Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Laat uw partner een grotere buffer na

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw partner ook na uw overlijden over voldoende middelen beschikt?

Wilt u dat uw partner na uw overlijden niets tekort komt, dan kunt u een verblijvingsbeding of een keuzebeding in uw huwelijkscontract opnemen. De beslissing die u neemt, heeft ook gevolgen voor de erfbelasting of successierechten.

De meeste echtparen zijn gehuwd zonder contract. Dat betekent dat hun huwelijk en de verdeling van hun nalatenschap worden geregeld volgens de regels die wettelijk zijn bepaald of via een testament.

Ontbinding gemeenschappelijk vermogen

Bij een huwelijk zonder contract, zijn er drie vermogens. Eerst het eigen vermogen van de ene partner met de bezittingen en schulden die hij of zij al had op het moment van het huwelijk. Daarnaast het eigen vermogen van de andere partner met ook hier de bezittingen en schulden die hij of zij al had op het moment van de trouw. En ten slotte een gemeenschappelijk vermogen met alle aanwinsten die het echtpaar sinds het huwelijk deed.

Bij het overlijden van de eerste persoon wordt de gemeenschap ontbonden. Daarbij gaat de helft van het gemeenschappelijke vermogen in volle eigendom naar de langstlevende. Zeg maar zijn of haar helft. De andere helft van het gemeenschappelijke vermogen en de eigen goederen van de overledene komen in de nalatenschap terecht. Die wordt vervolgens opgesplitst. De blote eigendom hiervan gaat naar de kinderen, terwijl het vruchtgebruik ervan naar de langstlevende toekomt. Dat betekent dat hij of zij alle goederen uit de nalatenschap mag blijven gebruiken of ze mag verhuren en de inkomsten ervan mag opstrijken. Dit recht behoudt de langstlevende tot hij of zij zelf sterft. Daarna dooft het uit.

Verblijvingsbeding

Van dit principe kan onder meer worden afgeweken via een verblijvingsbeding in een akte, in de volksmond ook ‘langst leeft, al heeft’ genoemd. Daarbij krijgt de langstlevende partner de goederen van de eerststervende in volle eigendom, wat hem of haar meer financiële armslag geeft. Hij of zij heeft dan immers de mogelijkheid om ze te verkopen, zonder hierover rekenschap aan anderen te moeten geven. Vooral voor gezinnen met een beperktere financiële draagkracht kan dat handig zijn.

Ook voor gezinnen zonder kinderen kan een verblijvingsbeding interessant zijn. In dat geval erft de langstlevende partner weliswaar het volledige gemeenschappelijke vermogen in volle eigendom, maar gaat de blote eigendom van het eigen vermogen van de erflater naar diens familie (broers en zussen …) terug. De overlevende partner erft op dat eigen vermogen alleen het vruchtgebruik. Als de blote eigenaars dan vragen om uit die duale situatie te treden, kan dit wegen op de langstlevende.

Keuzebeding

Een mildere vorm is een keuzebeding. Hier wordt aan de langstlevende de mogelijkheid gegeven om op het moment van het overlijden van de eerststervende te kiezen welke goederen hij in volle eigendom wil hebben en welke niet. De andere kan hij rechtstreeks in volle eigendom aan de kinderen laten toekomen.
Deze bedingen worden beschouwd als huwelijksvoordelen. Daardoor vallen ze buiten de regeling die stelt dat de erflater maar over de helft van zijn nalatenschap vrij kan beschikken als er kinderen zijn. Zij hebben immers minstens recht op de (andere) helft.

Erfbelasting

De keuze voor een verblijvingsbeding of een keuzebeding heeft niet alleen gevolgen voor de verdeling van de erfenis, maar ook voor de berekening van de erfbelasting of successierechten.
Bij een verblijvingsbeding of een ‘langst leeft, al heeft’-formule gaan de goederen naar de langstlevende. Die betaalt daarop erfbetaling of successierechten. Pas als hij sterft, gaat de hele nalatenschap naar de kinderen. Op het deel van de eerststervende wordt dan een tweede keer betaald.

In een notendop

  • Een verblijvingsbeding zorgt ervoor dat uw volledige erfenis naar uw partner gaat.
  • Bij een keuzebeding kan de langstlevende partner kiezen wat hij wil erven.
  • Een verblijvingsbeding en keuzebeding staan buiten het aandeel dat voorbehouden is voor de kinderen.
  • Opteren voor een verblijvingsbeding of een keuzebeding kunnen gevolgen hebben voor de berekening van de erfbelasting of successierechten.

Hebt u vragen over uw successieplanning?

Contacteer uw Beobank adviseur

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?