Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Regulariseren kan ook in 2019 nog

Hoeveel kost het regulariseren van 'zwart' geld in 2019?

Wie nog inkomsten of kapitalen uit het verleden heeft waarop hij geen belastingen heeft betaald, kan die in 2019 nog steeds regulariseren. Dat kost dan wel 1 procent meer dan in 2018. De voorwaarde blijft dat u dat moet doen vooraleer de fiscale diensten zelf actie hebben ondernomen om de ontdoken belastingen alsnog in te vorderen.

De gelden waarover het gaat, zijn in de eerste plaats inkomsten uit arbeidsprestaties die voor de fiscus verborgen werden gehouden. Verder ook dividenden en intresten, waarop geen inhoudingen gebeurden en evenmin werden aangegeven. Hetzelfde geldt voor ontdoken btw en sociale bijdragen. En ook ontdoken vennootschapsbelasting valt eveneens onder de regeling.

Niet-verjaarde inkomsten en kapitalen

Om die gelden alsnog te regulariseren moet eerst het normale tarief worden betaald dat van toepassing was in de periode waarin ze werden behaald of verkregen. Bovenop komt nog een boete. In 2018 bedroeg die 23 procent. In 2019 is ze gestegen naar 24 procent. En in 2020 zal ze tot 25 procent klimmen.

Deze tarieven gelden voor inkomsten die nog niet verjaard zijn, wat betekent dat de fiscus ze alsnog kan belasten. Voor directe belastingen als de inkomstenbelasting bedraagt de verjaringstermijn zeven jaar.

Verjaarde inkomsten en kapitalen

Maar ook kapitalen die de fiscus niet meer kan belasten omdat ze al verjaard zijn, kunnen nog worden geregulariseerd. Hiervoor geldt een uniek tarief, dat in 2019 van 38 procent naar 39 procent gestegen is. Ondanks de verjaring blijft voor dergelijke inkomsten namelijk een strafrechtelijke vervolging mogelijk. Het vermogensvoordeel dat uit het verbergen ervan is ontstaan, is niet verdwenen.

Regionale belastingen

De verborgen gelden die op deze manier geregulariseerd kunnen worden, zijn inkomsten en kapitalen die door de federale overheid belast worden. Daarnaast zijn er inkomsten of kapitalen die door de regionale overheden van Vlaanderen, Wallonië en Brussel belast worden zoals successie- en registratiebelastingen.

Voor de regionale belastingen gelden aparte regelingen voor Vlaanderen enerzijds en Brussel en Wallonië anderzijds.

In Vlaanderen kunnen niet-verjaarde bedragen waarvoor men geen erfbelasting betaald heeft, tot eind 2020 worden geregulariseerd tegen 35 procent voor een erfenis die in rechte lijn of tussen partners is verkregen en tegen 70 procent voor de andere erfenissen. De niet-verjaarde bedragen waarop geen registratiebelasting betaald is, kunnen worden geregulariseerd tegen een forfaitaire heffing van 20 procent.

In Wallonië en Brussel worden de niet verjaarde bedragen onderworpen aan het normale tarief van het moment waarop ze verschuldigd waren. Daarbij komt nog een boete, die vanaf 1 januari 24 procent bedraagt en in 2020 stijgt tot 25 procent.

Verjaarde regionale belastingen kunnen in 2019 in alle gevallen geregulariseerd worden aan een forfaitair tarief van 39 procent. De verjaringstermijn voor successiebelasting bedraagt 10 jaar.

Gemengde inkomsten en kapitalen

Ten slotte zijn er ook gemengde kapitalen. Denk bijvoorbeeld aan een deel van een erfenis dat gedurende jaren op buitenlandse rekeningen of levensverzekeringen werd verborgen. De basis is hier het ontduiken van regionale successiebelasting. De opbrengst van de beleggingen in het buitenland is dan weer een roerend inkomen, dat onder de federale belastingen valt.

Voor een regularisatie van dergelijke zaken, die na verloop van tijd niet meer opgesplitst kunnen worden, geldt hetzelfde tarief als voor verjaarde kapitalen. In 2019 is dat dus 39 procent. De ‘opbrengst’ van dergelijke regularisaties wordt tussen de federale overheid en de betrokken regionale overheid gedeeld. De regeling voor deze gemengde kapitalen loopt eind 2020 wel ten einde.

Wie wenst te regulariseren, dient een aanvraag in te dienen bij het Contactpunt Regularisatie van de FOD Financiën, Wetstraat 24, Brussel. Daarbij dienen de nodige bewijsstukken te worden bijgevoegd.

De voorbije jaren regulariseerden al heel wat Belgen hun oude inkomsten of kapitalen. Het is moeilijker geworden om ze nog verborgen te houden. Steeds meer landen wisselen onderling fiscale gegevens uit. Voorts heeft ook de kaaimantaks, die inkomsten uit juridische structuren in het buitenland, die door Belgen worden gecontroleerd, wilt belasten, de druk op de ketel verhoogd.

Eens de regularisatieaanvraag is ingediend, kan de fiscus of het gerecht de betrokkene geen straf meer opleggen.

Samengevat

  • Niet-aangegeven inkomsten en kapitalen kunnen ook in 2019 nog worden geregulariseerd.
  • Voor niet-verjaarde inkomsten en kapitalen geldt een boete van 24 procent.
  • Voor verjaarde inkomsten en kapitalen is er een uniek tarief van 39 procent.
  • Voor regionale belastingen gelden andere regels in Vlaanderen en Wallonië/Brussel.
  • Na het indienen van de regularisatie kan de fiscus de belastingplichtige niet meer bestraffen.

Hoe kunnen we u helpen?