Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Altijd een beleggingsportefeuille op uw maat

Open architectuur voor uw beleggingen

Beobank is een buitenbeentje – en daar worden de klanten alleen maar beter van. “Onze persoonlijke vertrouwensrelatie met ál onze beleggers – ongeacht de omvang van hun vermogen – maakt ons al behoorlijk uniek”, zegt Gregory Wallenbourg, Premium banker. “Niet alleen kennen we onze klant en zijn of haar doelstellingen goed, we onderscheiden ons ook door beleggingsfondsen van gerenommeerde fondsenhuizen aan te bieden. Het enige wat voor ons telt is immers: wat is het beste voor elke belegger?”

Open architectuur, zo heet de praktijk waar­bij een financiële instelling ook beleg­gingsfondsen van andere financiële instel­lingen aanbiedt. Beobank zweert bij dat principe. “Dat zien we als een groot voordeel voor onze klanten”, verduidelijkt Gregory Wallenbourg. “Dankzij de open architectuur maakt het geen verschil welke keuze de klant maakt. We praten niemand naar de mond. Met andere woorden, we hebben alle vrijheid om fondsen aan te raden die het beste aansluiten bij het beleggersprofiel en de wensen van onze klanten.”

Het aanbod voor elke belegger is groot. Beobank biedt beleggingsfondsen aan van tien gereputeer­de financiële instellingen, waaronder Amundi, La Française, J.P. Morgan, BlackRock, Robeco, Invesco en Franklin Templeton. “Elke klant heeft toegang tot onze open architectuur. We bieden een selec­tie van een dertigtal fondsen aan onze Retail klan­ten. Voor Premium klanten, die een portefeuille van 100.000 euro of meer opbouwen of bezitten, strekt deze keuze zich uit tot ongeveer 100 fond­sen. Bovendien rekenen wij geen bewaarloon aan voor fondsen, noch brengen wij advieskosten in rekening, ongeacht de omvang van de portefeuille van de klant. Onze prijsbenadering is dus duidelijk, aangezien de instapkosten voor alle fondsen gelijk zijn (2,5%). Dit stelt ons in staat de klant centraal te stellen en niet het product. Het is ook belangrijk te onderstrepen dat het fondsenaanbod via verschil­lende soorten oplossingen beschikbaar is: de aan­koop van fondsen uiteraard, maar ook via dakfond­sen of tak 23-verzekeringen.

Begeleiden in de keuze

Door het bos de bomen zien in een aanbod van die omvang, is geen evidentie. “Onze klanten stu­ren we niet met een kluitje in het riet, we begelei­den hen in hun keuze.” De experten van Beobank kunnen daarvoor verder bouwen op een decen­nialange ervaring. “Onze analisten beschikken over een grote deskundigheid op het gebied van fondsenselectie. Zij baseren hun selectie op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Ze on­derzoeken bijvoorbeeld de prestatie van elk be­leggingsfonds ten opzichte van zijn benchmark (meestal een officiële index die als ijkpunt dient om de prestaties van het fonds mee te vergelij­ken), maar ook de verhouding tussen rendement en risico, hoe en door wie wordt het fonds be­heerd, hoe actief wordt het opgevolgd en bijge­stuurd door de fondsenbeheerders… Geografi­sche en sectorale aspecten alsmede de grootte van de bedrijven waarin wordt belegd, zijn even­eens essentiële criteria. Onze analisten leggen de volledige kaart en hebben daarbij slechts één doel voor ogen: een kwalitatieve en gediversifi­eerde selectie voorstellen en een gamma dat aan elk beleggersprofiel is aangepast.

Steeds meer speelt ESG (environmental, social & governance) een rol. “De zorg voor milieu, soci­ale verantwoordelijkheid en goed bestuur staat steeds hoger op de agenda van zowel de fond­senbeheerders waarmee we werken, als van onze eigen Beobank analisten als van onze klanten”, zegt Gregory Wallenbourg. “Logisch dus dat we daar in toenemende mate rekening mee houden in de selectie van onze fondsenpartners en onze beleggingsfondsen.

Zo dienen onze fondsenpartners de normen te ondertekenen zoals bepaald in de VN-principes voor verantwoord beleggen (UN Principles for Responsible InvestmentsI) en de ESG factoren zo­veel mogelijk te integreren in hun beleggings- en aandeelhoudersbeslissingen. Bovendien eisen we dat nieuwe partners het Net Zero Asset Ma­nagers Initiative ondertekenen om de doelstel­lingen van het Klimaatakkoord van Parijs tijdig te behalen en de transitie naar een koolstofvrije wereld te kunnen versnellen.

Wat onze fondsenselectie betreft, screenen we en sluiten we fondsen uit als er sprake is van contro­versiële activiteiten: van dierenmishandeling tot volwassenentertainment. Naast die uitsluitingscri­teria zijn er ook beperkingscriteria voor sectoren zoals wapenhandel, tabak, steenkool… Niet al­leen omdat we voor een betere wereld zijn, maar vooral ook omdat we enkel producten willen met een gunstig toekomstperspectief, wat gelijkstaat met een groter potentieel rendement.”

Te complex? Geen nood

Wie het rendement van zijn spaarcenten wil dy­namiseren, maar slechts een klein deeltje wil be­leggen of een portefeuille met verschillende pro­ducten te complex vindt, hoeft niet te wanhopen. Eveneens op basis van het beleggersprofiel van de klant, zijn er bij Beobank de zogenaamde ‘dak­fondsen’. Een dakfonds, of fonds van fondsen, is een korf die is samengesteld door eigen specialis­ten en eveneens de principes van de open archi­tectuur volgt. Zo is meteen ook de spreiding van de belegging gegarandeerd.

In combinatie met de gratis toegang tot de des­kundigheid van onze adviseurs is open architec­tuur dus een aantrekkelijke benadering voor wie wil beginnen met beleggen of zijn vermogen ver­der wil opbouwen.

 

Wilt u meer weten over de beleggingsaanpak van Beobank?

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?