Fidelity Plus Spaarrekening van Beobank

Uw trouw wordt beloond

De ideale spaarrekening voor spaargeld dat u langer dan 12 maanden opzij kunt zetten.

Productinfo en risico's

Rekeningtype Gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product is bestemd voor klanten die op elk moment over hun kapitaal willen kunnen beschikken. Dit product heeft een onbepaalde looptijd.
Basisrentevoet 0,05% op jaarbasis op het totaal saldo vanaf de eerste kalenderdag volgend op de dag van storting, indien de rekening een saldo heeft van minimum 10.000 euro en van maximum 150.000 euro. De basisrentevoet bedraagt 0,01% op jaarbasis indien de rekening een saldo van minder dan 10.000 euro of meer dan 150.000 euro heeft. De basisrente is niet gegarandeerd en kan op elk moment gewijzigd worden. Een verandering van de basisrente geldt onmiddellijk, en dit voor alle bestaande en nieuwe stortingen.
Getrouwheidspremie 0,10% op jaarbasis gegarandeerd voor bedragen die 12 maanden ononderbroken en opeenvolgend op de rekening blijven, indien de rekening een saldo heeft van minimum 10.000 euro en maximum 150.000 euro. De getrouwheidspremie bedraagt 0,10% op jaarbasis indien de rekening een saldo heeft van minder dan 10.000 euro, en 0,10% op jaarbasis indien de rekening een saldo heeft van meer dan 150.000 euro. De getrouwheidspremie kan op elk moment gewijzigd worden. Wijzigingen in de getrouwheidspremie zijn enkel van toepassing op nieuwe stortingen die gebeuren na de datum van wijziging, of op bestaande sommen waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode aanvangt (aan de op dat ogenblik geldende rentevoet).
De basisrentevoet en getrouwheidspremie kunnen op elk moment gewijzigd worden, en wijzigingen worden medegedeeld via onze maandelijkse rekeninguittreksels.
Uitbetaling van de verworven interesten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening. De basisintrest en de getrouwheidspremie worden apart op de rekening geboekt.
Valutadata
Stortingen D+1
Afhalingen D
Fiscaliteit Jaarlijks zijn de interesten vrijgesteld van roerende voorheffing van 15% op een eerste intrestschijf, die elk jaar geïndexeerd wordt (1.880 euro in 2016). Dubbele vrijstelling voor gehuwde personen of wettelijk samenwonenden.
Jaarlijkse aanrekening Geen, indien het gemiddeld jaarlijks saldo groter dan of gelijk is aan 500 euro, of indien de totale relatie minstens 10.000 euro bedraagt bij Beobank, of voor openingen van minder dan 3 maand oud, of nog, indien het saldo op de spaarrekening boven 1.239,47 ligt op 31/12 van het voorbije jaar. Zoniet bedraagt de aanrekening 15 euro.
Risico’s In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000€ dat valt onder de depositogarantie.
Essentiële spaardersinformatie Het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ is gratis verkrijgbaar in onze agentschappen en op onze website www.beobank.be. Alvorens een spaarrekening te openen, gelieve het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ te lezen.
Klachten Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

Eigenschappen van het product

  • 0,05% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie op jaarbasis1, indien de rekening een saldo heeft van minimum 10.000 euro en maximum 150.000 euro.

  • Met de Fidelity Plus spaarrekening blijft uw geld beschikbaar.

  • De aantrekkelijke getrouwheidspremie is evenwel gegarandeerd op alle stortingen die gedurende 12 maanden ononderbroken en opeenvolgend op de rekening blijven.

  • Gereglementeerde spaarrekening die fiscaal voordelig is: u geniet een vrijstelling van de roerende voorheffing van 15% voor een eerste renteschijf. Voor 2016 bedraagt deze schijf 1.880€.

1 Basisrentevoeten en getrouwheidspremie kunnen op elk moment gewijzigd worden en wijzigingen worden meegedeeld via onze maandelijkse rekeninguittreksels. Beobank NV/SA is een onderneming naar Belgisch recht.

Documenten