Steunmaatregelen voor bedrijven in tijden van COVID-19

Update - 19/10/20

Hoe kunnen Belgische bedrijven en zelfstandigen zich wapenen tegen de gevolgen van het coronavirus voor hun activiteiten?

De maatregelen om ons te beschermen tegen de COVID-19-epidemie hebben gevolgen voor de Belgische bedrijven en zelfstandigen. Op welke overheidssteun mogen zij rekenen?

Een lange uitleg of veel context lijken in deze fase overbodig. Een groot deel van de wereld voert nog altijd een verbeten strijd tegen het coronavirus, met onze gezondheid en veiligheid als inzet. De epidemie ontwikkelt zich in golven en blijft wegen op de economische spelers van ons land, met de zelfstandigen en KMO’s als grootste slachtoffers.

In maart bepaalde de Nationale Veiligheidsraad dat bars, cafés en restaurants moesten sluiten en dat “niet-essentiële” winkels slechts beperkt open mochten blijven. Deze maatregelen hadden een grote impact op de omzet van veel Belgische bedrijven en zelfstandigen.

Sindsdien werden talrijke versoepelingen geleidelijk doorgevoerd. De zelfstandigen en bedrijven kregen hierdoor weer wat ademruimte. In juli besliste de Nationale Veiligheidsraad om niet over te schakelen op fase 5 van de versoepelingen. Er kwamen integendeel nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken. De horeca moet sindsdien bijvoorbeeld het e-mailadres en telefoonnummer van alle gasten noteren.

De verwachte resultaten bleven uit: de economische heropleving kwam slechts aarzelend op gang en over de evolutie van de gezondheidssituatie heerste veel onzekerheid. De zelfstandigen en bedrijfsleiders die bij ons klant zijn, staan voor grotere uitdagingen dan ooit. Zij rekenen op onze steun. Beobank is vastbesloten om zijn belofte van advies en nabijheid voor zijn klanten ook nu na te komen. Wij begeleiden onze professionele klanten die nog steeds zwaar getroffen worden door de covidmaatregelen en die voor het weer aanzwengelen van hun activiteiten onze steun meer ooit nodig hebben.

De federale regering en de gewesten nemen voortdurend nieuwe maatregelen om de ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden. Dit bijgewerkte artikel zet de voornaamste steunmaatregelen op een rijtje en vertelt u bij welke instanties u kunt aankloppen.

Overheidssteun voor Belgische bedrijven en zelfstandigen

Veel uitleg en context is er ondertussen al niet meer nodig: iedereen beseft de impact die de coronaviruspandemie heeft op onze gezondheid en veiligheid. In maart nam de Nationale Veiligheidsraad drastische maatregelen: alle bars, cafés en restaurants moesten sluiten en “essentiële” winkels mochten maar beperkt openblijven. Deze maatregelen hadden aanzienlijke gevolgen voor de omzet van veel bedrijven en zelfstandigen in ons land.

Het proces van geleidelijke versoepeling van de maatregelen dat sindsdien plaatsvindt, met enkele ups en downs, geeft zelfstandigen en bedrijven broodnodige ademruimte. Op 23 juli besloot de Nationale Veiligheidsraad om fase 5 van de exitstrategie niet uit te voeren. Er kwamen integendeel nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo werden de horecazaken verplicht om gegevens van hun klanten (zoals e-mailadres en telefoonnummer) bij te houden.

Als compensatie werden vanaf de eerste weken van de lockdown diverse steunmaatregelen genomen en later werden er geleidelijk nog andere toegevoegd. Welke?

Update - nieuwe maatregelen genomen van de Nationale Veiligheidsraad op 16 oktober 2020

Dat we het covid-19-virus nog lang niet achter ons hebben gelaten, blijkt opnieuw uit de verstrenging waartoe het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land heeft besloten op 16 oktober 2020. Vooral de horecasector betaalt een zware tol, met ruim 60 000 zaken over het hele land die gedwongen zijn om dicht te blijven van 19 oktober tot 15 november.

Deze drastische beslissing vergroot nog de ontreddering van de al eerder zwaar getroffen bars, cafés en restaurants. Alleen afhaal- en thuisleveringsdiensten blijven nog toegelaten tot 22 uur. De gedwongen sluiting geldt ook voor aanverwante activiteiten (banket- en traiteurdiensten, enz.), met uitzondering van maaltijden voor hotelgasten en koffietafels bij een uitvaart (voor maximaal 40 personen).

Ook de nachtwinkels moeten de deuren dichthouden vanaf 22 uur. Bovendien geldt er een verbod om zich in de openbare ruimte te begeven (avondklok) van middernacht tot 5 uur ’s ochtends. Samenscholingen van meer dan 4 personen op de openbare weg zijn verboden. Op enkele uitzonderingen na ligt ook de evenementensector nog steeds zo goed als stil.

In deze context is het niet meer dan logisch dat de bestaande maatregelen worden voortgezet, terwijl er nieuwe worden ingevoerd ter versterking. Hoewel bepaalde modaliteiten nog op bevestiging wachten, ligt er in elk geval een steunpakket van 500 miljoen euro op tafel. Terwijl de besprekingen nog lopen, geven wij u hier een overzicht van de eerste reeds bevestigde maatregelen: 

 • Federaal:
  • Zaken die de deuren moeten sluiten, hebben recht op een verdubbeling van hun crisis-overbruggingsrecht;
  • Het relance-overbruggingsrecht wordt voortgezet tot eind dit jaar;
  • De eindejaarspremie voor horeca-werknemers zou door de federale regering worden gefinancierd;
  • De tijdelijke werkloosheid wegens covid-19-overmacht wordt tot eind dit jaar voortgezet voor alle zwaar getroffen bedrijven;
  • Vrijstelling van RSZ-bijdragen voor werkgevers in het derde kwartaal;
  • Ook op andere domeinen zou er kunnen worden beslist om betalingen uit te stellen;
  • Horecazaken hoeven in 2020 hun jaarlijkse FAVV-bijdrage niet te betalen.
 • In Vlaanderen: de horeca-compensatiesubsidie die de vaste kosten van de bedrijven uit de sector dekt, wordt heringevoerd;
 • In Brussel: horecazaken zouden 3 000 euro ontvangen ter ondersteuning;
 • in Wallonië: er zou op korte termijn een steunbedrag van 3 500 tot 10 000 euro per restaurant worden ingevoerd.

Dit artikel zal worden bijgewerkt naarmate de situatie evolueert.

Overzicht van de voornaamste bestaande maatregelen

Federaal: betalingsfaciliteiten, tijdelijke werkloosheid en andere steunmaatregelen

Bedrijven die wegens het coronavirus betalingsmoeilijkheden ondervinden, kunnen spreiding van betaling aanvragen voor de btw, bedrijfsvoorheffing en, onder bepaalde voorwaarden, hun belastingen. Om hiervan gebruik te kunnen maken vult u één enkel formulier in zodra u uw aanslagbiljet of betalingsverzoek ontvangt. Stuur dat formulier dan terug via e-mail of de post.

Het is ook mogelijk om betalingsfaciliteiten te krijgen voor uw sociale bijdragen als werkgever, meer bepaald voor het eerste en tweede kwartaal van 2020. Er is ook voorzien in uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen van 20 maart 2020 tot 15 december 2020 en in sommige sectoren verloopt dit zelfs automatisch.

In aansluiting op de beslissingen van het Overlegcomité van 16 oktober wordt de vrijstelling van RSZ-bijdragen voor werkgevers uitgebreid tot het derde kwartaal. In aansluiting op de beslissingen van het Overlegcomité van 16 oktober wordt de vrijstelling van RSZ-bijdragen voor werkgevers uitgebreid tot het derde kwartaal. Raadpleeg de RSZ-website voor meer informatie.

Naast bepaalde fiscale maatregelen om bedrijven meer ademruimte te geven, zoals de coronareserve, de COVID-19-taxshelter of een zekere soepelheid in de nieuwe beperking van de aftrekbaarheid van interesten, krijgen rechtspersonen die hun aangifte in de vennootschapsbelasting uiterlijk op 24 september 2020 moesten indienen, automatisch uitstel tot 29 oktober 2020.

In overleg met de Nationale Bank en de banksector heeft de federale overheid een garantieregeling ingevoerd voor in totaal 50 miljard euro. Het stelsel geldt voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden die banken tot 30 september 2020 verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, zelfstandigen en organisaties zonder winstoogmerk. Het stelsel is met terugwerkende kracht van toepassing sinds 1 april 2020.

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, heeft ook aangekondigd dat sommige verzekeringspremies wat later mogen worden betaald en dat hetzelfde geldt voor de terugbetaling van kredieten door bedrijven die verplicht werden hun activiteiten stil te leggen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor het bankenmoratorium. De maximale duur van deze tegemoetkomingen bedraagt 6 maanden, uiterlijk tot 31 oktober 2020. Meer info.

Getroffen bedrijven kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door COVID-19. Deze maatregel geldt zowel voor arbeiders als bedienden. Belangrijkste voorwaarde: de link met de epidemie moet duidelijk aangetoond worden.

Hoe tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door COVID-19 inroepen?

Omdat bedrijven door de coronacrisis massaal tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen, werden de procedures vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als de werknemers.

Zo hoeft de werkgever niet langer de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mee te delen aan het bevoegde RVA-kantoor. Bovendien - en dit is maar één van de versoepelingen - is hij evenmin verplicht om zijn werknemers in tijdelijke werkloosheid een C3.2A-controlekaart te bezorgen, ongeacht de reden voor de tijdelijke werkloosheid. Hij moet alleen maar elektronisch de uren van tijdelijke werkloosheid tijdens de betrokken maand meedelen.

Ook werknemers krijgen het gemakkelijker: zij moeten nog slechts een vereenvoudigd formulier indienen om uitkeringen als tijdelijke werkloze aan te vragen bij hun uitbetalingsinstelling. Werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht hoeven evenmin te voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden. Tussen 1 februari en 31 augustus 2020 geldt deze versoepeling trouwens ook voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn om economische redenen.

Meer info en uitleg over de algemene procedures vindt u op de website van de RVA, met meer specifieke toelichtingen voor werkgevers en voor werknemers.

Als u vragen hebt, belt u de RVA op 02 515 44 44 of neemt u contact op met uw sociaal secretariaat.

De versoepelde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - covid-19 wordt verlengd voor alle sectoren in moeilijkheden en meer bepaald voor de horeca, die verplicht is om te sluiten tot 15 november.

Eind mei hebben de sociale partners (werkgevers en vakbonden) een akkoord bereikt over de voortzetting van de “coronamaatregelen” tot 31 augustus van dit jaar voor alle bedrijven die door de lockdown getroffen worden. Dit flexibelere en meer toegankelijke stelsel werd verlengd tot 31 december 2020 voor alle spelers die zwaar getroffen worden door de huidige crisis en meer bepaald de horeca. Het stelsel geldt ook voor leveranciers die kunnen bewijzen dat hun omzet in de loop van het tweede kwartaal van 2020 met 20% of meer is gedaald en die dus werknemers op non-actief moesten zetten wegens “gebrek aan werk”. Deze bedrijven moeten dan het volgende formulier invullen.

Voor de ondernemingen zijn er nog meer federale maatregelen:

• Uitstel van de vennootschapsbijdrage

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage van 2020 moet slechts tegen 31 oktober betaald worden en niet in juni, zoals gebruikelijk. Een extra adempauze …

• De federale overheid moedigt telewerken aan

De federale overheid blijft telewerken vooropstellen als de regel voor bedrijven en ondersteunt deze maatregel met talrijke fiscale voordelen. Samen met de Dienst Voorafgaande Beslissingen werd een zogeheten “fast track-procedure” opgezet om sneller vergoedingen voor thuiswerk uit te keren. Ga voor meer informatie naar de RSZ-website.

• Uitstel van betaling van vennootschaps- en rechtspersonenbelasting

Het is mogelijk om vanaf de ontvangst van het aanslagbiljet een aanvraag in te dienen voor een afbetalingsplan, een vrijstelling van het betalen van verwijlinteresten of een volledige opschorting van de boete die verschuldigd is als de belastingen niet op tijd worden betaald. Er wordt bovenop de normale betaaltermijn en zonder nalatigheidsinteresten een extra termijn van twee maanden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van de vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting van het aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020. Raadpleeg voor meer informatie de website van de overheidsdienst.

• Hogere percentages van de voordelen van voorafbetalingen

De percentages van de derde en vierde voorafbetaling van dit jaar, die respectievelijk op 10 oktober en 20 december moeten verricht zijn, werden verhoogd. Door deze steunmaatregel is het minder nadelig om voorafbetalingen uit te stellen tot later in het jaar.

Maar deze maatregel geldt niet voor bedrijven die eigen aandelen inkopen, een kapitaalvermindering doorvoeren of dividenden betalen of toekennen. De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd en ook de datums van de voorafbetalingen veranderen niet. Meer info op de website van de overheidsdienst.

• Fiscaal voordeel om investeringen te stimuleren

Financieel zijn dit moeilijke tijden. Bedrijven zijn dan al snel geneigd om hun investeringen uit te stellen of terug te schroeven. Maar daardoor begint de economische motor nog trager te draaien. Daarom heeft de federale regering een maatregel (her)ingevoerd om deze “investeringskrimp” tegen te gaan: een verhoging van de investeringsaftrek. Dit fiscaal voordeel stijgt van 8% naar 25% voor “aankopen” die worden uitgevoerd tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

Voor zelfstandigen en KMO’s betekent dit een fiscale lastenvermindering tijdens het lopende jaar. Wat betekent de maatregel concreet? Een investering van 10 000 euro vóór 31 december verlaagt de belastbare grondslag met 2 500 euro (bovenop de afschrijvingen). Het moet gaan om investeringen in materiële en immateriële vaste activa die tijdens de periode in nieuwe staat werden verkregen en uitsluitend dienen voor de beroepsactiviteiten in België. Een andere voorwaarde bepaalt dat de activa afschrijfbaar moeten zijn over een periode van minimaal drie jaar.

Ter herinnering: de investeringsaftrek was in het boekjaar 2019 al eens tijdelijk opgetrokken tot 20%, terwijl die normaal 8% bedraagt. De reden was toen dezelfde: de investeringen stimuleren. Veel bedrijven hebben toen zeker van die maatregel gebruik gemaakt wegens het fiscale voordeel. Maar niemand kon toen vermoeden dat 2020 zo chaotisch zou worden. Daarom geldt nu de regel dat bedrijven die onvoldoende winst maken in 2020 om van de maatregel te genieten, de verhoogde investeringsaftrek naar hun volgende boekjaar (2021) mogen overdragen.

• Overheidsopdrachten: geen sanctie bij vertraging

Ook ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten of hierbij vertraging oplopen, kunnen op een zekere soepelheid rekenen, waardoor ze geen risico lopen op boetes of sancties.

Specifieke steun voor de horeca

 • Btw naar 6%: De zeer zwaar getroffen horeca mag de aangerekende btw tijdelijk van 12% naar 6% verlagen. De maatregel geldt tot eind dit jaar voor alle verleende diensten (behalve het schenken van alcoholische dranken). Zo wil de overheid de financiële toestand van de horecazaken verbeteren.
 • De bedrijven in deze sector hoeven in 2020 geen jaarlijkse FAVV-bijdrage te betalen.

Er zijn nog meer specifieke federale maatregelen voor zelfstandigen, onder andere:

• Uitstel voor het betalen van bijdragen, langere termijnen

Ook de zelfstandigen in ons land kunnen met onmiddellijke ingang een beroep doen op steunmaatregelen als zij gebukt gaan onder de gevolgen van het coronavirus. Zoals aan het begin van de gezondheidscrisis kunt u vragen om de voorlopige bijdragen voor het jaar 2020 te verlagen, met een jaar uit te stellen of kwijt te schelden. U dient hiervoor contact op te nemen met uw sociaal verzekeringsfonds.

Het uitstel met een jaar leidt niet tot verhogingen en heeft geen invloed op de prestaties. Het geldt voor de vier kwartalen van 2020 en voor de regularisaties van de vorige jaren. Vergeet echter niet dat u deze bijdragen in 2021 zult moeten betalen op de vervaldatums en bovenop de normale bijdragen van dat jaar. Bovendien maakt het uitstel het onmogelijk om de belastinggrondslag te verminderen met de gestorte bedragen.

Voor het derde kwartaal dient u uw aanvraag in te dienen vóór 15 september 2020 en als u voor het vierde kwartaal van 2020 uitstel van betaling wilt genieten, moet u uw aanvraag vóór 15 december indienen.

• Crisis-overbruggingsrecht

Zelfstandigen die gedwongen zijn om hun activiteiten stop te zetten, komen in aanmerking voor een vervangingsinkomen in het kader van het overbruggingsrecht. Ook dit dienen zij via hun sociale verzekeringsfonds aan te vragen. Het overbruggingsrecht werd verlengd tot eind augustus.

Het Overlegcomité van 16 oktober besliste om de compenserende vergoedingen in verband met het crisis-overbruggingsrecht te verdubbelen voor zelfstandigen die verplicht zijn om hun activiteiten stil te leggen, met name in de horeca. Het gaat concreet om de volgende bedragen: 3 228 euro per maand voor personen met gezinslast en 2 854 euro per maand voor alleenstaanden.

Relance-overbruggingsrecht

Er werd een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart ingevoerd voor bepaalde sectoren die zwaar getroffen zijn door het coronavirus. Het betreft onder andere de horeca, de detailhandel en de markten. De overheid wil de zelfstandigen helpen om hun activiteiten weer op te starten door hen het gewaarborgd minimuminkomen te verschaffen.

Dit steunmechanisme liep normaal af tegen 31 oktober, maar wegens de omstandigheden is het verlengd tot 31 december.

• Van Groeipakket tot financiële steun

Bovendien heeft het parlement een uitzonderlijke provisie van een miljard euro goedgekeurd, onder andere om onmisbare maatregelen te nemen die werknemers, bedrijven en zelfstandigen moeten helpen om de gezondheidscrisis heelhuids door te komen. Een voorbeeld daarvan is de speciale coronatoeslag op het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag): voor de maanden mei, juni, juli, augustus en september 2020 kunnen zelfstandigen een bedrag vanaf 532,24 euro ontvangen (afhankelijk van hun gezinssituatie), als steun voor hun heropstart.

Raadpleeg ook de website van het RSVZ die uitlegt hoe u gebruik kunt maken van de verschillende maatregelen.

Zelfstandigen, helpers van zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die hun activiteiten moeten onderbreken door het coronavirus kunnen financiële steun ontvangen. Lees hierover meer op de website van het RSVZ.

• Eindejaarspremies in de horeca

De regering waarborgt dat de eindejaarspremie in deze sector voor 100% wordt uitbetaald, zelfs aan werknemers die periodes economisch of tijdelijk werkloos zijn geweest wegens de covid-19-crisis.

Op gewestniveau: premies, kredieten en crisisfonds

In Vlaanderen

De Vlaamse regering blijft een groot aantal maatregelen nemen om de bedrijven in het gewest financieel te steunen, hoofdzakelijk via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Het Vlaams herstelplan steunt momenteel op vier pijlers:

 • Crisiswaarborgen die de overheid tot het einde van het jaar verleent en die kunnen oplopen tot 3 miljard euro.
 • Achtergestelde leningen voor een extra bedrag van 250 miljoen euro over 3 jaar, voor start-ups, KMO’s en ondernemingen. Het maximumbedrag van de leningen is 800 000 euro. Met dit initiatief wil de overheid ondernemingen helpen om hun cashflowproblemen te overwinnen, zodat ze hun activiteiten kunnen voortzetten. De leningen moeten vóór 15 november 2020 worden aangevraagd. Voor de primaire landbouwsector en voor de sector van de visserij en aquacultuur gelden beperkingen van respectievelijk 100 000 en 120 000 euro.
 • Een “welvaartsfonds” van 500 miljoen euro. PMV zal 240 miljoen hiervan gebruiken om start-ups en scale-ups te helpen die meer dan 800 000 euro aan kapitaal nodig hebben wegens de covid-19-crisis.
 • “Win-win”-leningen om het spaargeld van de burgers aan te spreken ten voordele van de bedrijven. Particulieren in Vlaanderen kunnen investeren in een KMO, een coöperatieve of een burgerinitiatief. Zij mogen een lening van maximaal 75 000 euro voor 5 of 10 jaar verstrekken en genieten dan een fiscaal voordeel van 2,5% gedurende 5 jaar. De KMO’s zelf mogen op die manier tot 300 000 euro aan kapitaal ophalen.

Diverse premies: Het Vlaamse Gewest heeft ook eenmalige steunmaatregelen genomen voor handelszaken die door de lockdown moesten sluiten (cafés, bars, winkels, marktkramers enz.). De premie ter compensatie van de sluiting van hun zaak tijdens de lockdown bedraagt 4 000 euro. Sinds juni kunnen bedrijven die nog altijd gesloten zijn bovendien een dagpremie van 160 euro aanvragen.

Vergeet evenmin de corona-compensatiepremie, die gaat van 3 000 euro (zelfstandigen in hoofdberoep) tot 1 500 euro (zelfstandigen in bijberoep). 

En dan is er nog de corona-ondersteuningspremie: zelfstandigen die niet verplicht waren om te sluiten, maar wel kunnen aantonen dat hun omzet met 60% is gedaald (tussen 1 en 31 mei 2020), konden onder bepaalde voorwaarden tot eind augustus een ondersteuningspremie aanvragen. De premie bedraagt 2 000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep die wegens hun hoge inkomsten sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep betalen. Zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen 6 996,89 en 13 993,78 euro en zelfstandigen in bijberoep die verplicht werden om te sluiten hebben recht op een premie van 1 000 euro. Aanvragen worden ingediend via de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Er werd ook een corona-compensatiesubsidie ingevoerd voor alle bedrijven waarvan de omzet met mintens 60% is gedaald in augustus en september in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De subsidie bedraagt 7,5% van de omzet die werd geboekt in augustus en september 2019, maar mag niet meer bedragen dan 15 000 euro.

Aansluitend op het Overlegcomité van 16 oktober werd beslist om deze maatregel te verlengen. Cafés en restaurants krijgen automatisch toegang tot een premie die 10% van de omzet tijdens de overeenstemmende periode van vorig jaar bedraagt, als tegemoetkoming in de vaste kosten. De bedrijven hoeven zelf geen omzetverlies door de verplichte sluiting aan te tonen. Voor zeer kleine ondernemingen is er voorzien in een maximumbedrag van 11 250 euro en de premie kan het dubbele bedragen voor KMO’s met meer dan 10 werknemers. Leveranciers die kunnen aantonen dat hun ontvangsten met 60% zijn gedaald tussen 1 oktober en 15 november kunnen hier eveneens gebruik van maken via VLAIO.

In het Vlaams Gewest zijn nog andere maatregelen genomen:

 • Het Gewest zal zich soepel opstellen betreffende de termijnen voor deze subsidies. Bovendien zal het Gewest de facturen van de nutsmaatschappijen (water, gas en elektriciteit) voor de tijdelijk werklozen in Vlaanderen betalen. Het heeft voor deze maatregel een budget van 20 miljoen euro uitgetrokken.
 • Er werden nog andere maatregelen genomen voor de bedrijven, zoals uitstel om de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting te betalen. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden.

In Brussel

De Brusselse regering keurde een pakket steunmaatregelen goed voor ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor een totaal budget van ruim 150 miljoen euro. Er wordt ook gekeken hoe nieuwe middelen kunnen worden vrijgemaakt om de weerslag van de maatregelen van het Overlegcomité van 16 oktober op te vangen.

Diverse specifieke premies: er was een eerste, éénmalige premie van 4 000 euro per bedrijf uit een specifieke lijst van sectoren dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht werd om te sluiten. Bovendien hadden micro-ondernemers recht op een compensatiepremie van 2 000 euro en kon de landbouw in het Brussels Gewest aanspraak maken op een derde premie. Deze drie maatregelen zijn nu afgesloten.

Een premie voor internationalisering blijft toegankelijk voor bedrijven uit deze sectoren.

Een premie voor internationalisering blijft toegankelijk voor bedrijven uit deze sectoren.

Ter ondersteuning van de taxibedrijven en verhuurdiensten van auto’s met chauffeur (limousines) heeft de Brusselse regering besloten om deze bedrijven vrij te stellen van de belastingen op taxi’s en huurauto’s met chauffeur. De vrijstelling geldt voor het aanslagjaar 2020.

De Recover “cashflow”-noodlening. Midden juni kondigde de Brusselse regering de invoering aan van een microkrediet met verlaagde interest om zeer kleine bedrijven, zelfstandigen en sociale bedrijven te steunen. Met deze maatregel kunnen zij hun activiteiten in optimale omstandigheden weer opstarten. Deze “Recover”-lening wordt verstrekt door Brusco. De financiering kan oplopen tot 15 000 euro, ze is terugbetaalbaar over maximaal 3 jaar en de vaste interest bedraagt 1,75%. Ga voor meer info naar de portal van de informatiedienst 1819.

Op 15 oktober werd de Proxi-lening ingevoerd om het spaargeld van particulieren te activeren. Zelfstandigen, KMO’s en verenigingen kunnen tegen een verlaagde rentevoet bij particulieren ene lening over 5 tot 8 jaar aangaan voor een totaalbedrag van 300 000 euro. Particulieren mogen een lening van maximaal 75 000 euro per belastingsjaar verstrekken (met een absoluut maximum van 200 000 euro). Zij ontvangen in ruil een fiscaal voordeel van 4% per jaar gedurende de eerste drie jaren en van 2,5% gedurende de resterende looptijd van de lening.

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité van 16 oktober zou de premie van 3 000 euro, die aanvankelijk aan de cafés werd toegekend, worden uitgebreid tot andere horecazaken die verplicht zijn om te sluiten van 19 oktober tot 15 november. Dit mechanisme zou tegen eind november worden ingevoerd.

Voor bedrijven uit de culturele en de evenementensector en voor reisbureaus zou tegen eind oktober ook een eenmalige premie van 9 000 euro operationeel moeten zijn.

Andere maatregelen in het Brussels Gewest:

 • Kwijtschelding van de City Tax voor het eerste semester van 2020 en een verlenging met twee maanden van de termijn om de onroerende voorheffing te betalen;
 • Het Brussels Waarborgfonds kent overheidsgaranties op bankleningen toe voor sterk getroffen bedrijven, voor in totaal 20 miljoen euro;
 • Finance&invest.brussels verstrekt leningen tegen een verlaagde intrestvoet aan horecazaken (met meer dan 50 personeelsleden) en aan de kernleveranciers van de horecasector;
 • Er wordt ook een moratorium ingevoerd op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren;
 • Specifieke maatregelen (één enkele premie, hulp aan werknemers, enz.) voor de culturele en creatieve sector, voor een bedrag van 8,4 miljoen euro;
 • De Brusselse administratie is de verbintenis aangegaan om de economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector sneller te verwerken, te bepalen en uit te betalen of zelfs voor te schieten;
 • Verhoging van de dotatie van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm) met 200 000 euro, zodat de organisatie ondernemers in moeilijkheden kan ondersteunen;
 • Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels.

Het volledige overzicht van de steunmaatregelen van diverse overheden vindt u op de website van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op de 1819-website en op de website van VOKA.

In Wallonië

De Waalse regering had reeds een totaalbedrag van 573,8 miljoen euro vrijgemaakt om de economie van het gewest te steunen. In aansluiting op de maatregelen van het Overlegcomité van 16 oktober komt hier nu een extra ondersteuningsenveloppe bij.

Garanties en leningen: SOWALFIN, SRIW en SOGEPA verlenen diverse garanties aan bedrijven met cashflow-problemen. Het gaat om overheidsgaranties, maar ook om leningen aan bedrijven in moeilijkheden, leningen van het type “coup de pouce” (die een beroep doen op het spaargeld van particulieren) of zogeheten “ricochet”-leningen. Zelfstandigen en KMO’s met tijdelijke cashflowproblemen kunnen bijvoorbeeld een “’ricochet”-lening van maximaal 45 000 euro tegen een “zeer gunstige” interest genieten om hun activiteiten weer op te starten.

Eenmalige premie voor de horeca: Er werd een uitzonderlijk fonds van 233 miljoen euro opgericht om een eenmalige premie van 5 000 euro uit te betalen aan horecazaken, reisbureaus, de detailhandel enz. Maar net zoals voor de eenmalige forfaitaire vergoeding van 2 500 euro is de aanvraagperiode van deze maatregel verstreken.

Een nieuwe vergoeding: De Waalse regering heeft 55,8 miljoen euro extra vrijgemaakt om bedrijven en zelfstandigen die nog altijd de gevolgen van de covid-19-crisis ondervinden een extra vergoeding van 3 500 euro te geven. Ga voor meer informatie naar de specifieke portaalsite over deze maatregelen.

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité van 16 oktober overweegt Wallonië om een extra steunpakket van 100 miljoen euro te lanceren, via een premie voor bedrijven in de horeca- en evenementensector. De premie van 3 500 euro voor restaurants zonder personeel zou kunnen oplopen tot 10 000 euro voor de grootste organisaties. Maar deze maatregel moet nog worden bevestigd.

Nog andere maatregelen in het Waals Gewest:

 • Het is mogelijk om de waterfacturen later te betalen door middel van een aanvraag bij de Société Wallonne des Eaux (SWDE) en er werden maatregelen genomen om elke onderbreking van de levering van elektriciteit en gas te voorkomen.
 • Begin juni keurde de Waalse regering een noodplan van 6,5 miljoen euro goed voor de toerismesector. De helft van dit budget zal dienen om toeristische attracties en zaken die verblijfsaccomodatie aanbieden in staat te stellen om de gezondheidsmaatregelen toe te passen. Het totale budget van 6,5 miljoen euro wordt verdeeld over de verschillende spelers op basis van hun bezoekersaantallen.
 • Er is ook voorzien in een steunpakket van in totaal 830 000 euro voor verenigingen met een aanbod voor sociaal toerisme, zoals jeugdherbergen en pensions. De Waalse overheid zal de steun toekennen op basis van het aantal bedden van elke vereniging.
 • De organisatoren van toeristische evenementen, zoals festivals, werden evenmin vergeten. Reeds gemaakte kosten worden vergoed en de toeristische impact van het evenement bepaalt welk plafond van toepassing is: 6 000, 15 000, 20 000 of 25 000 euro.

We nodigen u uit om indien nodig contact op te nemen met uw vertrouwde PRO-adviseur. Hij of zij zal samen met u uw situatie analyseren en de maatregelen bespreken die u zouden kunnen helpen om deze moeilijke periode zo goed mogelijk door te komen.

Uw mening telt!

Uw mening over onze dienstverlening is belangrijk voor ons. Alvast bedankt voor het beantwoorden van enkele vragen.

Start de enquête

Hoe kunnen we u helpen?