Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Overlijden

Een overlijden melden

  • We staan aan uw zijde in deze moeilijke periode.

Hoe een overlijden melden bij Beobank?

Als u een naaste verliest, kunt u het overlijden online melden of in een Beobank kantoor, bij voorkeur in het kantoor waar de overledene klant was.

Een overlijden online melden       Een overlijden melden in een kantoor

 

klant en adviseur

We zijn er om u te helpen

U kunt op Beobank rekenen om u tijdens deze moeilijke periode bij te staan. Zodra u ons op de hoogte brengt van een overlijden, beginnen wij met het uitvoeren van een reeks administratieve formaliteiten in verband met de bank- en verzekeringsactiviteiten van Beobank. Wij bereiden de documenten voor die u nodig hebt voor de aangifte van de nalatenschap en stellen alles in het werk om het dossier zo snel mogelijk in orde te brengen.

Belangrijk: het bewijs van erfopvolging (door middel van een "attest van erfopvolging" of een “akte van erfopvolging”) is het belangrijkste document voor het goede verloop van elk nalatenschapsdossier. U kunt het attest van erfopvolging gratis verkrijgen bij het bevoegde registratiekantoor. De akte van erfopvolging wordt enkel tegen betaling afgeleverd door de notaris.

Als u vragen hebt die niet op deze pagina worden beantwoord, aarzel niet om contact op te nemen met de afdeling nalatenschappen.

Onze afdeling Nalatenschappen contacteren

 

Waarom een overlijden zo snel mogelijk melden?

Bij ontvangst van de aangifte van overlijden (meestal via de overlijdensakte) zal Beobank de financiële situatie van de overledene en zijn/haar echtgeno(o)t(e) inventariseren (tegoeden en schulden) en nagaan of er een kluis of eventuele verzekeringen zijn. Deze inventaris moet worden toegezonden aan de belastingdienst, aan de erfgenamen zodra zij zijn geïdentificeerd, of aan de notaris die belast is met de nalatenschap binnen een bij wet vastgestelde termijn (in principe binnen 4 maanden indien het overlijden in België heeft plaatsgevonden).

Aan de hand van deze informatie zal de notaris (of de erfgenamen indien er geen notaris is) de aangifte van nalatenschap overmaken aan het bevoegde registratiekantoor binnen een opgelegde termijn.

Indien deze taken niet binnen de wettelijke termijn worden uitgevoerd, zullen er kosten voor het laattijdig indienen van de aangifte van nalatenschap aangerekend worden aan de erfgenamen. Het is dan ook belangrijk om niet te wachten met de aangifte van het overlijden van een naaste.

Worden alle rekeningen geblokkeerd?

Welke rekeningen worden geblokkeerd en waarom?

In geval van overlijden is Beobank, net als alle andere banken, wettelijk verplicht om alle bankrekeningen en kluizen, zowel de gemeenschappelijke als die alleen op naam van de overledene, tijdelijk te blokkeren, om de rechten van de erfgenamen te vrijwaren.

Er gelden andere regels wanneer een rekening alleen op naam van de langstlevende echtgenoot staat (zie hieronder).

Geldopnames of betalingen van deze rekeningen zijn niet langer toegestaan. Stortingen op deze rekeningen zijn nog steeds mogelijk. Bankkaarten die aan deze gezamenlijke rekeningen zijn gekoppeld, zullen tijdelijk worden geblokkeerd en bankkaarten die alleen op naam van de overledene staan, zullen permanent worden geblokkeerd.

Ik heb een rekening alleen op mijn naam. Wat gebeurt er met deze rekening?

Indien u als langstlevende echtgenoot van de overledene een rekening hebt op uw eigen naam, en gehuwd bent onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen op de datum van overlijden, zal deze rekening niet worden geblokkeerd.

De bedragen die op het ogenblik van het overlijden op deze rekening staan, zullen echter tijdelijk niet beschikbaar zijn. U kunt deze rekening blijven verder gebruiken. Zo zal bijvoorbeeld elk inkomen dat op uw naam staat (bv. pensioen) en na het overlijden op deze rekening wordt gestort, vrij tot uw beschikking staan.

Indien u op de datum van overlijden gehuwd bent onder het stelsel van scheiding van goederen, zullen wij dit niet-beschikbare bedrag vrijgeven na ontvangst van een bevestiging van een notaris.

Wanneer worden de geblokkeerde rekeningen gedeblokkeerd?

Wij hebben eerst een bewijs van erfopvolging nodig (een "attest van erfopvolging" of een “akte van erfopvolging”), dat u of uw notaris kan bezorgen aan het Beobank kantoor van de overledene. Vervolgens wordt u, samen met alle andere erfgenamen, gevraagd om de nalatenschapsregeling in te vullen en te ondertekenen. Zodra wij de ingevulde en ondertekende regeling hebben ontvangen, kan de bank de rekeningen vrijgeven.

Hoe zit het met de kredietkaarten?

Alle kredietkaarten op naam van de overledene zullen ook worden geblokkeerd en zullen uiterlijk bij de vereffening van de eventuele bestaande rekeningen in de nalatenschap moeten worden terugbetaald.

Let op: kredietkaarten die alleen op naam van de langstlevende echtgenoot staan, moeten worden terugbetaald volgens de normale werking van dit product.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het kantoor waar de overledene klant was op het moment van overlijden of met onze dienst Invorderingen (collectiondcd@beobank.be - 02/620-27-72) als deze kaart in rechtsgeding is.

Hoe zit het met de leningen?

Kortetermijnleningen op naam van de overledene moeten volledig worden terugbetaald, zo mogelijk uiterlijk bij de vereffening van eventuele bestaande rekeningen in de nalatenschap.

Kortlopende leningen op naam van beide echtgenoten, alsmede die op naam van de langstlevende echtgenoot alleen, dienen maandelijks te worden afgelost, overeenkomstig de gebruikelijke werking van dit product.

Als u moeilijkheden ondervindt bij de verdere terugbetaling of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met het kantoor waar de overledene klant was op het ogenblik van zijn overlijden of met onze dienst Invorderingen (collectiondcd@beobank.be - 02/620-27-72) als deze leningen in rechtsgeding zijn.

Bij eventuele verzekeringen die gelinkt zijn aan leningen, zal de dienst Nalatenschap de verzekeringsmaatschappij ACM Belgium Life NV op de hoogte brengen. Voor meer informatie kunt u altijd de website van ACM raadplegen.

Ook langlopende leningen (hypothecaire leningen en investeringskredieten) moeten worden terugbetaald.

Hoe binnenkomende facturen blijven betalen?

Wat gebeurt er met domiciliëringen en doorlopende opdrachten op de geblokkeerde rekening(en)?

Domiciliëringen en doorlopende opdrachten worden niet uitgevoerd zolang de rekening geblokkeerd is. In afwachting van de vrijgave van de rekening kunt u terugkerende facturen betalen via een eenvoudige overschrijving of aan de schuldeisers een nieuw rekeningnummer - op uw eigen naam - meedelen voor nieuwe domiciliëringen.

Welke facturen kunnen betaald worden met de geblokkeerde rekening(en)?

Recente facturen die rechtstreeks betrekking hebben op de overledene (begrafeniskosten, medische kosten, huur, gas, elektriciteit, belastingen, enz.) kunnen via het kantoor van de overledene of op verzoek van de notaris met de geblokkeerde rekeningen betaald worden. Als u met deze vooraf ondertekende facturen naar het kantoor gaat, zult u zich eerst moeten identificeren alvorens de facturen kunnen worden betaald.

Kan ik een voorschot krijgen op de nalatenschap om dringende facturen te betalen?

Facturen die niet betaald kunnen worden met de geblokkeerde rekeningen (zie hierboven voor de toegelaten facturen), kunt u betalen met een rekening die alleen op uw naam staat. U kunt daartoe ook een nieuwe rekening openen waarop u uw inkomsten laat toekomen en/of waarop de bank een voorschot van maximaal 5.000 euro op de nalatenschap kan storten (zonder de helft van de beschikbare tegoeden op de rekeningen op datum van overlijden te overschrijden). Alleen de langstlevende echtgenoot kan gebruikmaken van dit eventuele voorschot. Daartoe moet u een aanvraag indienen bij het kantoor, zodat zij het precieze bedrag kunnen berekenen waarop u recht hebt, en u het document met de verklaring van langstlevende echtgenoot laten ondertekenen.

 

Wat te doen met de verzekeringen van de overledene?

Voor alle verzekeringen die vermeld worden in het nalatenschapsdossier, zullen we de overlijdensakte naar de betrokken verzekeringsmaatschappijen sturen, zodat zij het nodige kunnen doen. Aarzel niet om rechtstreeks met hen contact op te nemen voor meer informatie.

Weet dat u als erfgenaam moet worden geïdentificeerd (door middel van een bewijs van erfopvolging) om toegang te krijgen tot dit soort informatie.

Hier vindt u de contactgegevens van de verzekeringspartner van Beobank: www.acm.be.

Wat te doen met de beleggingen van de overledene?

Moeten de beleggingen op de effectenrekening van de overledene worden verkocht, mogelijk met verlies?

De beleggingen worden verkocht tegen hun waarde op de verkoopdatum. U bent echter niet verplicht om de beleggingen te verkopen. Het is ook mogelijk om ze te laten transfereren naar een andere effectenrekening en zo te vermijden dat ze tegen een ongunstige prijs verkocht worden.

Meer info vindt u in de onderstaande rubriek  ‘Hoe moeten banktegoeden verdeeld of beheerd worden?

Heeft de vereffening van een effectenrekening invloed op de termijn voor de verdeling van de nalatenschap?

De vereffening van een effectenrekening verlengt deze termijn in die zin dat het enkele dagen duurt om de effecten (beleggingen) te verkopen of te transfereren naar een andere effectenrekening.

Voor overschrijvingen naar een effectenrekening bij een andere bank kan deze termijn, afhankelijk van de bank, soms oplopen van enkele weken tot enkele maanden.

 

 

Moet ik kosten betalen voor het nalatenschapsdossier?

Er zijn nalatenschapskosten van toepassing per nalatenschapsdossier. Deze zijn beperkt tot het bedrag dat beschikbaar is op de rekeningen in het dossier, ongeacht of deze rekeningen gezamenlijk door een echtpaar worden aangehouden dan wel op naam van de echtgenoot in het geval van een huwelijk op basis van gemeenschap van goederen.

U kunt de huidige tarieven hier vinden.

 

Hoe moeten banktegoeden verdeeld of beheerd worden?

Na verificatie van het bewijs van erfopvolging, waarin met name de erfgenamen worden vermeld die officieel voor de nalatenschap zijn aangewezen, zal de bank een nalatenschapsregeling opstellen dat door al deze erfgenamen moet worden ondertekend.

Op grond van deze regeling kunnen de instructies in de akte van erfopvolging worden opgevolgd of kan daarvan worden afgeweken (behoudens specifieke instructies van een notaris) door bijvoorbeeld de door de erfgenamen gewenste verdeling van de goederen, alsmede de rekeningnummers van de begunstigden aan ons mee te delen.

Als een notaris belast is met de afwikkeling van de nalatenschap, kan hij of zij de bank alle afwikkelingsinstructies geven. Deze instructies kunnen ook de ondertekening van een nalatenschapsregeling omvatten.

Als de langstlevende echtgenoot recht heeft op een voorbehoud van vruchtgebruik, zal de bank voorstellen om een rekening vruchtgebruik-blote eigendom te openen, waarop de banktegoeden kunnen worden geplaatst, samen met de tegoeden van de blote eigenaars. Dat geldt zowel voor spaartegoeden als voor beleggingen.

Wat is vruchtgebruik?

Vruchtgebruik is het recht om een goed te gebruiken en er inkomsten uit te ontvangen, zonder er eigenaar van te zijn. Voor spaarrekeningen komt het vruchtgebruik overeen met de op de rekening gegenereerde rente. Voor effectenrekeningen komt het vruchtgebruik overeen met de coupons en dividenden. In beide gevallen worden zij gestort op een rekening die uitsluitend op naam van de vruchtgebruiker staat.

Twee keer erfbelasting betalen op dezelfde banktegoeden?

Als de erfgenamen ervoor kiezen om de tegoeden op naam van de langstlevende echtgenoot te laten staan, zal er bij diens overlijden opnieuw erfbelasting verschuldigd zijn als het koppel gehuwd was onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen. Het wordt aanbevolen om altijd te rade te gaan bij uw notaris alvorens een keuze te maken over de bestemming van de banktegoeden.

Wat gebeurt er met de schulden van de overledene?

Wij willen u eraan herinneren dat het belangrijk is te overwegen wat er met de bestaande schulden gebeurt voordat u begint met de vereffening van de goederen van de nalatenschap.

Er zijn meerdere opties mogelijk:

  • Vraag, met instemming van alle erfgenamen, om het saldo van de schulden te vereffenen met alle bestaande tegoeden van de nalatenschap;
  • Ga rechtstreeks over tot de terugbetaling van de schuld via een overschrijving.

Onze dienst Invorderingen (collectiondcd@beobank.be - 02/620-27-72) zal u graag informatie verstrekken over de betalingsprocedures (begunstigde rekening, exact bedrag dat moet worden terugbetaald, enz.)

Hoe moeten banktegoeden verdeeld of beheerd worden in geval er geen langstlevende echtgenoot is?

Als de overledene niet gehuwd was en er dus geen langstlevende wettelijke echtgenoot is, beslissen de erfgenamen die op het bewijs van erfrecht zijn vermeld, hoe de tegoeden worden verdeeld (zie de rubriek hierboven "Hoe banktegoeden verder verdelen of beheren?") en hoe de schulden worden afbetaald (zie de rubriek hierboven "Wat gebeurt er met de schulden van de overledene?".

Indien de erfgenamen de goederen in onverdeeldheid wensen te blijven beheren, zal de bank eveneens de mogelijkheid bieden om rekeningen met meerdere houders te openen.

Wat gebeurt er met de tegoeden na de verdeling?

Onze beleggingsadviseurs of Premium Bankers kunnen u, als erfgenaam, helpen om het vermogen van de overledene verder te beheren. De verschillende mogelijkheden kunnen tijdens een adviesgesprek worden toegelicht.

Levensverzekeringen van het type tak 21 en tak 23, evenals gewone fondsen en dakfondsen behoren tot de mogelijkheden, ongeacht de omvang van de activa. Alles hangt uiteraard af van uw beleggersprofiel, uw doelstellingen en uw risicobereidheid.

hulp van adviseur

Vraag raad aan onze adviseurs

Description

De Beobank adviseurs van het kantoor waar de overledene klant was, staan tot uw beschikking om u te helpen. Als u Beobank klant bent, zal uw vertrouwde Beobank kantoor u ook graag verder helpen.

U kent het Beobank kantoor van de overledene niet? Wanneer het overlijden bekend wordt gemaakt, wordt een nalatenschapsdossier geopend en wordt een brief gestuurd naar het wettelijke adres van de overledene met de gegevens van het kantoor waar de overledene klant was.

Maak een afspraak

Contacteer ons

Per post

Beobank NV | SA - Operations - Dienst Nalatenschappen  

Koning Albertlaan II, 2 

1000 Brussel

Per e-mail

Per telefoon

+32(0)26221716

Wij verwelkomen u van maandag tot vrijdag,

van 9u tot 12u en van 14u tot 16u

Hoe kunnen we u helpen?