kapitaalbescherming: recht op 100% terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag

Intekenperiode: 20/11/2023 - 19/01/2024

Uitgifte- en betaaldatum: 22/01/2024

CIC (FR) Fixed to Floating CMS Linked Coupon Note 2027

Emittent: Crédit Industriel et Commercial, CIC

Looptijd: 4 jaar

Kapitaalbescherming: recht op 100% terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag

Intekenperiode: 18/09/2023 - 28/10/2023

Uitgifte- en betaaldatum: 30/10/2023

Gelinkte documenten

Goldman Sachs International (UK) Interest Linked Note 2029

Emittent: Goldman Sachs International

Looptijd: 6 jaar

Kapitaalbescherming: recht op 100% terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag

Intekenperiode: 06/05/2023 - 07/07/2023

Uitgifte- en betaaldatum: 14/07/2023

Gelinkte documenten

Goldman Sachs International (UK) Annual Coupon Note Global Select Dividend 2028

Emittent: Goldman Sachs International

Looptijd: 5 jaar

Kapitaalbescherming: recht op 100% terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag

Intekenperiode: 06/03/2023 - 28/04/2023

Uitgifte- en betaaldatum: 02/05/2023

Gelinkte documenten

Société Générale (FR) Auto Callable Note Eurozone 2028

Emittent: Société Générale

Looptijd: max. 5 jaar, vervroegde terugbetaling mogelijk in het tweede jaar

Kapitaalbescherming: recht op 100% terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag

Intekenperiode: 23/11/2022 - 24/01/2023

Uitgifte- en betaaldatum: 27/01/2023

Gelinkte documenten

Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Note Eurozone 2028

Emittent: Goldman Sachs International

Looptijd: max.6 jaar, vervroegde terugbetaling mogelijk in het derde jaar

Kapitaalbescherming: recht op 100% terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag

Intekenperiode: 20/07/2022 - 20/09/2022

Uitgiftedatum: 23/09/2022

Gelinkte documenten

BNP PARIBAS S.A. (FR) Callable Green Certificate 2027

Emittent: BNP Paribas S.A.

Looptijd: max.6 jaar, vervroegde terugbetaling mogelijk vanaf derde jaar

Kapitaalbescherming: recht op 90% terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag

Intekenperiode: 26/10/2020 - 29/12/2020

Uitgiftedatum: 11/01/2021

BNP Paribas Issuance BV (NL) Booster Certificate Climate Care Low Carbon 2025

ISIN code: XS2053644634

Emittent: BNP Paribas Issuance B.V.

Intekenperiode: 03/02/2020 - 20/03/2020

Uitgiftedatum: 01/04/2020

Société Générale Booster Note Global ESG Leaders

ISIN code: FR0013453016

Emittent: Société Générale

Intekenperiode: 04/11/2019 - 30/12/2019

Uitgiftedatum: 06/01/2020

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (France) Autocallable 2 4 6 ESG

ISIN code: FR0013411154

Emittent: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe

Intekenperiode: 03/05/2019 - 03/06/2019

Uitgiftedatum: 04/06/2019

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (France) Autocallable 2 4 6 Note 2027

ISIN code: FR0013396710

Emittent: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe

Intekenperiode: 30/01/2019 - 28/03/2019 (behoudens vervroegde afsluiting)

Uitgiftedatum: 29/03/2019

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (France) Autocallable Note 2027

ISIN code: FR0013229366

Emittent: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe

Intekenperiode: 23/01/2017 - 20/03/2017

Uitgiftedatum: 22/03/2017

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (France) 5+3 Autocollable Note

ISIN code: FR0011677665

Emittent: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe

Intekenperiode: 27/01/2014 - 24/03/2014

Uitgiftedatum: 26/03/2014

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Gestructureerde producten die verdeeld worden door Beobank NV/SA zijn geen bankdeposito's en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.