Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Groep jongeren

Jongerenspaarrekening

 • Gratis rekening

 • Voor jongeren tot en met 26 jaar

 • Ideaal voor zakgeld dat je niet onmiddellijk nodig hebt

Gelieve het document "essentiële spaardersinformatie" te lezen alvorens een Jongerenspaarrekening te openen.

jongeren aan lachen

Kies voor een digitaal spaarvarken

Een belangrijk aspect van het leren omgaan met geld is het aanleren van een spaarreflex. Je kan je zakgeld dat je niet gebruikt, thuis in een spaarpot bewaren, maar het is natuurlijk veel veiliger als het op een rekening gezet wordt. Bovendien brengt je geld dan interesten op. Deze gereglementeerde spaarrekening biedt op alle nieuwe stortingen 0,40% basisrente en 1,70% getrouwheidspremie op jaarbasis.

Belangrijke kenmerken van de Jongerenspaarrekening

 • Veiligheid & rendement

  Je spaargeld is veilig en brengt rente op zonder er iets voor te hoeven doen.

 • Makkelijke opvolging & controle

  Via onze app of online bankingtool kan jij of je wettelijke vertegenwoordiger (als je minderjarig bent) je rekening makkelijk opvolgen en beheren.

 • Flexibel

  Je kiest hoeveel en hoelang je spaart, zonder minimumbedrag.

 • Altijd beschikbaar

  De tegoeden op je spaarrekening zijn op elk moment en zonder kosten opvraagbaar. De rekeningen op naam van minderjarige kinderen zijn standaard geblokkeerd. De toestemming van de ouders en/of de wettelijke vertegenwoordiger is nodig om toegang tot de rekening te hebben.

Risico’s

 • Inflatierisico

  Door aanhoudende prijsstijgingen (inflatie), kan uw spaargeld minder waard worden.

 • Insolvabiliteitsrisico

  In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaartegoed te verliezen of kan hij onderworpen worden aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie (op voorwaarde dat het een spaarder betreft die in aanmerking komt).

Productinfo

Type rekening & voorwaarden

Deze gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht wordt gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product heeft een onbepaalde looptijd en is bedoeld voor jongeren tot en met de leeftijd van 26 jaar. In de maand januari die volgt op de 27ste verjaardag wordt de rekening automatisch omgezet naar een Fidelity Plus spaarrekening.

Basisrentevoet 

0,40% op jaarbasis op het totale saldo van de rekening, vanaf de dag van de storting.

De basisrentevoet is niet gegarandeerd en kan op elk moment gewijzigd worden. Een verandering van de basisrentevoet geldt onmiddellijk, en dit voor alle bestaande en nieuwe stortingen en zal worden meegedeeld via de maandelijkse rekeninguittreksels en/of via e-mail.

De verworven basisrente van het voorbije jaar wordt betaald aan het begin van elk kalenderjaar (met valutadatum op 1 januari). In geval van afsluiting van de rekening, wordt de basisrente betaald op het moment van de afsluiting.

Getrouwheidspremie

Voor elke nieuwe storting op een Jongerenspaarrekening bedraagt de getrouwheidspremie 1,70% op jaarbasis.

De getrouwheidspremie is een rentevoet op jaarbasis, gegarandeerd voor bedragen die 12 maanden ononderbroken op de rekening blijven. De rentevoet is van toepassing op nieuwe stortingen of bij hernieuwing van de getrouwheidsperiode.

De rentevoet van de premie kan op elk moment worden gewijzigd. Wijzigingen in de getrouwheidspremie zijn enkel van toepassing op nieuwe stortingen die gebeuren na de datum van wijziging, of op bestaande sommen waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode aanvangt (aan de op dat ogenblik geldende rentevoet). Deze wijzigingen zullen worden meegedeeld via onze rekeninguittreksels en/of via e-mail.

De getrouwheidspremie wordt uitbetaald aan het einde van het kwartaal waarin de premie verworven is (met als valutadatum de eerste dag na het kwartaal). Ze is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan.

Bij overdracht van een bedrag van minimum 500 euro tussen spaarrekeningen bij Beobank op naam van dezelfde titularis, die geen doorlopende opdracht betreffen, en voor zover binnen hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop dezelfde spaarrekening werden uitgevoerd, blijft de getrouwheidsperiode doorlopen en zal de getrouwheidspremie pro rata worden berekend op basis van de rentevoeten geldend voor elk van de spaarrekeningen.

Valutadata

Voor de Jongerenspaarrekening, geldt dag valutering (D+0) voor stortingen & geldopnemingen.

Vermits het om een gereglementeerde spaarrekening gaat, past Beobank het LIFO-principe toe, nl. Last In First Out. Concreet betekent dit dat de geldopnemingen verrekend worden met de bedragen waarvan de getrouwheidsperiode het minst ver gevorderd is.

Fiscaliteit

Jaarlijks zijn de interesten vrijgesteld van de roerende voorheffing van 15% op de eerste interestenschijf (980 euro in 2023). Er geldt een dubbele vrijstelling voor gehuwde personen of wettelijk samenwonenden. Indien u titularis bent van verschillende spaarrekeningen, dient u de interesten die de vrijgestelde interestenschijf overschrijden, te melden op uw fiscale aangifte indien er geen roerende voorheffingen werden ingehouden.

De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van de klant en kan wijzigen in de toekomst.

In het kader van de strijd tegen grensoverschrijdende belastingontduiking, is Beobank verplicht om na te gaan in welk(e) land(en) haar klanten belastingplichtig zijn. De klanten met fiscale woonplaats in het buitenland, kunnen jaarlijks gerapporteerd worden aan de plaatselijke autoriteiten. Naast de identiteitsgegevens van deze klanten, zullen ook het rekeningnummer, het rekeningsaldo, de bruto-inkomsten en de eventuele bruto-opbrengsten gerapporteerd worden.

Kosten

Jaarlijkse aanrekening: geen

Opening/afsluiting: geen kosten

Opnemingen: geen kosten

Andere kosten: er worden geen kosten aangerekend voor elektronische rekeninguittreksels. De verzending van papieren rekeninguittreksels is betalend: 1,50 euro per uittreksel voor verzending binnen België; 3 euro per uittreksel voor verzending naar het buitenland. Eén gratis rekeninguittreksel per maand voor klanten jonger dan 18 jaar en voor spaarrekeningen geopend als huurwaarborg.

Documenten

Gelieve het document ‘essentiële spaardersinformatie’ te lezen alvorens een Jongerenspaarrekening te openen. Het document is tevens gratis verkrijgbaar in onze agentschappen.

Klachten

Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of