Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Beobank Horizon

Beobank Horizon van ACM Belgium Life NV

 • Een tak 21 spaarverzekering met bescherming van het netto belegd kapitaal (na aftrek van de taksen en kosten, hieronder vermeld)

 • Een toegankelijke en soepele spaaroplossing op uw eigen tempo

Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s waaronder het eventuele verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA. Gelieve eerst kennis te nemen van het essentiële informatiedocument en de algemene voorwaarden voor u intekent.

spaarvarken

Wat is een tak 21 spaarverzekering?

Het is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract met kapitaalbescherming, een minimum gegarandeerde interestvoet en eventuele winstdeelname.

Met een tak 21 spaarverzekering bouwt u op een flexibele manier een kapitaal op, als aanvulling op uw pensioen, voor uw nabestaanden of met een specifiek doel.

beobank horizon

Waarom kiezen voor de Beobank Horizon levensverzekering?

Voor wie op zoek is naar stabiliteit maar niet aan flexibiliteit wil inboeten, is Beobank Horizon de juiste keuze. Uw kapitaal is beschermd. En op elke storting krijgt u een jaarlijkse vaste rente die elk jaar verhoogd kan worden met een variabele, niet gegarandeerde winstdeelname.

De voordelen van de tak 21 spaarverzekering

 • Soepelheid troef

  U spaart volgens uw ritme. Zowel het bedrag als de frequentie van de stortingen kunt u vrij kiezen.

 • Rendementsgarantie

  Elke premie geniet de gewaarborgde jaarlijkse rentevoet die van toepassing is op het ogenblik van ontvangst van de storting en die gewaarborgd blijft vanaf de ingangsdatum van de storting tot 31 december van het lopende kalenderjaar en maximaal voor 1 jaar.

 • Kies uw begunstigden

  Zoals bij elk levensverzekeringscontract, kunt u een begunstigde aanstellen in geval van overlijden om uw dierbaren beter te beschermen.

 • Fiscaal interessant

  Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op uw intresten als u uw kapitaal niet afkoopt tijdens de eerste 8 jaar.

Productinfo

Producttype

Beobank Horizon is een Tak 21 spaarverzekeringsproduct met gewaarborgd rendement, beheerd door ACM Belgium Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Doelstelling

Beobank Horizon is bestemd voor Belgische rijksinwoners die wensen te beleggen of een spaarplan willen opstarten, met als doel om geleidelijk aan een kapitaal op te bouwen op middellange of lange termijn.

Het is de bedoeling om een kapitaal uitgekeerd te krijgen ofwel op het ogenblik van overlijden van de verzekerde, ofwel, bij aanvraag, op de vervaldag van het contract bij leven. In het laatste geval wordt de opgebouwde reserve van de polis uitbetaald aan de begunstigde bij leven. Als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract, zal, het kapitaal uitbetaald worden aan de aangeduide begunstigde(n) bij overlijden.

Kenmerken van het contract

Bedragen bij de intekening

Minimumbedrag van de initiële storting: € 1.500.

U kunt maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks geprogrammeerde stortingen voorzien vanaf een bedrag van €50.

Bijkomende stortingen en afkopen

 • Bijkomende stortingen van minimum € 500 zijn op elk moment mogelijk (taks van 2% en instapkosten inbegrepen)
 • Gedeeltelijke afkopen van minimum € 500 zijn op elk moment mogelijk, zonder kosten. Minimale restwaarde: € 500

ACM Belgium Life NV verbindt zich er toe om:

 • Bij leven op de einddatum van het contract, aan de verzekeringnemer, op zijn aanvraag, een kapitaal te betalen gelijk aan de afkoopwaarde van het contract op datum van ontvanst van de aanvraag en van de nodige stukken;
 • Bij overlijden van de verzekerde, aan de begunstigde(n), op zijn (hun) aanvraag, een kapitaal uit te betalen gelijk aan de afkoopwaarde van het contract op datum van overlijden;
 • Bij de aanvraag van een gehele of gedeeltelijke afkoop, aan de verzekeringnemer, op zijn aanvraag, een kapitaal te betalen gelijk aan (een deel van) de afkoopwaarde van het contract op datum van ontvangst van de aanvraag en van de nodige stukken.

De aanvraag dient steeds overeenkomstig de algemene voorwaarden te gebeuren.

Waarborg

Dit contract is gewaarborgd door het Garantiefonds voor de financiële diensten op basis van de beschermingsregeling die geldt voor alle levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement (tak 21-producten), die aan het Belgisch recht onderworpen zijn. Deze treedt in werking als ACM Belgium Life NV in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel € 100.000 per verzekeringnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste € 100.000 gewaarborgd. Voor het eventueel surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.

Optionele overlijdensdekkingen

Op het moment van de intekening, heeft u ook de mogelijkheid om in te tekenen op één van de volgende aanvullende overlijdensverzekeringen, voor zover als de verzekerde tussen 18 en 70 jaar oud is bij de intekening:

 • Aanvullende dekking bij overlijden 130%: het gestorte kapitaal overlijden mag niet minder zijn dan 130% van de gestorte premies (verminderd met 130% van de uitgevoerde bruto afkopen). Deze waarborg eindigt op de 75e verjaardag van de verzekerde.
 • Dekking in geval van overlijden door ongeval: indien de verzekerde overlijdt ten gevolge van een ongeval, waarborgt de verzekeraar de betaling aan de begunstigde(n) bij overlijden van een bijkomend kapitaal waarvan het bedrag gelijk is aan het kapitaal van de hoofddekking overlijden van het contract op het moment van het overlijden. De dekking eindigt op de dag na de 80ste verjaardag van de verzekerde.

Voornaamste uitsluitingen bij overlijdensdekkingen

Overlijdens die werden veroorzaakt door:

 • Opzettelijke of illegale daden van de verzekerde
 • Een zelfdoding van de verzekerde in de loop van het eerste jaar van het contract
 • Het gebruik van drugs en andere verdovende middelen

Voornaamste beperkingen bij overlijdensdekkingen

 • De uitkering van het kapitaal is onderworpen aan voorlegging van bewijsstukken volgens de lijst die van kracht is op de dag van kennisgeving van het overlijden van de verzekerde aan de verzekeraar
 • De facultatieve dekkingen zijn beperkt tot 150.000 EUR per verzekerde voor alle Beobank Horizon levensverzekeringscontracten tezamen.

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Looptijd van het contract

 • U bent vrij om de looptijd bij inschrijving te bepalen maar deze bedraagt minimum 8 jaar en 1 maand en maximum 30 jaar.
 • Op het einde van de gekozen looptijd bij de intekening, zal het contract jaarlijks stilzwijgend verlengd worden behalve in geval van opzegging.

U krijgt een bezinningsperiode van 30 kalenderdagen volgend op de datum van inwerkingtreding van het contract, waarin u de mogelijkheid hebt om het verzekeringscontract zonder kosten op te zeggen (de terugbetaling heeft betrekking op de waarde van de toegekende eenheden, vermeerderd met de instaprechten, verminderd met de eventuele kosten verbonden aan de aanvullende overlijdensdekking). Elke vraag tot opzegging moet per aangetekende brief gericht worden aan de verzekeringsmaatschappij.

Het is ook mogelijk om een volledige of gedeeltelijke afkoop te vragen op elk moment tijdens de looptijd van het contract (met akkoord van de accepterende begunstigde, in voorkomend geval). Let op voor de fiscale impact indien dit gebeurt voor het contract de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

Toepasselijk recht op het contract

Dit contract is onderworpen aan en moet geïnterpreteerd worden volgens de Belgische wetgeving. Elk geschil dat ontstaat binnen of in samenhang met de polis is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Indien de verzekeringnemer buiten België gevestigd is, verklaren de partijen nu reeds te kiezen voor het Belgisch recht, als de wet dit toestaat.

Rendement

De netto-premies (na aftrek van de taksen en toepasselijke kosten) genieten de gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van ontvangst van de storting door ACM Belgium Life NV. De toegekende intrestvoet is gewaarborgd vanaf de ingangsdatum van de storting tot 31 december van het lopende kalenderjaar en maximaal voor 1 jaar. Na afloop wordt er een nieuwe intrestvoet bepaald alsook de nieuwe periode waarin deze nieuwe intrestvoet van toepassing is. De gewaarborgde intrestvoet is van toepassing op het bedrag van de reserve van het contract.

Momenteel bedraagt deze gewaarborgde rentevoet voor Beobank Horizon 0,25% op jaarbasis.

De gegarandeerde rentevoet kan aangevuld worden door een eventuele winstdeling, onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van ACM Belgium Life NV. Deze is niet gewaarborgd en fluctueert in de tijd, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van ACM Belgium Life NV.

De verworven intresten en de toegekende winstdeling worden gekapitaliseerd en brengen op hun beurt intresten op.

Risico's

Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van Tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van ACM Belgium Life NV) en het liquiditeitsrisico (moeilijkheden om vóór de vervaldag zijn geld te recupereren). Elke referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico’s.

Dit verzekeringsproduct is geen bankdeposito en wordt niet gewaarborgd door Beobank NV/SA. De onderliggende activa van het product Beobank Horizon worden gekozen door ACM Belgium Life NV. Beobank is hiervoor absoluut niet verantwoordelijk.

Kosten en fiscaliteit

Kosten

 • Instapkosten: maximum 3,5 % van elke premie na aftrek van de premietaks
 • Beheerskosten: 0,75 % per jaar op de opgebouwde reserve gevormd op 31 december van elk jaar
 • Uitstapkosten: 0 %
 • Afkoopkosten: 0 %

De verzekeringsmaatschappij stort een deel van de instapkosten en de beheerskosten als commissie aan de tussenpersoon.

Fiscaliteit

 • Geen belastingvoordeel op de gestorte premies.
 • Belasting van 2 % op de gestorte bruto premies (natuurlijke personen).
 • De roerende voorheffing (vanaf 2018 bedraagt deze 30%) is verschuldigd in geval van betaling of toekenning bij leven gedurende de eerste 8 jaar (waarbij het belastbare minimum niet lager mag zijn dan de intrestkapitalisering aan een jaarpercentage van 4,75%, berekend op het totaalbedrag van de gestorte premies).
 • Elke bestaande of toekomstige belasting of taks die van toepassing is op de overeenkomst is ten laste van de onderschrijver of de begunstigde(n). Wat de successierechten betreft zijn de Belgische fiscale bepalingen, wettelijk en reglementair, van toepassing.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Voor alle bijkomende informatie raden wij u aan uw kantoor te raadplegen.

Verzekeringsmaatschappij

ACM Belgium Life NV, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder NBB nummer 0956 (K.B. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979), handelend onder de naam ACM Insurance en onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, tel: 02/789.42.00  - BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel - IBAN: BE31 9540 1981 8155 - BIC: CTBKBEBX

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - BTW BE 0401 517 147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX, verzekeringstussenpersoon:

 • Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium Life NV voor de levensverzekeringen
 • Verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV voor de niet-levensverzekeringen

Belangrijke documenten

Voor meer informatie over dit product kunt u het essentiële informatiedocument en de algemene voorwaarden consulteren die gratis ter beschikking zijn in de Beobank-agentschappen. Gelieve eerst kennis te nemen van deze documenten vooraleer in te tekenen op dit product.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar contactinfo@beobank.be
 • de klantendienst van ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2 - 1000 Brussel of via e-mail naar complaints-life@acm.be
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar:  info@ombudsman-insurance.be 

Dit kan u ook interesseren

Tak 21-verzekering

De Tak 21-verzekering: safety first !

De Tak 21-verzekering: een goed idee in tijden van lage rentes en hoge inflatie?
Tak 23-verzekering

Tak 23: voor wie wil investeren op lange termijn

De Tak 23- levensverzekering: wat is het precies, op wie is het gericht en is het nog steeds een interessante belegging?