Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe schatten fondsenhuizen het potentieel van groeilanden in?

Beobank stelt 2 vragen aan zes fondsenhuizen waarmee zij samenwerkt. De fondsenhuizen lichten telkens in hun kijk op bepaalde beleggingsthema’s die dagelijks leven.

 

De twee vragen van de maand zijn:

1. Hoe evolueren volgens u de aandelenmarkten van groeilanden op korte en lange termijn?

2. Welke opportuniteiten en tegenslagen zijn er voor de groeilanden als activaklasse?

 

Aberdeen Asset Management

 

1. Hoe evolueren volgens u de aandelenmarkten van groeilanden op korte en lange termijn?
De groeilanden hebben de afgelopen drie jaar opmerkelijk ondermaats gepresteerd tegenover de ontwikkelde landen. Maar hun economische positie is sterker dan in de afgelopen 20-30 jaar. In die economieën zijn er nog altijd structurele problemen. Verdere hervormingen zijn noodzakelijk om in de toekomst te blijven groeien. De overheidsschuld in de regio ligt algemeen laag. De demografie is bemoedigend. De economieën zijn nog altijd gezond dankzij rendabelere bedrijven en lage schuldenniveaus tegenover hun tegenhangers, de ontwikkelde landen. Er dreigen nog altijd onzekerheden, maar waakzame stockpickers kunnen op lange termijn opportuniteiten vinden.

 

2. Welke opportuniteiten en tegenslagen zijn er voor de groeilanden als activaklasse?
Groeilanden profiteerden het meest van het stimulusbeleid van de Federal Reserve. De overweging om het beleid af te bouwen, ligt dus gevoelig en houdt een enorm risico in. Tegen de huidige waarderingen heeft de schuld van groeilanden het grootste risico op 'tapering' al ingecalculeerd. We verwachten dan ook dat de activaklasse zal herstellen van kortetermijndruk, ontstaan door een herzien Federal Reserve-beleid. De belangrijkste uitdaging dit jaar is de beheersing van idiosyncratische risico's. De divergentie in het monetair beleid tussen centrale banken weerspiegelt dat. Brazilië, Zuid-Afrika, India en Turkije hebben hun rentevoeten aan banden gelegd, maar andere landen, zoals Chili, Hongarije en Thailand houden ze losser. China kan een impact hebben door zijn rol als voornaamste globale handelspartner uit te spelen. De regering wil de liquiditeit in de financiële sector verstrakken, wat voor de markt negatiever kan uitdraaien dan ze verwacht. Ze implementeert structurele hervormingen ten koste van kortetermijngroei.

 

 

Deutsche Asset & Wealth Management

 

1. Hoe evolueren volgens u de aandelenmarkten van groeilanden op korte en lange termijn?
Obligaties van groeilanden zijn het gevoeligst voor de 'tapering'-plannen van de Federal Reserve. Algemeen bewees de ontwikkeling van obligatieprijzen in 2013 dat obligaties van groeilanden een grote impact ondervinden van de globale gebeurtenissen. Daardoor zijn de recente ontwikkelingen minder gedreven door fundamentals dan door externe redenen. De gunstigere waarderingen waren ondergeschikt. Obligaties van landen die sterk afhankelijk zijn van externe financiering werden het zwaarst getroffen in 2013. Hetzelfde risico bestaat in 2014. Het is dus essentieel om de juiste investering – niet alleen per land – maar ook de juiste activaklasse te selecteren. De index voor de schuld van groeilanden in dollar levert bijvoorbeeld een positieve return sinds het begin van dit jaar. De algemene verbetering van de wereldeconomie zou een positieve impact moeten hebben.

 

2. Welke opportuniteiten en tegenslagen zijn er voor de groeilanden als activaklasse?
In absolute cijfers ligt de groei van het bbp in de meeste groeilanden nog altijd hoger dan in ontwikkelde landen. Maar ontwikkelde markten zouden de kloof toch enigszins moeten dichten de komende jaren. Hoewel het herstel in Europa of de VS in 2014 zou moeten stabiliseren, blijven groeilanden waarschijnlijk de motor van de wereldwijde economie. Voor groeilanden zijn structurele problemen en politieke onzekerheden altijd van tel. Dus hoewel aandelen van groeilanden gunstig gewaardeerd worden tegenover Europese en Amerikaanse aandelen, bewijst hun volatiele performantie dat ze ook riskanter zijn. Terwijl bekommernissen op korte termijn waarschijnlijk aanhouden, lijken deze markten op lange termijn echt aantrekkelijk. Maar selecteren is de boodschap.

 

 

ING Investment Management

 

1. Hoe evolueren volgens u de aandelenmarkten van groeilanden op korte en lange termijn?
Groeilanden zullen structurele hervormingen moeten doorvoeren als ze betere groeivooruitzichten willen. Maar door het toenemende sociale ongenoegen en de drukke verkiezingskalender is er weinig ruimte voor hervormingen. Voor een overgang naar een gebalanceerde economie is onder andere een valutawaardevermindering nodig, en een strakker beleid om de inflatie te controleren. Economieën als India, Zuid-Afrika en Turkije hebben kleine stappen in de goede richting gezet. Gezien de stijgende schuld in verhouding tot het bbp de afgelopen jaren zijn er nog enkele kwetsbare plekken in Maleisië, Thailand, Turkije en Brazilië.

 

2. Welke opportuniteiten en tegenslagen zijn er voor de groeilanden als activaklasse?
De kredietwaardigheid van de groeilanden stijgt op absolute en relatieve basis. Ze moeten nu meedingen naar kapitaal. Drukke verkiezingskalenders zorgen voor onzekerheid, vooral als het aankomt op structurele hervormingen. De meeste kredietratio’s in groeilanden zijn relatief solide en we hebben een positief beeld van de staatsobligaties in harde valuta van groeilanden. Hun netto-uitgiftebehoefte is relatief beperkt en de specifieke basis van institutionele beleggers is redelijk stabiel.

 

 

Schroders

 

1. Hoe evolueren volgens u de aandelenmarkten van groeilanden op korte en lange termijn?
Groeilanden hebben de afgelopen drie jaar ondermaats gepresteerd. Sommige groeilanden kunnen opnieuw onder druk komen te staan en zullen waarschijnlijk hun beleid moeten verstrakken om hun tekorten aan te pakken. Andere zullen profiteren van de sterkere groei die daarmee gepaard gaat. Het vooruitzicht voor wereldwijde groeilanden is volgens ons bijzonder positief. Hun fundamenten zijn zeer solide, de waarderingen zijn aantrekkelijk en de winstmarges/inkomsten zouden wel eens verrassend kunnen stijgen.  Een sterk herstel van de wereldwijde groeilanden is op een bepaald punt in 2014 heel goed mogelijk en vormt dus opportuniteiten voor lange termijnbeleggers. Wel is duidelijk dat het selecteren van de landen zelf bij het beleggen in wereldwijde groeimarkten meer dan ooit belangrijk zal worden.

 

2. Welke opportuniteiten en tegenslagen zijn er voor de groeilanden als activaklasse?
De vooruitzichten op het vlak van groei en de performantie van de obligatie- en valutamarkt in verschillende van de toonaangevende groeilanden zoals China en Turkije, blijven uitdagend. We verwachten in 2014 verdere volatiliteit. Toch duiken er bepaalde opportuniteiten op. De Indische roepie, die op twee jaar tijd 40% was gedaald, lijkt nu interessant. Een van de duidelijkste opportuniteiten voor hoge return op Aziatische vastrentende beleggingen schuilt in obligaties in lokale Vietnamese valuta. Er is ook een opportuniteit voor goed rendement uit Indonesische obligaties en de roepia  Obligaties in lokale Braziliaanse valuta met opbrengsten van meer dan 14% zijn ook aantrekkelijk.

 

 

Amundi

 

1. Hoe evolueren volgens u de aandelenmarkten van groeilanden op korte en lange termijn?
Groeilanden presteren minder goed sinds het einde van de Arabische Lente in 2011. De voornaamste oorzaken zijn de Chinese vertraging en de ‘tapering’ van de Federal Reserve. We zien ook dat zowel het rendement van het eigen vermogen als de potentiële groei daalt, wat op de aantrekkelijkheid van groeilanden weegt. Hun groeipotentieel blijft hoger dan dat van ontwikkelde economieën maar de cyclische aanpassing vraagt tijd. We denken dat het nu nog wat vroeg is om er opnieuw in te investeren. De relatieve waardering ligt lager dan het gemiddelde van de laatste 15 jaar en zit nu terug op het niveau van 2004. Dit is evenwel nog altijd niet laag genoeg om louter op basis van dat argument te kopen. De globale groeiversnelling in 2014 komt vanuit de ontwikkelde economieën, die nog een tijdje beleggers zullen blijven aantrekken.

 

2. Welke opportuniteiten en tegenslagen zijn er voor de groeilanden als activaklasse?
Ondanks de schok in januari is het onwaarschijnlijk dat de verwachte performantie van de Emerging Markets Bonds Index (EMBI) 2,5% overschrijdt op basis van een target spread van 350 basispunten over een periode van 12 maanden en een tienjarenkoers van de VS tussen 3 en 3,5%. Beleggers maakten massaal gebruik van valuta om zich te beschermen tegen het risico van een ‘groeiramp’. Dat verklaart grotendeels de recente waardestijging van de valuta van zogenaamd kwetsbare economieën (short covering).

Voor grote groeiende soevereine emittenten stellen zich momenteel geen problemen op het vlak van krediet- of zelfs liquiditeitsrisico. Groei-economieën zitten in een overgangsperiode. Ze moeten de onevenwichten die in de periode na de crisis in 2008 ontstonden aanpakken. Als we kijken naar het verwachte rendement op lange termijn, uitgedrukt in risico-eenheden voor de belangrijkste emittenten, liggen Mexico en Polen rond het gemiddelde. Bovendien blijken landen zoals Maleisië, Colombia, Brazilië, Rusland en zelfs Turkije aantrekkelijk te zijn omwille van een lagere volatiliteit van de spreads en/of hogere rendementsvooruitzichten.

 

Fidelity

 

1. Hoe evolueren volgens u de aandelenmarkten van groeilanden op korte en lange termijn?
De Europese en Amerikaanse aandelenmarkten staan momenteel sterk. We mogen echter niet vergeten dat daar ook een zwakkere periode aan voorafgegaan is. Aziatische aandelen deden het daarentegen goed, voornamelijk dankzij een sterkere groei en de stabiele fundamenten op lange termijn in de regio. De heropleving van de Amerikaanse en een aantal belangrijke Europese economieën heeft het beleggerssentiment een boost gegeven. Hoewel de groei in Azië groter blijft dan in de ontwikkelde landen, merken we ook daar een tanende groei die gepaard gaat met een zwakker investeerderssentiment en een hernieuwde toestroom naar de ontwikkelde landen. We beschouwen die tanende groei evenwel niet als negatief. Het spreekt voor zich dat de Chinese groei van meer dan 10% niet houdbaar is op lange termijn. De Chinese regering focust op duurzaamheid en streeft dus eerder naar kwaliteit dan kwantiteit (dat was de belangrijkste doelstelling in haar 12e vijfjarenplan).

 

De waarderingen in Azië zijn momenteel erg aantrekkelijk. Verschillende landen, in het bijzonder China en Korea, verhandelen aandelen voor een beduidend lagere prijs dan het historische gemiddelde op lange termijn. Er zijn verschillende redenen waarom we positief blijven wat Azië betreft. De Chinese regering heeft een reeks maatregelen aangekondigd die het land zullen helpen bij de overgang naar een economie die vooral steunt op binnenlandse consumptie. De focus ligt daarbij op het dynamiseren van de privésector en het versnellen van de verstedelijking. Daarnaast is de gelijktijdige heropleving van de belangrijkste economieën (VS, Europa en Japan) ook een goed voorteken voor Aziatische exporteurs, in het bijzonder uit Korea en Taiwan, die tot de meer ontwikkelde landen in de regio behoren. Het verhaal van de ASEAN-regio is er één van uitzonderlijke structurele groei op lange termijn. De industrialisering en verstedelijking en de daarmee gepaard gaande toename van vermogen en inkomen zijn bijzonder aantrekkelijk voor beleggers. Heel wat bedrijven kunnen daar een voordeel uit halen.

 

2. Welke opportuniteiten en tegenslagen zijn er voor de groeilanden als activaklasse?
Hoewel dit aspect als enigszins contradictorisch kan worden beschouwd, moeten we het duidelijk vanuit een korte- en langetermijnperspectief bekijken.

De onderperformantie van de activaklasse was gestuurd vanuit sentiment. Dat was grotendeels (maar niet uitsluitend) het gevolg van wereldwijde liquiditeitsproblemen (stopzetting van het quantitative easing-beleid van de Federal Reserve in de VS), globaal hogere koersen in ontwikkelde landen (door betere groeiverwachtingen), de kapitaalvlucht in de retailsector van groeilanden en een algemene groeivertraging in groeilanden, voorbijgestoken door de groei van ontwikkelde landen. Dat is een terugkerend obstakel op korte termijn dat geleid heeft tot een vertrouwenscrisis op korte termijn maar geen invloed heeft op de strategische fundamenten op lange termijn.

Vanuit een strategisch langetermijnperspectief (de voorbije 10 jaar) zien we belangrijke verbeteringen voor schuldratings, zowel in vreemde en lokale valuta.

Het is belangrijk om te vermelden dat de kapitaalvlucht in de retailsector op korte termijn heeft bijgedragen tot de zwakke prestaties. Grote institutionele beleggers zijn gebleven en we verwachten dat zij hun investeringen nog zullen verhogen aangezien de fundamenten op lange termijn een aanhoudende groei blijven vertonen. Daarnaast biedt de cyclische volatiliteit op korte termijn interessante instapmomenten.

Op relatief korte termijn (6-8 maanden) zagen we een beperkte achteruitgang van de ratings, voornamelijk het gevolg van exogene marktfactoren die een impact hadden op de risicohoudende activa van groeilanden. Dit stellen we vast terwijl de groei/daling-ratio gedaald is, na een seculiere groeitrend. We zien dit als een cyclische zwakte op korte termijn. Recente zwaktes mogen evenwel niet worden verward met een structureel onevenwicht op lange termijn van de risicohoudende activaklasse van de schuld van groeilanden. We verwachten dat zwakkere landen - gezien de obstakels die er nog steeds zijn - op korte termijn een lagere waardering zullen krijgen. Dat gezegd zijnde, staan groeilanden momenteel veel verder dan 10 jaar geleden. Landen die dankzij verregaande, fundamentele inspanningen (vergeleken met 10 jaar geleden) uiteindelijk hun zuurverdiende status op de beleggingsmarkt kregen, zullen die ook behouden.

 

Hoe kunnen we u helpen?