Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Decoratieve afbeelding

Gezinsbeschermingsplan van ACM Belgium Life NV

 • Gemoedsrust
  Uw gezin kan het verlies aan inkomsten als gevolg van uw overlijden en voorziene en onvoorziene kosten beter opvangen.

 • Flexibiliteit
  U kunt de verzekeringseigenschappen vastleggen volgens uw behoeften en middelen*.

 • Premies fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden (zie informatiefiche).

Gezinsbeschermingsplan

Hoe verzekert u de levenskwaliteit van uw nabestaanden als u er niet meer bent?

Met het Gezinsbeschermingsplan, een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal van ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, kunnen uw nabestaanden rekenen op een door u gekozen verzekerd kapitaal om het hoofd te bieden aan gewone en uitzonderlijke uitgaven!

Kenmerken

 • Gemoedsrust

  Uw gezin kan het verlies aan inkomsten als gevolg van uw overlijden en voorziene en onvoorziene kosten (huur, studiekosten van de kinderen, successierechten, enz.) beter opvangen.

 • Gemak

  De onderschrijving gebeurt op basis van een medische vragenlijst m.b.t. de verzekerde tot 65 jaar en 50.000 euro.

 • Flexibiliteit

  U bepaalt het verzekerd kapitaal (met een maximum van 125.000 euro), de looptijd en de begunstigden van de polis en de betalingsfrequentie van de premies (eenmalige premie of periodieke premie (jaarlijks, semestrieel, driemaandelijks of maandelijks), voor zover het transactiebedrag minstens 25 euro bedraagt); u kunt deze criteria wijzigen volgens uw behoeften en middelen (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).

 • Toegankelijkheid

  Onderschrijving van de hoofdwaarborg overlijden is mogelijk van 18 tot 80 jaar. De maximale leeftijd op einddatum van de polis bedraagt 84 jaar.

 • Transparantie

  Als u kiest voor het gegarandeerde tarief, blijven de premies tijdens de volledige looptijd van de polis dezelfde.

 • Fiscaal voordeel

  Onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden zijn de premies van uw tijdelijke overlijdensverzekering fiscaal aftrekbaar.

  Dit fiscale regime is van toepassing op een niet-professionele klant natuurlijke persoon met woonplaats in België en is gebaseerd op de van kracht zijnde wettelijke bepalingen en de officieel beschikbare informatie op 01/01/2016. De fiscaliteit kan wijzigen in de toekomst.

  Voor meer informatie over de fiscaliteit, gelieve de Informatiefiche Gezinsbeschermingsplan te raadplegen.

Vraag een simulatie voor het Gezinsbeschermingsplan aan

Maak een afspraak

Nuttige documenten

Vragen & Antwoorden

Hoe sluit ik het Gezinsbeschermingsplan af?

 • U vervolledigt en ondertekent, indien van toepassing, een verzekeringsvoorstel, evenals de verklaring van goede gezondheid of de eventuele medische vragenlijst(en).
 • U ondertekent de verzekeringspolis.
 • U betaalt de periodieke (of eenmalige) premie op de vervaldatum vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, gedurende de periode die in de polis is bepaald. Bij een maandelijkse of trimestriële premie zal ACM Belgium Life NV de betaling vragen via SEPA-domiciliëringsmandaat.

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico’s uitgesloten?

Zowel voor de hoofdwaarborg als voor de eventuele aanvullende waarborgen zijn er bepaalde risico’s formeel uitgesloten. Meer details hierover vindt u in de algemene voorwaarden van de polis.

Een van de belangrijkste uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar na intekening op deze verzekering.

Bijkomend kan de verzekeraar tussenkomst weigeren indien zou blijken dat uw medische verklaringen bij aanvang van de polis niet stroken met uw werkelijke gezondheidstoestand op dat ogenblik.

Hoe wordt de polis beëindigd?

U beschikt over een bedenktijd van 30 dagen vanaf de aanvang van uw verzekeringspolis. Tijdens deze periode hebt u het recht om het contract zonder kosten op te zeggen, met onmiddellijke ingang na schriftelijke kennisgeving aan de verzekeraar. Alle eventueel reeds betaalde premies worden volledig terugbetaald.

Na de bedenktijd kunt u uw polis annuleren via een aanvraag tot afkoop of de premiebetaling schorsen onder de kosten en voorwaarden vermeld in de algemene voorwaarden.

De aanvraag tot opzegging van uw polis dient schriftelijk, ondertekend en gedateerd gericht te worden aan ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. De opzegging gaat in op het ogenblik van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving aan ACM Belgium Life NV.

Wat indien ik kom te overlijden?

Bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de polis wordt het in de polis vermelde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n), desgevallend volgens de rang die u in uw polis aan hen hebt toegekend. Opdat ACM Belgium Life NV dit verzekerd bedrag zou kunnen uitbetalen aan uw nabestaande(n), moeten de volgende documenten worden opgestuurd:

 • een uittreksel van de overlijdensakte van de verzekerde;
 • een attest van overlijden, in te vullen door de arts die de verzekerde heeft verzorgd;
 • een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart van de begunstigde(n);
 • desgevallend, een akte van bekendheid of enig ander document waarin de rechten van de begunstigde(n) zijn vastgelegd;
 • het exemplaar van de polis in het bezit van de verzekeringsnemer of een verklaring van verlies van de polis, ondertekend door de begunstigde(n).

Door welke verzekeringsmaatschappij wordt het Uitvaartplan onderschreven?

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code BNB 0956 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel. 02/789.42.00, BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155, BIC: CTBKBEBX.

Verzekeringstussenpersonen van ACM Belgium Life NV:

 • Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147, RPR Brussel,
 • Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.

Heeft u onze blog al ontdekt?

Bescherm uw gezin tegen de onzekerheden van het leven

Bescherm uw gezin tegen de onzekerheden van het leven

Met een Gezinsbeschermingsplan geeft u uw gezin een serene toekomst dankzij een maximale bescherming. Want zeker bent u nooit... De beste oplossing?
5 goede redenen om een uitvaartverzekering te nemen

5 goede redenen om een uitvaartverzekering te nemen

Uitvaartkosten lopen snel op en bedragen ongeveer 5.000 euro, zonder grafsteen en koffietafel. Met een uitvaartverzekering hoeft uw familie die kosten niet te betalen.

*Onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar.

Productinfo en condities

Producttype

Het Gezinsbeschermingsplan is een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal van ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Dekkingen

In geval van overlijden tijdens de looptijd van de polis, zal het verzekerde kapitaal dat vooraf gekozen werd door de verzekeringnemer met een maximum van 125.000 euro uitgekeerd worden aan de begunstigde(n) aangeduid in de polis zodat deze het hoofd kunnen bieden aan voorziene en onvoorziene uitgaven. De uitbetaling zal gebeuren na ontvangst van de documenten noodzakelijk ter evaluatie van het dossier.

Naast de hoofdwaarborg overlijden, biedt het Gezinsbeschermingsplan eveneens de mogelijkheid om bijkomende waarborgen af te sluiten :

 1. Aanvullende waarborgen in geval van totale algehele werkonbekwaamheid : 
  • Tijdelijke volledige werkonbekwaamheid – Rente: omvat, na verstrijken van de karenztijd van 90 dagen, de betaling van een ‘maandelijkse forfaitaire rente’ die door de verzekeringsnemer wordt gekozen, met een maximum van 36 opeenvolgende maanden per schadegeval.
  • Permanente volledige werkonbekwaamheid – Voorafbetaling: omvat, na verstrijken van de karenztijd van 90 dagen, de vervroegde betaling van het verzekerde kapitaal op de datum van de consolidatie van de permanente volledige werkonbekwaamheid van de verzekerde aan de begunstigde bij leven aangeduid in de polis.
  • Volledige werkonbekwaamheid – Premievrijstelling: omvat de vrijstelling van de betaling van de verzekeringspremie, voor een maximale periode van 3 jaar per schadegeval, na het verstrijken van de karenztijd van 90 dagen.
    
 2. Aanvullende waarborg Overlijden ingevolge ongeval:
  • Indien de verzekerde overlijdt binnen een termijn van 365 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval en voor zover dit overlijden zich voordoet tijdens de looptijd van deze aanvullende verzekering, betaalt ACM Belgium Life NV bovenop het verzekerde kapitaal een aanvullend kapitaal overlijden (= 1 of 2 maal het verzekerde kapitaal) zoals voorzien in de bijzondere voorwaarden van de polis.

Uitgesloten risico’s

Bepaalde risico’s zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering.

Hoofdwaarborg

Onder de uitgesloten risico’s van de hoofdwaarborg overlijden bevindt zich onder meer het overlijden als gevolg van zelfmoord binnen de 12 maanden na de inwerkingtreding van de verzekering en het overlijden door de opzettelijke daad van de Verzekeringsnemer (indien verschillend van de Verzekerde) of de Begunstigde(n) bij overlijden. De volledige lijst van uitgesloten risico’s en beperkingen staat beschreven in de algemene voorwaarden van het Gezinsbeschermingsplan.

Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij eveneens tussenkomst weigeren indien de gezondheidsverklaring die werd afgelegd door de verzekerde bij het onderschrijven van de polis, niet in overeenstemming blijkt te zijn met zijn gezondheidssituatie op dat ogenblik.

Bijkomende waarborgen

Onder de uitgesloten risico’s van de Aanvullende waarborgen in geval van totale algehele werkonbekwaamheid bevindt zich onder meer de algehele werkonbekwaamheid veroorzaakt door :

 • een opzettelijke daad of zware fout begaan door de Verzekerde of de verzekeringsnemer,
 • de beoefening van gevaarlijke sporten, een zelfmoordpoging, een beslist gevaarlijk beroep. 

Onder de uitgesloten risico’s van de waarborg Overlijden ingevolge een ongeval bevindt zich onder meer het Ongeval dat gebeurde:

 • voor de inwerkingtreding van de aanvullende waarborg Overlijden
 • ten gevolge van een ziekte
 • ingevolge een van de uitsluitingen onder de rubriek “Hoofdverzekering Overlijden”

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Acceptatiecriteria

Het Gezinsbeschermingsplan kan onderschreven worden door personen van minimum 18 jaar en de verzekerde moet minder dan 80 jaar oud zijn bij aanvang van de polis. Wat betreft de bijkomende waarborgen moet de verzekerde zijn 65ste verjaardag nog niet bereikt hebben en geen betaalde beroepsbezigheden hebben met tijds- en/of activiteitsbeperkingen omwille van gezondheidsredenen.

De maximale leeftijd op einddatum van de polis bedraagt 84 jaar. De bijkomende waarborgen werkonbekwaamheid nemen van rechtswege een einde op de 65ste verjaardag van de verzekerde.

Voor de aanvaarding van het risico, baseert de verzekeraar zich op de gezondheidsverklaring van de verzekerde en zijn professionele situatie bij onderschrijving. De verzekeraar kan ook bijkomende medische vragenlijsten en/of onderzoeken vereisen.

Looptijd

De verzekeringspolis Gezinsbeschermingsplan heeft een bepaalde looptijd die vrij gekozen wordt door de verzekeringsnemer (de leeftijd van de verzekerde mag echter niet hoger zijn dan 84 jaar op einddatum van de polis). De verzekeringsnemer heeft de mogelijkheid om tijdens de looptijd van het contract de oorspronkelijke einddatum te verlengen of te verkorten volgens de criteria van zijn keuze (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).

De polis zal echter beëindigd worden in de volgende situaties:

 • op de door de verzekeringsnemer gekozen einddatum;
 • bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van het contract;
 • na tussenkomst van de verzekeraar in geval van voorafbetaling ten gevolge van permanente volledige werkonbekwaamheid;
 • bij een schriftelijke ondertekende en gedateerde opzegging binnen de bedenktijd van 30 dagen na aanvang van de polis (in dat geval zal de eventueel al betaalde premie u integraal terugbetaald worden);
 • in geval van een aanvraag tot gehele afkoop door de verzekeringsnemer (in dat geval zal de eventuele afkoopwaarde – berekend in overeenstemming met de algemene voorwaarden – terugbetaald worden).

Premies

Het premiebedrag wordt berekend op basis van gepersonaliseerde criteria: het tarief (gegarandeerd of ervaringstarief, roker of niet-roker), het te verzekeren bedrag, de looptijd van de polis, de leeftijd van de verzekerde, de frequentie van premiebetaling, … Elke premie is onderworpen aan een premietaks van 2%.

De verzekeringsnemer heeft de keuze om een éénmalige premie of periodieke premies (jaarlijks, semestrieel, driemaandelijks of maandelijks; met SEPA domiciliëring in de 2 laatste gevallen) te betalen, voor zover het transactiebedrag minstens 25 euro bedraagt).

Voor het uitvoeren van een gepersonaliseerde simulatie om het premiebedrag te kennen in functie van uw persoonlijke situatie, of om een verzekeringsvoorstel te bekomen kunt u terecht in een van onze Beobank agentschappen.

Nuttige documenten

De Informatiefiche Gezinsbeschermingsplan en de algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar in de Beobank agentschappen en op de website van Beobank en ACM Belgium Life NV. Gelieve kennis te nemen van deze documenten alvorens in te tekenen op dit product.

Zie onderstaande documenten

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be,
 • de klantendienst van ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail naar complaints-life@acm.be
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be.

Wettelijke informatie

Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel,

- Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV voor de niet-levensverzekeringen

- Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium Life NV voor de levensverzekeringen.

Verzekeraar

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code BNB 0956 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel. 02/789.42.00, BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155, BIC: CTBKBEBX.