Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Beobank Patrimonial

Beobank Patrimonial van ACM Belgium Life NV

 • De voordelen van een levensverzekering met die van een gediversifieerde belegging

 • Bescherming van uw erfgenamen

 • Een toegangelijke en flexibele oplossing

Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s waaronder het eventuele verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA. Gelieve eerst kennis te nemen van het Document met essentiële informatie en de Algemene voorwaarden voor u intekent.

Bij de intekening van een Beobank Patrimonial tak 23 contract kunt u kiezen uit een of meerdere fondsen. Vooraleer u intekent, nodigen wij u uit om eerst het essentiële informatiedocument van Beobank Patrimonial en de essentiële informatiedocumenten van de verschillende fondsen na te lezen. Zo kan u een fonds kiezen dat aansluit bij uw beleggingsdoelstellingen en het financiële risico dat u bereid bent te nemen.  

beobank patrimonial 1

Waarom een levensverzekering afsluiten als belegging?

Een levensverzekering past in elke beleggingsportefeuille omdat het beantwoordt aan verschillende financiële objectieven. U kunt er een reserve of een aanvullend pensioen mee opbouwen of beleggen met een specifiek doel.

Een levensverzekering kan ook perfect deel uitmaken van uw successieplanning. Het laat u toe om kapitaal over te dragen bij leven of na overlijden aan één of meerdere begunstigden. Houd wel rekening met het erfrecht. Zo bestaat er een voorbehouden gedeelte voor de reservataire erfgenamen. U kunt bijgevolg geen levensverzekering afsluiten om reservataire erfgenamen te onterven.

beobank patrimonial 3

Wat is een beleggingsverzekering tak 23?

Het gaat om een levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen. U geniet geen gegarandeerde intrestvoet of gewaarborgd kapitaal maar u hebt kans op een potentieel hoger rendement. U hebt de vrije keuze van verzekerde, van begunstigde(n), van extra bescherming en betaalt geen roerende voorheffing op de meerwaarde.

Beobank Patrimonial 3

Waarom kiezen voor de Beobank Patrimonial levensverzekering?

Met Beobank Patrimonial combineert u de voordelen van een levensverzekering met die van een gediversifieerde belegging in kwalitatieve beleggingsfondsen. De combinatie van en de verdeling over de fondsen wordt in functie van uw beleggersprofiel bepaald. U bouwt kapitaal op en profiteert van een rendement dat in overeenstemming is met uw beleggingsdoelstellingen en de markttendensen.

De voordelen van onze tak 23 beleggingsverzekering

 • Volgens uw ritme

  U bepaalt zelf het ritme waarmee u belegt. Zowel eenmalige als periodieke stortingen zijn mogelijk.

 • Gediversifieerde belegging

  Binnen het luik van externe fondsen van Tak 23 van het Beobank Patrimonial contract, heeft u toegang tot diverse hoogkwalitatieve beleggingsfondsen, in functie van uw beleggersprofiel.

 • Begunstig wie u lief is

  Zoals bij elk levensverzekeringscontract, kunt u een begunstigde aanstellen in geval van overlijden. U kunt bovendien kiezen voor optionele waarborgen om uw dierbaren nog beter te beschermen.

 • Beveilig uw belegging

  Voeg de automatische arbitrageopties Stop Loss en Take Profit toe aan uw contract om uw meerwaarden (Take Profit) veilig te stellen of om uw verliezen te begrenzen (Stop Loss) volgens een drempel die u precies aangeeft.

 • Fiscaal interessant

  U geniet het fiscale regime van de levensverzekering. De meerwaarden op de gekozen beleggingsfondsen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.

Niveau van winst en verlies bepalen

Twee gratis arbitrageopties

1
Take Profit

Met deze optie kunt u uw winsten beschermen. U bepaalt namelijk een drempel en vanaf die drempel worden  de meerwaarden van de fondsen overgedragen (met een minimum van 5%, aanpasbaar per schijf van 1%), en elke keer dat deze grens wordt bereikt, worden de gerealiseerde meerwaarden automatisch gearbitreerd naar een monetair fonds.

2
Stop Loss

Stel uw niveau van acceptatie van verlies precies vast. U bepaalt vrij - met een minimum van 10% en aanpasbaar per schijf van 1% - de drempel van waardevermindering van de fondsen. Zodra de drempel van waardevermindering (relatief of absoluut) is bereikt, worden de fondsen automatisch gearbitreerd naar een monetair fonds.

Productinfo en risico’s

Producttype

Beobank Patrimonial is een Tak 23 levensverzekeringsproduct van ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Doelstellingen

Dit levensverzekeringscontract past zich aan uw doelstellingen en uw beleggersprofiel aan door u een gevarieerd gamma beleggingsfondsen aan te bieden. De verdeling tussen deze verschillende fondsen zal afhangen van uw beleggersprofiel en uw persoonlijke keuze, dit alles rekening houdend met uw huidige financiële situatie en uw doelstellingen voor de toekomst. Zo kunt u uw spaargeld opdelen in functie van uw behoeften en het resultaat dat u op termijn beoogt; u kunt ook op elk moment uw beleggingsdoelstellingen herzien.

Het Beobank Patrimonial contract heeft dus tot doel voor uzelf een kapitaal samen te stellen of te valoriseren in functie van uw doelstellingen en uw beleggingshorizon op middellange of lange termijn, dit alles terwijl uw dierbaren zijn beschermd. Het levensverzekeringscontract Beobank Patrimonial voorziet in het geval van overlijden van de verzekerde om de reserve van het contract te storten aan de begunstigde(n) die u zelf hebt aangeduid.

Door diversiteit en flexibiliteit te combineren, begeleidt het Beobank Patrimonial contract u bij het samenstellen, diversifiëren of beheren van uw vermogen en tegelijk een kapitaal over te dragen aan uw dierbaren, uw pensioen voor te bereiden en dit in een specifiek fiscaal kader.

Kenmerken van het contract

Bedragen bij de intekening

Minimumbedrag van de initiële storting: € 1.500.

Minimum bedrag bij geprogrammeerde stortingen: €50

Bijkomende stortingen en afkopen

 • Bijkomende stortingen van minimum € 500 zijn op elk moment mogelijk (taks van 2 % en instapkosten inbegrepen)
 • Gedeeltelijke afkopen van minimum € 500 zijn op elk moment mogelijk, zonder kosten. Minimale restwaarde: € 500

ACM Belgium Life NV verbindt zich er toe om:

 • Bij leven op de einddatum van het contract, aan de verzekeringnemer, op zijn aanvraag, een kapitaal te betalen gelijk aan de afkoopwaarde van de onderliggende fondsen. De afkoopwaarde wordt berekend op de 3e werkdag volgend op de einddatum;
 • Bij overlijden van de verzekerde, aan de begunstigde(n), op zijn (hun) aanvraag, een kapitaal te betalen dat gelijk is aan de afkoopwaarde van de onderliggende fondsen. De afkoopwaarde wordt berekend op de 3e werkdag volgend op de ontvangst van de overlijdensakte;
 • Bij de aanvraag van een gehele of gedeeltelijke afkoop, aan de verzekeringnemer, op zijn aanvraag, een kapitaal te betalen gelijk aan (een deel van) de afkoopwaarde van de onderliggende fondsen. De afkoopwaarde wordt berekend op de 3e werkdag volgend op de ontvangst van de aanvraag en van de nodige stukken.

De aanvraag dient steeds overeenkomstig de algemene voorwaarden te gebeuren.

Optionele dekkingen

Op het moment van de intekening, heeft u ook de mogelijkheid om in te tekenen op één van de volgende aanvullende overlijdensverzekeringen, voor zover als de verzekerde tussen 18 en 70 jaar oud is bij de intekening:

 • Aanvullende dekking bij overlijden met minimumkapitaalvereiste: het gestorte kapitaal overlijden mag niet minder zijn dan de som van de uitgevoerde stortingen (verminderd met de uitgevoerde opnames). Deze waarborg eindigt op de 75ste verjaardag van de verzekerde
 • Aanvullende dekking bij overlijden 130%: het gestorte kapitaal overlijden mag niet minder zijn dan 130% van de gestorte premies (verminderd met 130% van de uitgevoerde bruto afkopen). Deze waarborg eindigt op de 75ste verjaardag van de verzekerde.

Voornaamste uitsluitingen bij optionele dekkingen

 • Overlijdens die werden veroorzaakt door opzettelijke of illegale daden van de verzekerde.
 • Een zelfdoding van de verzekerde in de loop van het eerste jaar van het contract.
 • Het gebruik van drugs en andere verdovende middelen.

Voornaamste beperkingen bij optionele dekkingen

 • De uitkering van het kapitaal is onderworpen aan voorlegging van bewijsstukken volgens de lijst die van kracht is op de dag van kennisgeving van het overlijden van de verzekerde aan de verzekeraar.
 • De facultatieve dekkingen zijn beperkt tot 150.000 EUR per verzekerde voor alle Beobank Patrimonial levensverzekeringscontracten samen.

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Looptijd van het contract

 • U bent vrij om de looptijd bij inschrijving te bepalen maar deze bedraagt minimum 8 jaar en 1 maand en maximum 30 jaar.
 • Op het einde van de gekozen looptijd bij de intekening, zal het contract jaarlijks stilzwijgend verlengd worden behalve in geval van opzegging.

U krijgt een bezinningsperiode van 30 kalenderdagen volgend op de datum van inwerkingtreding van het contract, waarin u de mogelijkheid hebt om het verzekeringscontract zonder kosten op te zeggen (de terugbetaling heeft betrekking op de waarde van de toegekende eenheden, vermeerderd met de instaprechten, verminderd met de eventuele kosten verbonden aan de aanvullende overlijdensdekking). Elke aanvraag tot opzegging moet per aangetekende brief gericht worden aan de verzekeringsmaatschappij.

Het is ook mogelijk om een volledige afkoop te vragen op elk moment tijdens de looptijd van het contract (met akkoord van de accepterende begunstigde, in voorkomend geval).

Toepasselijk recht op het contract

Deze polis is onderworpen aan en moet geïnterpreteerd worden volgens de Belgische wetgeving. Elk geschil dat ontstaat binnen of in samenhang met de polis is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Indien de verzekeringnemer buiten België gevestigd is, verklaren de partijen nu reeds te kiezen voor het Belgisch recht, als de wet dit toestaat.

Rendement

Het potentiële rendement is afhankelijk van de prestaties van het fonds of de fondsen waarin u via deze polis belegt. Beobank Patrimonial stelt een brede waaier van externe beleggingsfondsen voor, uitgedrukt in rekeneenheden, met de mogelijkheid om ze onderling te vermengen. Het resultaat van een beleggingsfonds van Tak 23 is gekoppeld aan de evolutie van de waarde van de rekeneenheid van dit fonds. Deze is vatbaar voor zowel stijgende als dalende wijzigingen.

ACM Belgium Life NV verbindt zich slechts tot het aantal rekeneenheden en niet tot hun waarde die de verzekeraar niet waarborgt. Het financiële risico wordt bijgevolg volledig gedragen door de verzekeringsnemer.

Inventariswaarden van de fondsen

De netto-inventariswaarde (NIW) van de fondsen die kunnen worden aangehouden in een Beobank Patrimonial contract kan je hier raadplegen. Deze lijst wordt op maandelijkse basis aangevuld.

Risico's

Externe fondsen van Tak 23

Dit type van fondsen houdt bepaalde risico’s in:

 • Kapitaalsrisico: het risico dat de investeerder, op de vervaldag of na afloop van zijn investering, niet de totaliteit van zijn initiële inleg kan recupereren.
 • Insolvabiliteits/kredietrisico: in het geval van een betalingsverzuim van de verzekeringsmaatschappij bestaat er een risico dat het geïnvesteerde kapitaal niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald wordt.
 • Liquiditeitsrisico: als u als investeerder voor de vervaldag uw geld wenst te recupereren, kunt u moeilijkheden ondervinden om tijdig en aan een redelijke prijs uw fondsen terug te krijgen.
 • Risico’s verbonden aan aandelen: de aandelenkoersen variëren dagelijks in functie van verschillende factoren, zoals algemene, economische, sectoriële en bedrijfsgebonden informatie.
 • Wisselrisico: bij een investering in een andere munteenheid dan de euro, bestaat er een risico dat deze ongunstig evolueert en het rendement van de investering doet verminderen.
 • Renterisico: het risico dat verbonden is aan de verandering van de intrestvoeten op de markt. Dit kan een daling van de koers van het aandeel met zich meebrengen.
 • Volatiliteitsrisico: de kans dat de koers van een investering met variabel inkomen onderworpen wordt aan min of meer sterke fluctuaties die een hogere of lagere waarde met zich mee kunnen brengen.
 • Flexibel en gediversifieerd beheer met discretionair karakter
 • Risico verbonden aan afgeleide producten: het fonds uit de tak 23 kan een beroep doen op financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van onderliggende activa. Dit betekent dat koersschommelingen van de onderliggende activa, zelfs al zijn ze klein, belangrijke wijzigingen in de prijs van het overeenkomstige afgeleide product met zich mee kunnen brengen.
 • Operationeel risico, risico van opkomende markten: een investering in een opkomende markt omvat een hoog risico omdat de politieke en economische situatie van deze markten minder transparant is.
 • Tegenpartijrisico: het risico dat een tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, wat kan leiden tot een betalingsverzuim of levering die niet doorgaat. Dit kan op zijn beurt een daling van de liquiditeitswaarde tot gevolg hebben.

Kosten en fiscaliteit

Kosten

 • Instapkosten: maximum 4,75% van elke premie na aftrek van de premietaks
 • Beheerskosten: 0,075% maximum per maand en van toepassing op het uitstaande bedrag op de beleggingsfondsen van Tak 23. Deze kosten worden in mindering gebracht door de verzekeraar en worden rechtstreeks berekend op de inventariswaarde.
 • Uitstapkosten: 0%
 • Afkoopkosten: 0%
 • Arbitragekosten: 0,50% met een minimum van 25€ en een maximum van 50€. Een arbitrage gratis per kalenderjaar (de automatische arbitrageopties zijn gratis).

De verzekeringsmaatschappij stort een deel van de instapkosten en de beheerskosten als commissie aan de tussenpersoon.

Fiscaliteit

 • Geen belastingvoordeel voor de gestorte premies.
 • Belasting van 2% taks op de gestorte premies (natuurlijke personen).
 • Op dit verzekeringscontract is geen roerende voorheffing verschuldigd.
 • Elke huidige of toekomstige belasting of taks op het contract is ten laste van de ondertekenaar of van de begunstigde(n).
 • Wat de successierechten betreft zijn de Belgische fiscale bepalingen, wettelijk en reglementair, van toepassing.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Voor alle bijkomende informatie raden wij u aan om uw Beobank agentschap te raadplegen.

Verzekeraar

ACM Belgium Life NV, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder NBB nummer 0956 (K.B. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), handelend onder de naam ACM Insurance en onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel: 02/789.42.00  - BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155 - BIC: CTBKBEBX

Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - BTW BE 0401 517 147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX, verzekeringstussenpersoon:

 • Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium Life NV voor de levensverzekeringen
 • Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV voor de niet-levensverzekeringen

Belangrijke documenten

Voor meer informatie, consulteer het essentiële informatiedocument Beobank Patrimonial, de essentiële informatiedocumenten van de onderliggende fondsen en de algemene voorwaarden die tevens gratis ter beschikking zijn in de Beobank-agentschappen. Gelieve eerst kennis te nemen van deze documenten vooraleer in te tekenen op dit product.

Het beheersreglement van de onderliggende fondsen wordt ter beschikking gesteld door de verzekeraar. Indien u een exemplaar wenst, gelieve contact op te nemen met de verzekeraar. Voor bijkomende vragen, neemt u best contact op met uw Beobank adviseur.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de klantendienst van ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2 - 1000 Brussel. of via e-mail naar complaints-life@acm.be
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar:  info@ombudsman-insurance.be 

Prestaties van de onderliggende beleggingsfondsen

Veelgestelde vragen over de beleggingsverzekering tak 23

Wat zijn de voordelen van een Tak 23 beleggingsverzekering?

In tak 23 zijn de meerwaarden vrijgesteld van roerende voorheffing, in tegenstelling tot beleggingen in fondsen of effecten. Een ander voordeel is dat u binnen uw levensverzekeringscontract de vrijheid heeft om begunstigden aan te duiden in geval van overlijden, hetgeen u de mogelijkheid biedt om uw kapitaal aan een dierbare over te dragen.

Wat is het verschil tussen Tak 21 en 23?

Allebei verwijzen ze naar een soort levensverzekering. Tak 21 biedt een gewaarborgde interestvoet en een kapitaalbescherming. Dit soort beleggingsproduct is bestemd voor personen die een defensief risicoprofiel hebben. Bij levensverzekeringen van Tak 23 is het rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen en is het kapitaal niet beschermd. Het rendement zal potentieel hoger liggen, hetgeen samengaat met het nemen van een groter risico. Dit soort beleggingsproduct is dus bestemd voor personen met een meer dynamisch risicoprofiel.

Dit kan u ook interesseren

Tak 23-verzekering

Tak 23: voor wie wil investeren op lange termijn

De Tak 23- levensverzekering: wat is het precies, op wie is het gericht en is het nog steeds een interessante belegging?
Levensverzekering

Vermogensplanning: de troeven van een levensverzekering

Een levensverzekeringscontract stelt u in staat om uw dierbaren te beschermen als u iets overkomt.