Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vraag & Antwoord

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico's uitgesloten?

Bepaalde risico's zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Een van de uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in de eerste 12 maanden na onderschrijving van de verzekering. De volledige lijst van uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden van Protect Invest.

Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij de tussenkomst weigeren indien de medische verklaringen die werden afgelegd bij de onderschrijving van de polis niet in overeenstemming blijken te zijn met de gezondheidstoestand van de verzekerde op dat ogenblik.

Wat te doen bij een schadegeval?

Indien er zich een schadegeval zou voordoen, kunt u contact opnemen met een Beobank verkooppunt of rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij ACM Belgium Life NV. Zij zullen u helpen bij de samenstelling van het schadedossier, zodat het schadegeval zo snel mogelijk kan worden afgehandeld.

Heb ik recht op bedenktijd?

Na aanvang van uw polis Hypo Security Plan hebt u een bedenktijd van 30 dagen waarin u het contract, met onmiddellijke ingang vanaf de schriftelijke kennisgeving, kosteloos kunt opzeggen. Eventueel betaalde premies zullen u volledig worden terugbetaald. Na deze bedenktijd kunt u ook de afkoop van de polis vragen mits het schriftelijk akkoord van de kredietgever. In dat geval zal de waarde van de afkoop, berekend overeenkomstig de algemene voorwaarden, worden terugbetaald.

Elke vraag voor beëindiging/afkoop dient schriftelijk te worden aangevraagd (gedateerd en getekend) aan ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel.

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico's uitgesloten?

Bepaalde risico's zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering (meer details vindt u in de algemene voorwaarden van de polis). Een van de belangrijkste uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar na onderschrijving van de verzekering.

Bijkomend kan de verzekeraar tussenkomst weigeren indien zou blijken dat uw medische verklaringen bij aanvang van het contract niet stroken met uw werkelijke gezondheidstoestand.

Wat zijn de dossierkosten voor een flexline?

Ze variëren afhankelijk van het geleende bedrag:

Krediet ≤  250 000 € =  500 €

Krediet >  250 000 € ≤ 500 000 € = 700 €

Krediet >  500 000 € =  800 €

Hoe wordt de polis beëindigd?

U beschikt over een bedenktijd van 30 dagen vanaf de aanvang van uw verzekeringspolis. Tijdens deze periode hebt u het recht om het contract zonder kosten op te zeggen, met onmiddellijke ingang na schriftelijke kennisgeving aan de verzekeraar. Alle eventueel reeds betaalde premies worden volledig terugbetaald.

Na de bedenktijd kunt u uw polis annuleren via een aanvraag tot afkoop of de premiebetaling schorsen onder de kosten en voorwaarden vermeld in de algemene voorwaarden.

De aanvraag tot opzegging van uw polis dient schriftelijk, ondertekend en gedateerd gericht te worden aan ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. De opzegging gaat in op het ogenblik van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving aan ACM Belgium Life NV.

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico’s uitgesloten?

Bepaalde risico’s zijn formeel uitgesloten. Meer details hierover vindt u in de algemene voorwaarden van de polis. Een van de belangrijkste uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar na intekening op deze verzekering. Bijkomend kan de verzekeraar tussenkomst weigeren indien zou blijken dat uw medische verklaringen bij aanvang van de polis niet stroken met uw werkelijke gezondheidstoestand op dat ogenblik.

Door welke verzekeringsmaatschappij wordt het Uitvaartplan onderschreven?

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code BNB 0956 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel. 02/789.42.00, BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155, BIC: CTBKBEBX.

Verzekeringstussenpersonen van ACM Belgium Life NV:

  • Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147, RPR Brussel,
  • Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.

Hoe sluit ik het Gezinsbeschermingsplan af?

  • U vervolledigt en ondertekent, indien van toepassing, een verzekeringsvoorstel, evenals de verklaring van goede gezondheid of de eventuele medische vragenlijst(en).
  • U ondertekent de verzekeringspolis.
  • U betaalt de periodieke (of eenmalige) premie op de vervaldatum vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, gedurende de periode die in de polis is bepaald. Bij een maandelijkse of trimestriële premie zal ACM Belgium Life NV de betaling vragen via SEPA-domiciliëringsmandaat.

Wat indien ik kom te overlijden?

Bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de polis wordt het in de polis vermelde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n), desgevallend volgens de rang die u in uw polis aan hen hebt toegekend. Opdat ACM Belgium Life NV dit verzekerd bedrag zou kunnen uitbetalen aan uw nabestaande(n), moeten de volgende documenten worden opgestuurd:

  • een uittreksel van de overlijdensakte van de verzekerde;
  • een attest van overlijden, in te vullen door de arts die de verzekerde heeft verzorgd;
  • een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart van de begunstigde(n);
  • desgevallend, een akte van bekendheid of enig ander document waarin de rechten van de begunstigde(n) zijn vastgelegd;
  • het exemplaar van de polis in het bezit van de verzekeringsnemer of een verklaring van verlies van de polis, ondertekend door de begunstigde(n).