Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

pensioenverzekering België

Pensioenspaarverzekering - Agenia Fiscal van ACM Belgium Life NV

 • Beschermd kapitaal:

  u krijgt uw gespaarde netto-kapitaal1 terug op het einde van het contract.

 • Gewaarborgde rentevoet

 • Fiscaal voordeel2

1 Na aftrek van de taksen en de toepasselijke kosten

2 Voor het inkomstenjaar 2024 bedraagt de belastingbesparing voor pensioensparen 30% op de gestorte premies tot maximum 1.020 euro of 25% op de gestorte premies tussen 1.020 euro en 1.310 euro maximum, afhankelijk van de gekozen formule. Het tarief van 25% wordt evenwel op het gehele gestorte bedrag toegepast. Voor het langetermijnsparen bedraagt de belastingbesparing 30% op de gestorte premies tot maximum 2.450 euro. Dit fiscale regime is van toepassing op een niet-professionele klant, natuurlijke persoon met woonplaats in België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan wijzigen in de toekomst.

Vooraleer u intekent, nodigen wij u uit om eerst de financiële informatiefiches en de algemene voorwaarden te lezen.

privé pensioenverzekering

De pensioenspaarverzekering : een fiscaal voordelige manier van pensioensparen

Met Agenia Fiscal, een tak 21 levensverzekeringsproduct van ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, kunt u geleidelijk een aanvullend kapitaal opbouwen voor uw pensioen en geniet u tegelijkertijd van het fiscale regime van het pensioen- en/of langetermijnsparen.

individuele pensioenverzekering

Een belegging met een gewaarborgd minimumrendement

Een pensioenverzekering afsluiten is interessant wanneer de economische situatie minder gunstig is. Want u krijgt steeds uw opgebouwde spaarreserve terug op de vervaldag van uw contract. Uw kapitaal is dus beschermd. Bovendien geniet elke gestorte premie de gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van de storting en die gegarandeerd blijft voor deze premie tot het einde van het contract. De gewaarborgde rentevoet kan elk jaar worden aangevuld met een eventuele winstdeling.

 

De voordelen van uw pensioenverzekering bij Beobank

 • Kapitaalbescherming

  Uw kapitaal is beschermd. Op het einde van de polis ontvangt u de opgebouwde spaarreserve, ook als de economische situatie verslechterd is. De opgebouwde reserve bestaat uit de som van de gestorte premies na aftrek van de taksen en toepasselijke kosten, vermeerderd met de intrestopbrengst aan de gewaarborgde jaarlijkse rentevoet en de eventueel toegekende winstdelingen, en verminderd met de eventuele kosten verbonden aan de bijkomende overlijdensdekking en de eventuele gedeeltelijke afkopen.

 • Gegarandeerd minimumrendement

  Elke premie geniet de gewaarborgde jaarlijkse rentevoet die van toepassing is op het ogenblik van ontvangst van de storting en die gewaarborgd blijft voor deze premie tot het einde van de polis, ongeacht de evolutie van de financiële markten.

 • Winstdeelname

  De gewaarborgde rente kan jaarlijks worden aangevuld met een eventuele winstdeling. Deze winstdeling kan variëren van jaar tot jaar, in functie van de economische conjunctuur en de resultaten van de verzekeringsonderneming ACM Belgium Life NV. De gegarandeerde rente en de winstdeling vormen samen het jaarrendement.

 • Gekapitaliseerde intresten

  De intresten (de intrestopbrengst op de gewaarborgde jaarlijkse rentevoet en de eventueel toegekende winstdelingen) blijven definitief verworven en maken deel uit van de opgebouwde spaarreserve.

 • Belastingbesparing

  U geniet van een belastingvermindering van 30% op de gestorte premies. Indien u opteert voor het bovenste plafond voor pensioensparen geniet u een belastingvermindering van 25% op de gestorte premies. Dit tarief wordt evenwel op het gehele gestorte bedrag toegepast.

 • Gunstige taxatie

  De toegekende winstdelingen zijn niet onderworpen aan de anticipatieve taxatie. De reserve opgebouwd met de premies gestort na toepassing van de bevrijdende anticipatieve taxatie is niet meer belastbaar, maar deze premies blijven fiscaal aftrekbaar.

Vragen en Antwoorden

Waar vind ik informatie over mijn wettelijk pensioen?

Via de interactieve website www.mypension.be (van de Rijksdienst voor Pensioenen van de federale overheid) krijgt u online toegang tot uw pensioendossier en vindt u alle informatie over uw individuele wettelijke pensioen. Meld u aan met uw e-ID of token van de overheid en simuleer uw toekomstige pensioen.

Wie kan een Agenia Fiscal pensioenspaarverzekering afsluiten?

Elke natuurlijke persoon met woonplaats in België van minimum 18 jaar en jonger dan 64 (met uitzondering van belastingbetalers in de Verenigde Staten), kan een Agenia Fiscal polis onderschrijven.

Hoeveel kan ik jaarlijks storten in mijn pensioenspaarverzekering om een belastingvermindering te genieten?

Binnen onze pensioenspaarverzekering Agenia Fiscal kunt u kiezen tussen twee spaarplannen.

Opteert u voor Agenia Fiscal Pensioenspaarplan, hebt u voor het inkomstenjaar 2024 de keuze tussen een ‘standaard’-formule waarin u maximaal 1.020 euro kunt storten met een belastingvermindering van 30% of een ‘optionele’-formule waarin u maximaal 1.310 euro kunt storten met een belastingvermindering van 25%. Dit tarief wordt evenwel op het gehele gestorte bedrag toegepast. De uitdrukkelijke keuze voor deze laatste formule moet jaarlijks gemaakt worden en voorafgaand aan de stortingen die het maximum van 1.020 euro overschrijden, zoniet valt u onder de ‘standard’-formule van 1.020 euro.

Kiest u voor het Agenia Fiscal Langetermijnspaarplan, dan kan het gestorte bedrag waarvoor u voor het inkomstenjaar 2024 een belastingvermindering van 30% kunt genieten, oplopen tot 2.450 euro per jaar, afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen.

Beide spaarplannen zijn cumuleerbaar: het fiscaal aftrekbaar bedrag kan aldus maximum 3.760 euro bedragen per persoon voor 2024.

Kan ik indien nodig nog aan mijn geld indien ik een pensioenspaarverzekering neem?

 Als verzekeringsnemer kunt u op eender welk moment uw pensioenverzekering opzeggen of een gedeeltelijke afkoop vragen van uw polis. Er is geen minimumbedrag voor een gedeeltelijke afkoop. Indien de resterende opgebouwde reserve van de polis lager is dan 1.250€, zal de polis volledig afgekocht worden. Een volledige afkoop betekent het einde van de polis. Hou er rekening mee dat de kosten en de taksen, die van toepassing zijn bij een vervroegde afkoop, hoog kunnen zijn.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde spaarreserve indien ik overlijd?

Ingeval u als verzekerde overlijdt vóór de einddatum van uw polis, zal de opgespaarde spaarreserve uitbetaald worden aan de begunstigde bij overlijden die aangeduid staat in de polis. Indien u bij aanvang gekozen hebt voor een bijkomende overlijdensdekking die toelaat een minimumkapitaal bij overlijden vast te leggen, zal de begunstigde het hoogste van de volgende bedragen ontvangen: het minimumkapitaal (met een maximum van € 50.000) of de opgebouwde reserve van de polis bij overlijden.

Productinfo en risico’s van de pensioenspaarverzekering

Producttype

Agenia Fiscal is een Tak 21 levensverzekeringsproduct van ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Doelstelling

Een pensioenspaarverzekering richt zich op personen die via regelmatige stortingen een bijkomend kapitaal willen opbouwen voor hun pensioen, terwijl ze tegelijkertijd voordeel halen uit het aantrekkelijke belastingregime gekoppeld aan het pensioensparen en/of het langetermijnsparen, en die hun kapitaal niet nodig hebben tijdens een periode van minimum 10 jaar, noch vóór de leeftijd van 60 jaar of meer.

Het is de bedoeling om een kapitaal uitgekeerd te krijgen ofwel op het ogenblik van overlijden van de verzekerde, ofwel op de vervaldag van de polis bij leven. In het laatste geval wordt de opgebouwde reserve van de polis op de einddatum uitbetaald aan de begunstigde bij leven. Als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van de polis, zal, afhankelijk van de keuze van de uitkering bij overlijden door de verzekeringsnemer bij aanvang, het kapitaal uitbetaald worden aan de begunstigde bij overlijden. De verzekeringsnemer kan namelijk kiezen voor een bijkomende overlijdensdekking die toelaat een minimumkapitaal bij overlijden van de verzekerde vast te leggen, zodat de begunstigde het hoogste van de volgende bedragen ontvangt: het minimumkapitaal (met een maximum van € 50.000) of de opgebouwde reserve van de polis bij overlijden. De uitkering bij overlijden wordt begrensd tot enkel de opgebouwde reserve van de polis ten tijde van overlijden indien u overlijdt als gevolg van bijvoorbeeld zelfdoding binnen het eerste polisjaar, opstanden, oorlog. De volledige lijst met uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden van Agenia Fiscal Pensioenspaarplan en Langetermijnspaarplan.

Acceptatiecriteria

Elke natuurlijk persoon met woonplaats in België van minimum 18 jaar en jonger dan 64 mag deze polis onderschrijven (met uitzondering van belastingbetalers in de Verenigde Staten).

Looptijd

De Agenia Fiscal polis moet een minimale duurtijd van 10 jaar hebben en de vervaldag kan niet vallen voor uw 65ste verjaardag. De polis loopt vroegtijdig af in geval van volledige pensionering of overlijden van de intekenaar.

De verzekeringsnemer van de pensioenspaarverzekering beschikt over een periode van 30 dagen bedenktijd na aanvang van de polis om deze schriftelijk (ondertekend en gedateerd) zonder kosten op te zeggen, met terugbetaling van de eventueel al betaalde premie (verminderd met de eventuele kosten voor de bijkomende overlijdensdekking).

De intekenaar kan op elk ogenblik een volledige of gedeeltelijke afkoop vragen (opgelet voor de fiscale impact, zie rubrieken Kosten en Fiscaliteit).

Bedragen

De stortingen zijn periodiek (jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks).

 • Het minimumbedrag voor de jaarlijkse premies bedraagt € 500.
 • Voor het inkomstenjaar 2024 bedraagt het maximumbedrag voor de jaarlijkse premies voor pensioensparen € 1.020 (standaard-formule) of € 1.310 (optionele formule). Het maximumbedrag voor de jaarlijkse premies voor langetermijnsparen bedraagt € 2.450.
 • Het minimumbedrag voor een eerste premie bedraagt € 125.
 • Het minimumbedrag voor een volgende premie bedraagt € 25 per storting.

ACM Belgium Life NV verbindt zich er toe om:

 • Bij leven op de einddatum van het contract aan de verzekeringnemer, op zijn aanvraag, een kapitaal te betalen gelijk aan de opgebouwde reserve van de polis op die datum;
 • Bij overlijden van de verzekerde aan de begunstigde(n), op zijn (hun) aanvraag, een kapitaal te betalen gelijk aan de opgebouwde reserve op de datum van het overlijden;
 • Bij de aanvraag van een gehele of gedeeltelijke afkoop, aan de verzekeringnemer, op zijn aanvraag, een kapitaal te betalen gelijk aan (een deel van) de opgebouwde reserve van de polis verminderd met de toepasselijke kosten en taksen. (zie rubrieken Kosten en Fiscaliteit)

De aanvraag dient steeds overeenkomstig de algemene voorwaarden te gebeuren.

Waarborg

Het contract van de pensioenspaarverzekering wordt gewaarborgd door het Garantiefonds voor de financiële diensten op basis van de beschermingsregeling die geldt voor alle levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement (tak 21-producten), die aan het Belgisch recht onderworpen zijn. Deze treedt in werking als ACM Belgium Life NV in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel € 100.000 per verzekeringnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste € 100.000 gewaarborgd. Voor het eventueel surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.

Gegarandeerd rendement

De netto-premies (na aftrek van de taksen en toepasselijke kosten) van pensioensparen genieten de gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van ontvangst van de storting door ACM Belgium Life NV en die op jaarbasis gegarandeerd op elke premie blijft tot op het einde van de polis, ongeacht de evolutie van de financiële markten.

Momenteel bedraagt deze gewaarborgde rentevoet 1,50% op jaarbasis (rentevoet van kracht vanaf 12/12/2023). Deze rentevoet kan op elk ogenblik wijzigen. De klanten worden hiervan per brief op de hoogte gebracht.

De gegarandeerde rentevoet kan aangevuld worden door een eventuele winstdeling, onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van ACM Belgium Life NV. Deze is niet gewaarborgd en fluctueert in de tijd, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van ACM Belgium Life NV.

De verworven intresten en de toegekende winstdeling worden gekapitaliseerd en brengen op hun beurt intresten op.

Risico’s

Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van Tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van ACM Belgium Life NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico’s.

Dit verzekeringsproduct is geen bankdeposito en wordt niet gewaarborgd door Beobank NV/SA. De onderliggende activa van het product Agenia Fiscal worden gekozen door ACM Belgium Life NV. Beobank is hiervoor absoluut niet verantwoordelijk.

Kosten pensioenverzekering

 • Instapkosten: maximum 6% van elke premie, na aftrek van de eventuele premietaks voor pensioensparen en de vaste vergoeding van 10 euro op de eerste premie. Deze kosten omvatten de commissies van de verzekeringstussenpersoon.
 • Uitstapkosten: 5% op elke opname die plaats heeft meer dan 5 jaar vóór de einddatum van de polis. Dit percentage vermindert met 1% per jaar tijdens de laatste 5 jaar van de polis.
 • Beheerskosten: niet van toepassing.
 • De kosten voor een bijkomende dekking bij overlijden, indien gekozen door de verzekeringnemer, worden dagelijks afgetrokken van de opgebouwde reserve van de polis.

Pensioenverzekering belastingen

 • Taks van 2% op alle levensverzekeringspremies (niet van toepassing op ‘Agenia Fiscal Pensioenspaarplan’).
 • Fiscale aftrek van de pensioenspaarverzekering:
  • De premies die betaald zijn in het kader van het Pensioenspaarplan geven recht op een belastingvermindering in de personenbelasting. Voor het inkomstenjaar 2024 bedraagt deze belastingvermindering 30% op een maximum gestorte premie van € 1.020 of 25% op een gestorte premie tussen € 1.020 en € 1.310 maximum, afhankelijk van de gekozen formule. Het tarief van 25% wordt evenwel op de volledige gestorte premie berekend. Het plafond van € 1.020 wordt standaard van toepassing op 1 januari van elk jaar. Indien u kiest voor het maximumbedrag van 1.310 euro, moet u elk jaar uw keuze voor het bovenste plafond uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen aan de verzekeringsmaatschappij ACM Belgium Life NV.
  • De premies betaald in het kader van het Langetermijnspaarplan geven recht op een belastingvermindering van 30% in de personenbelasting tot een maximumbedrag van € 2.450 voor het inkomstenjaar 2024, i.f.v. het netto belastbaar beroepsinkomen van de verzekeringnemer. Dit bedrag wordt niet meer jaarlijks geïndexeerd.
  • Beide formules zijn cumuleerbaar.
 • Anticipatieve taks pensioensparen:
  • Indien de verzekeringsnemer jonger is dan 55 jaar op de begindatum van de polis, zal, in geval van leven op de 60ste verjaardag van de verzekeringsnemer een anticipatieve taks ingehouden worden van 8% voor het Pensioenspaarplan (10% voor het Langetermijnspaarplan) op de opgebouwde reserve van de polis, verminderd met de toegekende winstdelingen.
  • Indien de verzekeringsnemer 55 jaar of ouder is op de begindatum van de polis, zal, in geval van leven op de 10de verjaardag van de polis, een anticipatieve taks ingehouden worden van 8% voor het Pensioenspaarplan (10% voor het Langetermijnspaarplan) op de opgebouwde reserve van de polis, verminderd met de toegekende winstdelingen.
  • Elke betaling ingevolge een afkoop of een uitkering bij overlijden of op einddatum van de polis, gedaan nadat de hiervoor vermelde anticipatieve taks werd ingehouden is vrijgesteld van belastingen.
 • Voorheffing/taks bij gedeeltelijke en volledige afkoop:
  • In het kader van het Pensioenspaarplan zijn betalingen als gevolg van volledige of gedeeltelijke afkoop vóór de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer onderhevig aan een voorheffing van 10,09% (inclusief een gemiddelde gemeentebelasting) bij vervroegde pensionering of binnen de 5 jaar vóór de normale pensioendatum of op de normale pensioendatum indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

   • Tijdstip van afkoop is 10 jaar of meer na de begindatum van de polis, en
   • Betaling van premies gedurende tenminste 5 inkomstenjaren, en
   • Elke premie die meer dan 5 jaar is geïnvesteerd (een pro rata regeling is van toepassing indien niet elke premie meer dan 5 jaar werd geïnvesteerd).

   Wordt er niet aan deze voorwaarden voldaan, geldt een voorheffing van 33,31% (inclusief een gemiddelde gemeentebelasting).

   In het kader van het Langetermijnspaarplan zijn afhalingen vóór de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer onderhevig aan een voorheffing van 33,31%.

  • In geval van volledige of gedeeltelijke afkoop op of na de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer is, indien er nog geen anticipatieve taks werd ingehouden, een taks van 10% van toepassing wanneer deze gedaan wordt binnen de 5 jaar voor de eindvervaldag van de polis. In het andere geval is een taks van 33 % van toepassing. De voorheffing/taks is betaalbaar op de opgebouwde reserve van de polis op de datum van de afkoop verminderd met de toegekende winstdelingen en na afhouding van de afkoopkosten. Er wordt een pro rata berekening uitgevoerd voor gedeeltelijke afkopen.
 • Bij betalingen van een uitkering bij overlijden gedaan vóór de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer, geldt een voorheffing van 10,09%. Dit tarief houdt rekening met een gemiddelde gemeentebelasting.
 • Bij betalingen van een uitkering bij overlijden gedaan op of na de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer, en indien er nog geen anticipatieve taks werd ingehouden, geldt een taks van 10,09% voor het Pensioenspaarplan (10% voor het Langetermijnspaarplan). Deze voorheffing/taks is betaalbaar op de opgebouwde reserve van de polis op de datum van overlijden, verminderd met de reeds toegewezen winstdelingen.

Dit fiscale regime is van toepassing op een niet-professionele klant (natuurlijke persoon) met woonplaats in België en is gebaseerd op de wettelijke bepalingen en officieel beschikbare informatie op 01/01/2024. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.

Toepasselijk recht

Dit contract is onderworpen aan en moet geïnterpreteerd worden volgens de Belgische wetgeving. Elk geschil dat ontstaat binnen of in samenhang met de polis is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Indien de verzekeringnemer buiten België gevestigd is, verklaren de partijen nu reeds te kiezen voor het Belgisch recht, als de wet dit toestaat.

Verzekeringsmaatschappij

ACM Belgium Life NV, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder NBB nummer 0956 (K.B. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), handelend onder de naam ACM Insurance en onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel: 02/789.42.00  - BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155 - BIC: CTBKBEBX

Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - BTW BE 0401 517 147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX, verzekeringstussenpersoon:

 • Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium Life NV voor de levensverzekeringen
 • Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV voor de niet-levensverzekeringen

Belangrijke documenten

De financiële infofiches en algemene voorwaarden van Agenia Fiscal Pensioenspaarplan en Langetermijnspaarplan zijn ook gratis beschikbaar in de Beobank agentschappen. Gelieve kennis te nemen van deze documenten alvorens in te tekenen op dit product.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de klantendienst van ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2  - 1000 Brussel of via e-mail naar complaints-life@acm.be
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be