Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vraag & Antwoord

Door welke verzekeringsmaatschappij wordt het Uitvaartplan onderschreven?

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code BNB 0956 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel. 02/789.42.00, BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155, BIC: CTBKBEBX.

Verzekeringstussenpersonen van ACM Belgium Life NV:

 • Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147, RPR Brussel,
 • Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.

Hoe sluit ik het Gezinsbeschermingsplan af?

 • U vervolledigt en ondertekent, indien van toepassing, een verzekeringsvoorstel, evenals de verklaring van goede gezondheid of de eventuele medische vragenlijst(en).
 • U ondertekent de verzekeringspolis.
 • U betaalt de periodieke (of eenmalige) premie op de vervaldatum vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, gedurende de periode die in de polis is bepaald. Bij een maandelijkse of trimestriële premie zal ACM Belgium Life NV de betaling vragen via SEPA-domiciliëringsmandaat.

Wat indien ik kom te overlijden?

Bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de polis wordt het in de polis vermelde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n), desgevallend volgens de rang die u in uw polis aan hen hebt toegekend. Opdat ACM Belgium Life NV dit verzekerd bedrag zou kunnen uitbetalen aan uw nabestaande(n), moeten de volgende documenten worden opgestuurd:

 • een uittreksel van de overlijdensakte van de verzekerde;
 • een attest van overlijden, in te vullen door de arts die de verzekerde heeft verzorgd;
 • een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart van de begunstigde(n);
 • desgevallend, een akte van bekendheid of enig ander document waarin de rechten van de begunstigde(n) zijn vastgelegd;
 • het exemplaar van de polis in het bezit van de verzekeringsnemer of een verklaring van verlies van de polis, ondertekend door de begunstigde(n).

Wie kan een pensioenspaarfonds aankopen?

Elke natuurlijke persoon van minimum 18 jaar en maximaal 64 jaar, woonachtig in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte én onderworpen aan de Belgische personenbelasting, kan een pensioenspaarfonds aankopen.

 

Wanneer en hoe moet ik terugbetalen?

U begint (behalve bij bijzondere acties) een maand na uitbetaling de ontleende som (behoudens eventuele promotionele acties) terug te betalen. U kiest zelf hoe u terugbetaalt:

 • via overschrijving,
 • via een bestendige opdracht die u inbrengt bij de financiële instelling die de rekening beheert waarvan u wenst dat elke maand het verschuldigde bedrag wordt afgehouden.

Kan ik mijn uitgaven ook ineens aflossen?

Uiteraard. Het volledige bedrag van uw uitgaven staat vermeld op uw maandelijkse uittreksel. U kunt elke maand kiezen of u uw uitgaven in 1 keer of gespreid terugbetaalt.

Kan ik indien nodig nog aan mijn geld indien ik een pensioenspaarverzekering neem?

 Als verzekeringsnemer kunt u op eender welk moment uw pensioenverzekering opzeggen of een gedeeltelijke afkoop vragen van uw polis. Er is geen minimumbedrag voor een gedeeltelijke afkoop. Indien de resterende opgebouwde reserve van de polis lager is dan 1.250€, zal de polis volledig afgekocht worden. Een volledige afkoop betekent het einde van de polis. Hou er rekening mee dat de kosten en de taksen, die van toepassing zijn bij een vervroegde afkoop, hoog kunnen zijn.

Hoe kan ik mijn miles omzetten in voordelen?

U kunt uw Miles op vele manieren besteden: natuurlijk aan vluchten en upgrades, maar ook aan hotelovernachtingen, autohuur, tickets voor evenementen en nog veel meer producten en diensten. Neem snel een kijkje op www.flyingblue.com

Hoe krijg ik die cashback op mijn online aankopen?

De korting wordt telkens automatisch in mindering gebracht op het rekeninguittreksel dat volgt op het uittreksel waarop uw aankoop verschijnt. U hoeft zelf niets te doen.

Hoe lang blijven mijn miles geldig?

Uw miles zijn 4 jaar geldig, vanaf de uitreikingsdatum.