Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Relax krediet

Kredietbeschermingsplan

 • Een tegenslag is vlug gebeurd.

  U bent beschermd als u het kredietbeschermingsplan onderschrijft.
  Ze dekt een deel of zelfs de totaliteit van de opgebruikte financiële reserve van uw kredietkaart.

   

Productinfo en risico’s

Type product

Het Kredietbeschermingsplan is een schuldsaldoverzekering bestemd om het opgebruikt bedrag van de kredietopening verbonden aan een Beobank kredietkaart in bepaalde omstandigheden terug te betalen. Dit verzekeringsproduct wordt voorgesteld door ACM Belgium Life NV, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht, en verdeeld door Beobank.

Het onderschrijven van deze verzekering is volledig vrijblijvend. Het is geen vereiste voor het verkrijgen van een Beobank kredietkaart.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Dekkingen

In geval van overlijden tijdens de duurtijd van de polis stort de verzekeringsmaatschappij het verzekerd bedrag van de kredietopening terug op datum van het overlijden. Het verzekerd kapitaal varieert in functie van het opgebruikte bedrag van de kredietopening, met een maximum van 12.400€.

Bovenop de hoofdwaarborg “overlijden”, biedt het Kredietbeschermingsplan de mogelijkheid volgende bijkomende waarborgen te onderschrijven (afzonderlijk of gecombineerd):

 • Ernstige ziekte: als één van de ernstige ziektes zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden wordt vastgesteld door een arts na aanvang van de polis, zal de verzekeraar (na een karenztijd van 30 dagen) het opgebruikte bedrag van de kredietopening op datum van de diagnose terug betalen en wordt de polis volledig stopgezet. De verzekeraar komt niet tussen voor een schadegeval binnen de 90 dagen na aanvang van de polis.

Deze dekking kan enkel onderschreven worden in combinatie met de hoofdverzekering overlijden.

 • Werkonbekwaamheid: in geval van volledige werkonbekwaamheid betaalt de verzekeraar (na een karenztijd van 3 maanden) elke maand 10% terug van het opgebruikte bedrag van de kredietopening (beperkt tot 12.400€) op de dag voorafgaand aan het begin van de arbeidsongeschiktheid, en dit gedurende maximaal 12 opeenvolgende maanden per schadegeval.

Deze dekking kan enkel onderschreven worden in combinatie met de hoofdverzekering overlijden.

 • Werkloosheid:
  • personen met het statuut van gesalarieerde, genieten van de dekking werkloosheid: in geval van werkloosheid, betaalt de verzekeraar elke maand 10% terug van het opgebruikte bedrag van de kredietopening op de datum van de kennisgeving van het ontslag, en dit gedurende maximaal 12 opeenvolgende maanden. De verzekeraar zal tussenkomen na de periode die gedekt wordt door de ontslagvergoeding (met een minimum van 3 maanden), te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van het ontslag. Schadegevallen tijdens de eerste 3 maanden (9 maanden bij collectief ontslag) na onderschrijving van de polis zijn steeds uitgesloten van dekking.

Deze dekking kan enkel onderschreven worden in combinatie met de hoofdverzekering overlijden en de dekking werkonbekwaamheid.

Uitgesloten risico’s

Hoofdwaarborg

Bepaalde risico’s zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Onder de uitgesloten risico’s van de hoofdwaarborg overlijden bevindt zich onder andere het overlijden ingevolge zelfmoord binnen de 12 maanden na de inwerkingtreding van de verzekering en het overlijden door de opzettelijke daad van de begunstigde. De volledige lijst van uitsluitingen en beperkingen wordt beschreven in de Algemene voorwaarden van het Kredietbeschermingsplan.

Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij eveneens tussenkomst weigeren indien de gezondheidsverklaring die werd afgelegd bij het onderschrijven van de polis, niet in overeenstemming blijkt te zijn met de gezondheidssituatie van de verzekerde op dat ogenblik.

Bijkomende waarborgen

Uitsluitingen van de dekking ‘Ernstige ziekte’ zijn bijvoorbeeld de schadegevallen veroorzaakt door:

 • het beoefenen van gevaarlijke sporten of een beslist gevaarlijk beroep;
 • een zelfmoordpoging of een zelfverminking.

Uitsluitingen van de dekking ‘Volledige werkonbekwaamheid’ zijn bijvoorbeeld de schadegevallen veroorzaakt door :

 • een opzettelijke daad of zware fout begaan door de verzekerde of de verzekeringsnemer;
 • de beoefening van gevaarlijke sporten, een zelfmoordpoging, een beslist gevaarlijk beroep.

Uitsluitingen van de dekking 'Werkloosheid' zijn bijvoorbeeld de schadegevallen die veroorzaakt zijn door het zelf ontslag nemen van de verzekerde en een zware fout van de verzekerde. 

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Onderschrijvingscriteria

Elke persoon tussen 18 en 60 jaar oud kan een polis Kredietbeschermingsplan ondertekenen. Voor de dekking werkloosheid is bij onderschrijving vereist minstens 7 maanden ononderbroken in dienst te zijn bij dezelfde werkgever. Voor de aanvaarding van het risico, baseert de verzekeraar zich op de professionele situatie van de verzekerde op het moment van de onderschrijving.

Duurtijd

De verzekeringspolis eindigt automatisch op de 65ste verjaardag van de verzekerde. De polis zal ook beëindigd worden in de volgende situaties:

 • bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de polis of na een tussenkomst van de verzekeraar voor Ernstige ziekte;
 • bij een schriftelijke ondertekende en gedateerde opzegging binnen de bedenktijd van 30 dagen na aanvang van de polis (in dat geval zal de eventueel al betaalde premie teruggestort worden);
 • bij verzoek tot opzegging van de verzekeringspolis na deze periode;
 • bij opzegging van de kredietopening.

Premies

Het premiebedrag is afhankelijk van de gekozen waarborgen en van het opgebruikte bedrag van de kredietopening. Ze wordt uitgedrukt in een percentage en berekend op de gemiddelde opgebruikte financiële reserve tussen 2 rekeninguittreksels:

Waarborgen

Maandelijkse premie

Overlijden

0,1413%

Overlijden + Werkonbekwaamheid

0,4036%

Overlijden + Werkonbekwaamheid + Werkloosheid

0,7536%

Overlijden + Ernstige ziekte

0,3430%

Overlijden + Werkonbekwaamheid + Ernstige ziekte

0,6053%

Overlijden + Werkonbekwaamheid + Werkloosheid + Ernstige ziekte

0,9553%

De premie kan op elk ogenblik door de verzekeraar gewijzigd worden. De premie wordt elke maand automatisch afgehouden van de rekening van de Beobank kredietkaart en wordt vermeld op het rekeninguittreksel.

Voor meer informatie of om een contractvoorstel te bekomen, kunt u terecht in een van onze Beobank agentschappen.

Nuttige documenten

De Informatiefiche is gratis beschikbaar in de Beobank agentschappen of hier. Gelieve kennis te nemen van dit document alvorens in te tekenen op dit product. Voor meer informatie over het Kredietbeschermingsplan, kunt u eveneens de ‘Algemene voorwaarden’ raadplegen die u kunt bekomen in een Beobank agentschap of hier.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17  of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de klantendienst van ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail naar: complaints-life@acm.be
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be 

Wettelijke informatie

Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, verzekeringstussenpersoon:

 • Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV voor de niet-levensverzekeringen
 • Verbonden agent van ACM Belgium Life NVvoor de levensverzekeringen

Verzekeraar

 • Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming erkend onder nummer 0956 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) en handelend onder de commerciële naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - Tel. 02 789 42 00 - BTW BE 0403.217.320 - RPR Brussel - IBAN BE31 9540 1981 8155 - BIC CTBKBEBX.

De waarborg werkloosheid is onderschreven bij ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming erkend onder nummer 0964 en handelend onder de commerciële naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - BTW BE 0428.438.211 - RPR Brussel - IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB.