Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Relax krediet

Hypo Security Plan van ACM Belgium Life NV

 • Ontdek de schuldsaldoverzekering voor uw hypothecair krediet.

   

huis

De schuldsaldoverzekering “Hypo Security Plan”

Deze schuldsaldoverzekering beschermt u en uw dierbaren, door in bepaalde omstandigheden en al naargelang uw keuze, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van uw hypothecair krediet te garanderen.


Productinfo en voorwaarden

Type product

Hypo Security Plan, een Tak 21 schuldsaldoverzekering van ACM Belgium Life NV, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht, beschermt u en uw dierbaren, door in bepaalde omstandigheden en al naargelang uw keuze, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van uw hypothecair krediet te garanderen.

U heeft steeds de keuze om uw schuldsaldoverzekering voor uw hypothecair krediet bij een andere verzekeringsmaatschappij te onderschrijven.

Dekkingen

 • Vóór de ondertekening van de leningsovereenkomst: tot 4 maanden gratis dekking “overlijden door ongeval”

  U bent gratis gedekt tegen het risico overlijden door ongeval tot aan het verlijden van de notariële akte (max. 4 maanden) vanaf het moment dat de verzekeraar het ondertekende en vervolledigde verzekeringsvoorstel Hypo Security Plan ontvangen heeft en de vereiste medische formaliteiten vervuld werden. In voorkomend geval zal Hypo Security Plan het hypothecair krediet terugbetalen ten belope van het gekozen te verzekeren bedrag, vermeld in het verzekeringsvoorstel, met een maximum van 500.000€.

 • Na de ondertekening van de leningsovereenkomst
 • Hoofdwaarborg overlijden: in geval van overlijden tijdens de duur van uw polis, neemt Hypo Security Plan het verzekerde schuldsaldobedrag van uw hypothecair krediet op het ogenblik van het overlijden ten laste.

  Naast de hoofdwaarborg overlijden biedt het Hypo Security Plan tevens de mogelijkheid om op één of meerdere aanvullende waarborgen in te tekenen in geval van overlijden door ongeval of werkonbekwaamheid:

  • Overlijden door ongeval: verzeker de uitbetaling van een bijkomend kapitaal (gedefinieerd in de Bijzondere Voorwaarden van uw polis) aan uw dierbaren om hen te helpen hun levensstandaard te behouden. Dit kapitaal zal uitbetaald worden indien u zou overlijden ten gevolge van een ongeval, voor zover het overlijden zich zou voordoen tijdens de duur van de polis en binnen de 365 dagen die volgen op het ongeval.
  • Tijdelijke algehele werkonbekwaamheid: bevrijd uzelf van de betaling van de verzekeringspremie gedurende een periode van maximum 36 opeenvolgende maanden per schadegeval (na een karenztijd van 90 dagen).
  • Tijdelijke algehele werkonbekwaamheid: ontvang een maandelijkse rente om u te beschermen tegen het financiële risico van een daling van uw inkomsten ten gevolge van een tijdelijke totale werkonbekwaamheid tijdens de duurtijd van de polis. Bij onderschrijving kiest u een forfaitair bedrag dat u als maandelijkse rente (maximaal de maandaflossing van uw hypothecair krediet) zou willen ontvangen, op het einde van elke maand van werkonbekwaamheid, en dit tot maximaal 36 opeenvolgende maanden per schadegeval (na een karenztijd van 90 dagen).
  • Blijvende algehele werkonbekwaamheid tijdens de duurtijd van de polis: verzeker de vervroegde uitbetaling van de hoofdwaarborg overlijden op de datum van de consolidatie van de permanente totale werkonbekwaamheid aan de in de polis vermelde begunstigde(n) bij leven.

Uitgesloten risico’s

Hoofdwaarborg

Bepaalde risico’s zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering.  Twee van de belangrijkste uitsluitingen zijn het overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar na onderschrijving van deze verzekering en het overlijden door de opzettelijke daad van de verzekeringsnemer of de begunstigde(n) bij overlijden. De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden van het Hypo Security Plan.

Bijkomend kan de verzekeraar tussenkomst weigeren indien zou blijken dat uw medische verklaringen bij aanvang van het contract, niet stroken met de werkelijke gezondheidstoestand.

Bijkomende waarborgen

Uitsluitingen van de dekking « werkonbekwaamheid » zijn bijvoorbeeld de schadegevallen veroorzaakt door :

 • een opzettelijke daad of zware fout begaan door de verzekerde of de verzekeringsnemer;
 • de beoefening van gevaarlijke sporten, een zelfmoordpoging, een beslist gevaarlijk beroep.

Uitsluitingen van de dekking « Overlijden door ongeval »  zijn bijvoorbeeld de schadegevallen veroorzaakt door :

 • een van de uitsluitingen vermeld bij de rubriek « voorlopige waarborg overlijden door ongeval » van de hoofdwaarborg.
 • een ziekte

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Acceptatiecriteria

Hypo Security Plan kan onderschreven worden indien de verzekerde minimum 18 en maximum 80 jaar is bij aanvang van de polis en maximum 84 jaar is op eindvervaldag van de polis, wat de hoofdwaarborg overlijden betreft. De bijkomende waarborgen worden automatisch beëindigd op de 65ste verjaardag van de verzekerde.

Bij de onderschrijving van deze verzekeringspolis kunnen er, in functie van uw persoonlijke situatie en het te verzekeren kapitaal, bepaalde medische formaliteiten vereist zijn.

Duurtijd

De verzekeringspolis heeft een bepaalde duurtijd die overeenkomt met de duurtijd van het hypothecair krediet dat u wenst te dekken.

Na aanvang van uw polis Hypo Security Plan hebt u een bedenktijd van 30 dagen waarin u het contract, met onmiddellijke ingang vanaf de schriftelijke melding, kosteloos kan opzeggen. Eventueel betaalde premies zullen u volledig worden terugbetaald. Na deze bedenktijd kunt u ook de afkoop van de polis vragen mits het schriftelijk akkoord van de kredietgever; in dat geval zal de waarde van de afkoop, berekend zoals gespecifieerd in de Algemene Voorwaarden, worden terugbetaald.

Elke vraag voor beëindiging/afkoop dient aangevraagd te worden (schriftelijk en gehandtekend) aan ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel.

Premies

U kan de frequentie van premiebetaling kiezen: éénmalige premie of periodieke premie (jaarlijkse, semestriële, trimestriële of maandelijkse betaling).

Het premiebedrag is afhankelijk van de karakteristieken van uw hypothecair krediet (looptijd van het krediet, intrestvoet, constante of degressieve aflossingen, frequentie van de terugbetalingen...), maar ook van de professionele situatie van de verzekerde(n), het gekozen tarief van de verzekeringspremies (gegarandeerd of ervaringstarief), de leeftijd van de verzekerde(n), of de verzekerde(n) al dan niet roker is, de gekozen aanvullende waarborgen, het te verzekeren bedrag, de duurtijd van de polis, de duurtijd en frequentie van premiebetaling, alsook de gezondheidstoestand van de verzekerde(n) op het ogenblik van de onderschrijving.

In sommige gevallen kunnen personen met een verhoogd gezondheidsrisico van een solidariteitsmechanisme genieten. Vraag in voorkomend geval meer informatie aan uw Beobank-agentschap of rechtstreeks aan de verzekeraar.

Voor meer inlichtingen, een verzekeringsvoorstel of een gepersonaliseerde simulatie om het bedrag van de premie in functie van uw persoonlijke situatie te kennen, neem contact op met uw Beobank-agentschap.

Fiscaliteit

Onder bepaalde omstandigheden kan de premie van de hoofdverzekering overlijden recht geven op een belastingvermindering. Indien de premies fiscaal in mindering werden gebracht, zal het kapitaal dat in geval van overlijden wordt uitgekeerd belast worden, en kan in geval van afkoop een belasting tot 33,31% van toepassing zijn. Verder kunnen er in geval van uitbetaling van het kapitaal bij overlijden van de verzekerde in bepaalde gevallen successierechten verschuldigd zijn.

Dit fiscale luik is van toepassing op een niet-professionele klant, natuurlijke persoon met woonplaats in België en is gebaseerd op de wettelijke bepalingen en officieel beschikbare informatie op 01/01/2021. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.

Toepasselijk recht

De polis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Nuttige documenten

De informatiefiche Hypo Security Plan en de algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar in de Beobank agentschappen en op de websites van Beobank en ACM Belgium Life NV.
Gelieve kennis te nemen van deze documenten alvorens op dit product in te tekenen.

 

Wettelijke informatie

Beobank als verzekeringstussenpersoon
Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0401.517.147 verzekeringstussenpersoon:

 • Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium Life NV voor de levensverzekeringen

Verzekeraar

 • ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code BNB 0956 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel. 02/789.42.00, BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155, BIC: CTBKBEBX

Wat te doen bij een schadegeval?

Indien zich een door uw Hypo Security Plan gedekt schadegeval zou voordoen, kunnen u of uw dierbaren contact opnemen met uw Beobank-agentschap of rechtstreeks met ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel (tel. 02/789.42.31 of via email claims@acm.be). Zij zullen u helpen bij de samenstelling van het schadedossier zodat de regeling ervan zo vlug mogelijk gebeurt.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank-agentschap en/of

 • de Beobank-klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de klantendienst van ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail naar claims@acm.be
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be

Vragen en Antwoorden

Heb ik recht op bedenktijd?

U hebt 30 dagen bedenktijd, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van uw verzekeringspolis. Tijdens deze periode heeft u het recht om de verzekeringspolis op te zeggen zonder kosten, met onmiddellijke ingang op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging. Elke premie die al betaald zou zijn, zal volledig terugbetaald worden.

Wat te doen bij een schadegeval?

Indien er zich spijtig genoeg een schadegeval voordoet, kan u onmiddellijk uw Beobank-agentschap contacteren of rechtstreeks de verzekeringsmaatschappij ACM Belgium Life NV (op 02/789.42.31 of via claims@acm.be), die verantwoordelijk is voor het schadebeheer. Zij zullen u helpen om het schadedossier samen te stellen zodat de regeling ervan zo vlug mogelijk gebeurt.