Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

bloemen

Uitvaartplan van ACM Belgium Life NV

 • Gemoedsrust: u bespaart uw dierbaren financiële zorgen door de kosten van uw uitvaart op voorhand te dekken. Het bedrag bepaalt u zelf.

 • Flexibiliteit: u kunt de verzekeringseigenschappen vastleggen volgens uw behoeften en middelen*.

 • Premies fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden (zie informatiefiche).

familie

Bij een overlijden worden nabestaanden geconfronteerd met het verlies van hun dierbare. Maar daar blijft het helaas niet bij. Vaak rijzen er immers ook al gauw onvoorziene financiële zorgen. Een begrafenis of crematie kost immers heel wat geld.

Met het Uitvaartplan, een levenslange overlijdensverzekering met vast kapitaal van ACM Belgium Life NV, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht, kunt u uw dierbaren deze financiële zorgen besparen door de kosten van uw uitvaart op voorhand te dekken. Deze verzekering zorgt ervoor dat uw begunstigde bij overlijden een door u bepaald bedrag uitgekeerd krijgt dat dient om de kosten van uw begrafenis of crematie te dekken.

Kenmerken

 • Gemoedsrust

  U bespaart uw dierbaren financiële zorgen door de kosten van uw uitvaart op voorhand te dekken.

 • Toegankelijkheid

  Onderschrijving op basis van een verklaring van goede gezondheid of een beperkte medische vragenlijst.

 • Flexibiliteit

  U bepaalt het verzekerd kapitaal om de kosten van uw uitvaart te dekken, de looptijd en de frequentie van premiebetaling (maandelijks, driemaandelijks, semestrieel, jaarlijks of een eenmalige premie). U kunt opteren voor een kapitaal-indexering zodat uw Uitvaartplan mee evolueert met eventuele prijsstijgingen.

 • Wilsbeschikking

  Hebt u specifieke wensen voor uw uitvaart wat betreft bloemen, muziek of andere zaken? Zijn er dingen die u juist wel, of juist niet wenst?

  Om er zeker van te zijn dat uw nabestaanden weten hoe uw uitvaart er volgens u moet uitzien, kunt u uw wensen vastleggen via het document ‘Wilsbeschikking’. U kunt dit document bezorgen aan de begunstigde van uw polis, zodat die persoon er kan over waken dat uw uitvaart zo goed als mogelijk bij uw wilsbeschikking aansluit.

 • Transparantie

  De periodieke premies blijven dezelfde tijdens de volledige betalingsperiode (behalve wanneer u voor indexering van het verzekerde kapitaal kiest).

 • Bescherming

  U bent levenslang gedekt voor het verzekerd kapitaal voor uw uitvaart.

 • Fiscaal voordeel

  Al naargelang de keuze van de verzekeringsnemer, kunnen de premies van het Uitvaartplan onder bepaalde voorwaarden recht geven op een belastingvermindering van 30% (het fiscaal plafond onder de rubriek langetermijnsparen bedraagt 2.350 euro voor het inkomstenjaar 2019), i.f.v. het netto belastbaar beroepsinkomen van de verzekeringnemer.

  Voor meer informatie over de fiscaliteit, gelieve de informatiefiche uitvaartplan te raadplegen.

 • Begunstigde

  U kiest volledig vrij wie de begunstigde voor deze polis zal zijn. Bij uw overlijden zal ACM Belgium Life NV het door u gekozen verzekerde bedrag aan deze begunstigde uitkeren, zodat deze de kosten van uw uitvaart kan betalen.

  U kunt er ook voor kiezen om een begrafenisonderneming als begunstigde aan te duiden. Zo wordt bij uw overlijden het verzekerd kapitaal rechtstreeks overgemaakt aan de begrafenisonderneming.

Vragen & Antwoorden

Hoe sluit ik het Uitvaartplan af?

 • U vervolledigt en ondertekent, indien van toepassing, een verzekeringsvoorstel, evenals de verklaring van goede gezondheid of de eventuele medische vragenlijst(en).
 • U ondertekent de verzekeringspolis.
 • U betaalt de periodieke of eenmalige premie op de vervaldatum vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, gedurende de periode die in de polis is bepaald. Bij een maandelijkse of trimestriële premie zal ACM Belgium Life NV de betaling vragen via SEPA-domiciliëringsmandaat.

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico’s uitgesloten?

Bepaalde risico’s zijn formeel uitgesloten. Meer details hierover vindt u in de algemene voorwaarden van de polis. Een van de belangrijkste uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar na intekening op deze verzekering. Bijkomend kan de verzekeraar tussenkomst weigeren indien zou blijken dat uw medische verklaringen bij aanvang van de polis niet stroken met uw werkelijke gezondheidstoestand op dat ogenblik.

Hoe wordt de polis beëindigd?

U beschikt over een bedenktijd van 30 dagen vanaf de aanvang van uw verzekeringspolis. Tijdens deze periode hebt u het recht om het contract zonder kosten op te zeggen, met onmiddellijke ingang na schriftelijke kennisgeving aan de verzekeraar. Alle eventueel reeds betaalde premies worden volledig terugbetaald.

Na de bedenktijd kunt u uw polis annuleren via een aanvraag tot afkoop of de premiebetaling schorsen onder de kosten en voorwaarden vermeld in de algemene voorwaarden.

De aanvraag tot opzegging van uw polis dient schriftelijk, ondertekend en gedateerd gericht te worden aan ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. De opzegging gaat in op het ogenblik van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving aan ACM Belgium Life NV.

Wat indien ik kom te overlijden?

Bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de polis wordt het in de polis vermelde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n), desgevallend volgens de rang die u in uw polis aan hen hebt toegekend. Opdat ACM Belgium Life NV dit verzekerd bedrag zou kunnen uitbetalen aan uw nabestaande(n), moeten de volgende documenten worden opgestuurd:

 • een uittreksel van de overlijdensakte van de verzekerde;
 • een attest van overlijden, in te vullen door de arts die de verzekerde heeft verzorgd;
 • een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart van de begunstigde(n);
 • desgevallend, een akte van bekendheid of enig ander document waarin de rechten van de begunstigde(n) zijn vastgelegd;
 • het exemplaar van de polis in het bezit van de verzekeringsnemer of een verklaring van verlies van de polis, ondertekend door de begunstigde(n).

Door welke verzekeringsmaatschappij wordt het Uitvaartplan onderschreven?

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code BNB 0956 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel. 02/789.42.00, BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155, BIC: CTBKBEBX.

Verzekeringstussenpersonen van ACM Belgium Life NV:

 • Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147, RPR Brussel,
 • Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.

Nuttige documenten

Ontdek meer over de uitvaartverzekering via onze blog

5 goede redenen om een uitvaartverzekering te nemen

5 goede redenen om een uitvaartverzekering te nemen

Uitvaartkosten lopen snel op en bedragen ongeveer 5.000 euro, zonder grafsteen en koffietafel. Met een uitvaartverzekering hoeft uw familie die kosten niet te betalen.
Bescherm uw gezin tegen de onzekerheden van het leven

Bescherm uw gezin tegen de onzekerheden van het leven

Met een Gezinsbeschermingsplan geeft u uw gezin een serene toekomst dankzij een maximale bescherming. Want zeker bent u nooit... De beste oplossing?

*Onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar.

 

Productinfo en condities

Producttype

Het Uitvaartplan is een levenslange overlijdensverzekering met vast kapitaal van ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Dekkingen

Het Uitvaartplan voorziet in de betaling van een vast kapitaal gekozen door de verzekeringsnemer op het ogenblik van de aanvang van de polis (met een minimum van 2.500 euro en een maximum van 12.000 euro) aan de begunstigde(n) gedefinieerd in de polis, dat bij overlijden van de verzekerde zal worden aangewend voor de kosten van zijn begrafenis. Daarbij kan de verzekeringsnemer bij het onderschrijven van de Polis kiezen voor een jaarlijkse indexering van het verzekerd kapitaal met 2%, 3% of 4% (met een absoluut maximum van 12.000 euro). Deze optie is echter niet mogelijk in het geval een eenmalige premie.

De verzekeraar zal niet tussenkomen in geval van overlijden tijdens de wachttermijn van 90 dagen welke begint op de datum van inwerkingtreding van de polis. Deze wachttermijn is niet van toepassing in geval van overlijden ingevolge een ongeval.

Uitgesloten risico’s

Bepaalde risico’s zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Onder de uitgesloten risico’s bevindt zich onder meer het overlijden als gevolg van zelfmoord binnen de 12 maanden na de inwerkingtreding van de verzekering en het overlijden door de opzettelijke daad van de Verzekeringsnemer (indien verschillend van de Verzekerde) of de Begunstigde(n). De volledige lijst van uitgesloten risico’s en beperkingen staat beschreven in de Algemene Voorwaarden van het Uitvaartplan.

Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij eveneens tussenkomst weigeren indien de gezondheidsverklaring die werd afgelegd door de verzekerde bij het onderschrijven van de polis, niet in overeenstemming blijkt te zijn met de gezondheidssituatie op dat ogenblik.

Acceptatiecriteria

Het Uitvaartplan kan onderschreven worden door personen van minimum 18 jaar, tot de 80e verjaardag van de verzekerde.

Voor de aanvaarding van het risico, baseert de verzekeraar zich op de gezondheidsverklaring van de verzekerde. De verzekeraar kan ook bijkomende medische vragenlijsten en/of onderzoeken vereisen.

Looptijd

Het Uitvaartplan is een levenslange overlijdensverzekering: de polis wordt dus afgesloten voor een onbepaalde duur en loopt af op het ogenblik van overlijden van de verzekerde.

De polis zal eveneens beëindigd worden:

 • bij een schriftelijke ondertekende en gedateerde opzegging binnen de bedenktijd van 30 dagen na aanvang van de polis (in dat geval zal de eventueel al betaalde premie u integraal terugbetaald worden);
 • in geval van een aanvraag tot gehele afkoop door de verzekeringsnemer (in dat geval zal de eventuele afkoopwaarde – berekend in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden – terugbetaald worden).

Premies

Het premiebedrag is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde, van de gekozen duur van premiebetaling en van het gekozen verzekerd kapitaal. De verzekeringsnemer heeft de keuze om een éénmalige premie of periodieke premies (jaarlijks, semestrieel, driemaandelijks of maandelijks; met SEPA domiciliëring in de 2 laatste gevallen) te betalen, voor zover het transactiebedrag minstens 20 euro bedraagt). Wie ouder is dan 65 jaar op het ogenblik van afsluiten van de verzekering, betaalt een eenmalige premie.

De premies zijn vaste premies die ongewijzigd blijven gedurende de volledige looptijd van de polis (buiten het geval van indexatie gekozen door de verzekeringsnemer).

Voor het uitvoeren van een gepersonaliseerde simulatie om het premiebedrag te kennen in functie van uw persoonlijke situatie, of om een verzekeringsvoorstel te bekomen kunt u terecht in een van onze Beobank agentschappen.

Nuttige documenten

De Informatiefiche Uitvaartplan en de algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar in de Beobank agentschappen en op de website van Beobank en ACM Belgium Life NV. Gelieve kennis te nemen van deze documenten alvorens in te tekenen op dit product.

Zie onderstaande documenten

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be,
 • de klantendienst van ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail naar complaints-life@acm.be,
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be

Wettelijke informatie

Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel,

- Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV voor de schadeverzekeringen

- Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium Life NV voor de levensverzekeringen.

Verzekeraar

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code BNB 0956 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel. 02/789.42.00, BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155, BIC: CTBKBEBX.